COMUNICAT C.A.S. VASLUI : CONTRACTARE DECEMBRIE  2019

In atentia tuturor furnizorilor de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi de medicamente pentru boli cornice cu risc crescut utilizate în programele naţionale cu scop curativ cu privire la  CONTRACTARE DECEMBRIE  2019

 Având în vedere prevederile  HG nr.140 /2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului – cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019,  cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului comun MS /CNAS nr.397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 – 2019 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018, cu modificările şi completările ulterioare, vă informăm faptul că procesul de contractare pentru furnizorii  de medicamente cu şi fără contrbuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi de medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele naţionale cu scop curativ se desfăşoara în  luna decembrie 2019.

Conducerea CAS  Vaslui  stabileşte termenul limita de transmitere in format electronic  a cererilor insotite de documentele prevazute de actele normative in vigoare, necesare incheierii si negocierii contractelor de furnizare de medicamente cu şi fără contrbuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi de medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele naţionale cu scop curativdata de 13 decembrie 2019.

Astfel, toti furnizorii interesati trebuie sa transmita in format electronic documentele solicitate, conform legislatiei in vigoare,  pana la data de 13 decembrie 2019,

Pentru informaţii suplimentare privind modalitatea de transmitere si conţinutul documentelor obligatorii de contractare , vă rugăm să contactaţi serviciile de specialitate din cadrul C.A.S. Vaslui, sa accesati  pagina web a CAS Vaslui –  www.cnas.ro/cjasvs/ – sau sa ne contactati la telefon: 0235 369104.