Amenzi de 280.000 lei aplicate de Inspecţia Muncii în luna octombrie, pentru munca la negru

Unul dintre obiectivele declarate ale activităţii  Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Vaslui pentru anul 2019    îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.

Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Vaslui, în luna octombrie, în activitatea de control, sunt redate mai jos.

În domeniul relaţiilor de muncă:

In luna octombrie 2019, inspectorii de muncă din cadrul compartimentelor control muncă nedeclarată și control relații de muncă au controlat 102 unităţi la care desfăşurau activitate 3.080 salariaţi, din care 1.122 femei si 7 tineri sub 18 ani.

Din totalul de 102 controale efectuate, la un număr de 92 de angajatori, inspectorii de muncă au urmărit identificarea muncii nedeclarate în toate formele ei.

Sancţiuni aplicate

a)Sancţiuni pentru munca nedeclarată

În luna octombrie au fost identificate 14 persoane care prestau muncă nedeclarată, toti neavand încheiate contracte individuale de muncă. Pentru persoanele identificate că prestau muncă nedeclarată, angajatorilor le-au fost aplicate amenzi în valoare de 20.000 lei pentru fiecare persoană, valoarea totală a amenzilor pentru munca nedeclarată în luna octombrie fiind de 280.000 lei

 Sancțiuni de sute de mii de lei

In luna octombrie 2019, în acțiunile de control efectuate de către inspectorii de muncă din cadrul Compartimentelor Control Muncă Nedeclarată și Control Relații de Muncă la toți cei 102  angajatori a fost verificat şi modul în care aceștia respectă prevederile HG 905/2017, (păstrarea la sediu a registrului general de evidență al salariaților în format electronic, eliberarea de acte solicitate de angajati, dosare de personal, transmiterea revisal în termen). În urma neconformităților constatate au fost dispuse 31 de măsuri de intrare în legalitate.

De asemeni în luna octombrie a fost desfășurată Campania Națională privind respectarea de către beneficiarii de lucrări sau împuterniciții acestora a prevederilor Legii nr.52/2011- privind exercitatea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, cu modificările și completările ulterioare. Au fost verificați un număr de 13 beneficiari de lucrări zilere, la care desfășurau activități 117 zilieri. Au fost sancționati trei beneficiari, din care doi angajatori cu amenzi în valoare de 7.000 lei și un angajator cu avertisment.

În luna octombrie 2019, la nivelul compartimentelor muncă nedeclarată și control relații de muncă au fost aplicate în total 13 de sancțiuni contravenționate, la un număr de 13 angajatori, din care 12 de amenzi în valoare de 288.500 lei şi un avertisment.

În urma controalelor efectuate au fost trasate în total un număr de 170 de măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate.

Principalele deficienţe stabilite în controale:

  • munca nedeclarată – primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, în ziua anterioară începerii activităţii; primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii; Primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat; Primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial.
  • depăşirea programului normal de lucru, neplata corespunzătoare a orelor suplimentare, neplata corespunzătoare a orelor de noapte, neacordarea concediului de odihnă;
  • netransmiterea registrului general de evidenţă al salariatilor în format electronic şi/sau netransmiterea acestuia, cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii salariaţilor;

 Nereguli şi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

In luna octombrie 2019, inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului Control Securitate şi Sănătate în Muncă  au efectuta vizite de inspecţie la 75 de angajatori şi au încheiat 75 de procese verbale de control.

In urma vizitelor de inspecţie efectuate de către inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului Control Securitate şi Sănătate în Muncă, în luna octombrie 2019 au fost constatate 114 neconformităţi, acestea fiind, în principal, următoarele:

– angajatorii nu au dotat lucrătorii cu echipament individual de protecţie;

– nu au fost adopatate soluţii legale în vederea prevenirii riscurilor profesionale ;

– nu este asigurată semnalizarea de securitate şi sănătate în muncă ;

– angajatorii nu au luat măsuri în vederea prevenirii căderilor de la înălţime a lucrătorilor prin măsuri de protecţie colectivă şi/sau individuală ;

– angajatorii nu au asigurat apa minerală pentru lucrătorii care îşi desfăşurau activitatea în perioada cu temperaturi extreme ridicate ;

– nu este asigurată de către angajatori, cunoaşterea şi respectarea prevedederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă ;

-nu este verificatat rezistenţa de dispersie a prizelor de pământ şi continuitatea conductorilor de protecţie ;

– evenimentele în care au fost implicaţi lucrătorii nu au fost comunicate ;

– nu sunt stabilite prin fişa postului pentru lucrători, obligaţii şi răspunderi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

– documentele referitoare la protecţia maternităţii la locurile de muncă nu au fost realizate în termen;

– lucrătorii nu sunt informaţi şi instruiţi cu riscurile şi măsurile de securitate specifice activităţii desfăşurate;

– lucrătorii nu sunt examinaţi medical în vederea stabilirii aptitudinii în muncă;

– angajatorii au pus la dispoziţia lucrătorilor echipamente de muncă neconforme;

– nu sunt desemnaţi lucrătorii care acordă primul ajutor, evacuarea lucrătorilor şi să aplice măsurile de prevenirea şi stingerea incendiilor.

Pentru neregulile constatate au fost sanctionaţi un număr de 54 de angajatori, fiind aplicate 112 de sancţiuni contravenţionale cu avertisment si 2 sancţiuni contravenţionale cu amendă în valoare de 8.500 lei.

Trei accidente de muncă

In luna octombrie  2019 au fost comunicate de angajatori, un număr de 3 evenimente, în care au fost implicaţi lucrători.

In luna octombrie au fost avizate de catre I.T.M. Vaslui, 4 evenimente cercetate de către angajatori, în urma cărora, au fost înregistrate în baza de date a I.T.M. Vaslui 2 accidente de muncă care au produs  incapacitate temporarară. Inspecţia Muncii a avizat 1 eveniment cercetat de către I.T.M., evenimentul fiind accident mortal în afara muncii.

Accidentele de muncă inregistrate în luna octombrie au avut următoarele cauze:

– un lucrător nu a utilizat echipamentul individual pentru lucru la înălţime;

– nerespectare regulilor de circulaţie pe drumurile publice

– angajatorii nu au asigurat cunoşterea şi respectarea prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.