240 de locuri la admiterea din toamnă la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna

       Administraţia Naţională a Penitenciarelor, prin unităţile subordonate, recrutează candidaţi în vederea participării la concursul de admitere în instituţia proprie de învăţământ, program de studii postliceale, învățământ militar preuniversitar, cu durata de 1 an, sesiunea 2021, pentru locurile repartizate sistemului poliţiei penitenciare, astfel:

 • Cursuri de zi, cu durata studiilor de 1 an – 240 locuri, repartizate după cum urmează:
 1. Specializarea Siguranța deținerii și regim penitenciar

– 20 de locuri – femei

– 199 de locuri – bărbați

 1. b) Specializarea economico-administrativ

            – 21 de locuri – bărbaţi și femei

Candidații la concursul de admitere organizat de Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, sesiunea 2021, pot opta pentru o singură specializare dintre cele două menționate.

Înscrierea la concursul de admitere presupune, astfel, exprimarea unei singure opțiuni și constituirea unui singur dosar de candidat.

Concursul de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna,  sesiunea septembrie – octombrie 2021, se organizează în baza Metodologiei de admitere în Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, întocmită conform Metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a concursului de admitere în Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, aprobată prin  Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 3917/C/28.07.2021, documente care pot fi consultate accesând următorul link: http://anp.gov.ro/blog/scoala-nationala-de-pregatire-a-agentilor-de-penitenciare-targu-ocna/.

Depunerea dosarelor de înscriere la concursul de admitere se realizează până la data de 03 septembrie 2021, la sediul uneia dintre unitățile penitenciare subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor, de preferință unitatea cea mai apropiată de domiciliul candidatului.

Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna și aparatul central al Administrației Naționale a Penitenciarelor NU RECRUTEAZĂ CANDIDAȚI, prin urmare, la aceste instituții, nu se pot depune cereri de înscriere la concursul de admitere.

Candidații la concursul de admitere la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii obligatorii:

 1. a) să aibă cetățenia română și domiciliul în România;
 2. b) să cunoască limba română scris și vorbit;
 3. c) să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 4. d) să aibă minim 18 ani împliniți până la data înscrierii la concursul de admitere și capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) să fie declarați “APT” din punct de vedere medical și psihologic;
 6. f) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist de penitenciare. Procedura privind desfășurarea verificărilor specifice și criteriile de apreciere a comportamentului este cea reglementată  prin Ordinul  ministrului justiției nr. 3065/C/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor de ocupare a posturilor vacante de polițist de penitenciare și a Procedurii privind desfășurarea verificărilor specifice și criteriile de apreciere a comportamentului corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist de penitenciare.
 7. g) să nu fi fost exmatriculați pentru abateri disciplinare dintr-o instituție de învățământ sau de formare profesională;
 8. h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;
 9. i) să nu fi  fost agenți sau colaboratori ai organelor de securitate și nici ai vreunui serviciu de informații;
 10. j) să nu le fi încetat raporturile de serviciu dintr-o funcție publică, din motive disciplinare, în ultimii 5 ani;
 11. k) să nu dețină grad militar sau profesional, în activitate sau în rezervă, superior gradului de agent de poliție penitenciară;
 12. l) să achite taxa de participare la concurs sau să facă dovada scutirii de plata acesteia, în condițiile stabilite în prezenta metodologie cadru;
 13. m) să accepte prin acord scris condițiile de școlarizare specifice învățământului militar preuniversitar stabilite prin statutul elevilor SNPAP, în situația în care vor fi declarați “ADMIS” la concursul de admitere.

Condițiile de înscriere menționate mai sus au caracter obligatoriu, în consecință, nu se admit, în nicio situație, derogări de la acestea.

Etapele care trebuie parcurse de către fiecare candidat în vederea participării la concursul de admitere la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, precum și probele de concurs,   sunt următoarele:

 1. Întocmirea dosarului de candidat, respectiv depunerea documentelor necesare pentru înscrierea la concursul de admitere.
 2. Testarea psihologică – etapă eliminatorie – se susține, conform planificării, în centrele de testare stabilite de către structura specializată din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, în baza planificării, comunicate de către lucrătorii de resurse umane din cadrul unității penitenciare unde se depune dosarul. Taxa de examinare psihologică este de 70 lei.
 3. Selecția dosarelor se realizează de către o comisie special constituită din cadrul unității la care a fost depus dosarul de candidat, care va efectua verificări cu privire la existența și validitatea documentelor depuse de către candidatul în cauză, precum si verificarea întrunirii tuturor condițiilor de participare la concurs.
 4. Contravizita medicală – etapă eliminatorie – se va efectua la sediul Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, în perioada 28 septembrie – 02 octombrie 2021, înaintea susținerii probelor de verificare a aptitudinilor fizice și constă în reverificarea îndeplinirii condițiilor medicale și a celor antropometrice.

Contravizita medicală se desfășoară și constă în verificarea aptitudinilor medicale și a datelor antropometrice (înălțime, greutate) ale candidaților, fiind aplicabile prevederile Ordinului   Nr. M.55-107-2587/C-10357-210-496-831 din 30 aprilie 2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor și studenţilor în unităţile/instituţiile de învățământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, modificat si completat prin Ordinul nr. M.92/69/1763/C/122.450/307/18/522/2020.

 1. Proba de verificare a aptitudinilor fizice

Ca element de noutate,  începând cu anul acesta, proba de verificare a aptitudinilor fizică constă în parcurgerea unui traseu aplicativ care constă în evaluarea aptitudinilor fizice ale candidaților, care să ateste că aceștia dețin abilitățile fizice, motrice și de coordonare, necesare exercitării profesiei de polițist de penitenciare.

Desfășurarea probei de verificare a aptitudinilor fizice se desfășoară în perioada 28 septembrie – 03 octombrie 2021 și se înregistrează audio-video, cu acordul scris al candidaților.

 1. Susținerea probei scrise la Limba română și Istoria românilor

În anul 2021, susținerea probei la cele două discipline se realiza  într-o singură zi, în data de 04 octombrie 2021, și constă în completarea de către candidați a unui formular de răspuns tip grilă,  la sediul Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna.

Evaluarea și notarea lucrărilor se va realiza în sala de concurs, în prezența candidatului titular al lucrării.

Graficul de desfășurare a concursului de admitere, precum si bibliografia si tematica pentru probele scrise sunt publicate pe pagina de internet a Administrației Naționale a Penitenciarelor, www.anp.gov.ro, secțiunea „Carieră”, „Admitere în instituții de învățământ” – „Admitere 2021” – „Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna”.

Taxa de înscriere la concursul de admitere este în cuantum de 150 de lei și se achită la casieria unităţii penitenciare, iar dovada efectuării plăţii este piesă obligatorie la dosarul candidatului, cu excepţia celor scutiţi de la plata acesteia.

Sunt scutiţi de plata taxei de admitere candidaţii care:

 • sunt orfani de ambii părinți;
 • provin din casele de copii sau din plasament familial;
 • sunt copii ai personalului din sistemul administrației penitenciare în activitate;
 • sunt copii aflați în întreținerea polițistului de penitenciare decedat sau încadrat într-un grad de invaliditate ca urmare a rănirii acestuia în timpul ori în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu

Pentru candidații declarați ”ADMIS” în urma concursului de admitere în Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna se efectuează verificări ulterioare asupra activității și comportamentului acestora, de către unitățile care i-au recrutat, în conformitate cu normele legale în vigoare.

În urma verificărilor activității si comportamentul candidaților se finalizează prin întocmirea unei note de cunoaștere, individual, pentru fiecare candidat declarat ”ADMIS” la concursul de admitere și a unui referat de personal, prin care se propune înmatricularea sau neînmatricularea candidatului, după caz, documente care se aprobă de către directorul unității care a efectuat recrutarea celui în cauză.

Candidații declarați ”ADMIS” la concursul de admitere la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna semnează un angajament scris prin care se obligă să lucreze cel puțin 5 ani în poliția penitenciară, după absolvirea studiilor, precum și cu privire la acceptarea condițiilor de școlarizare specifice instituțiilor de învățământ militar.

Persoanele care nu respectă angajamentul, sunt obligate să restituie cheltuielile de școlarizare, proporțional cu perioada rămasă până la împlinirea termenelor pentru care au semnat angajamentul, cu excepția cazului în care nerespectarea angajamentului se datorează unor motive neimputabile acestora sau a transferului la alte instituții publice de apărare, ordine publică și securitate națională.

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare este instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, în subordinea A.N.P., care face parte din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului şi are ca principal obiect de activitate formarea iniţială a agenţilor de poliție penitenciară

Unitatea este acreditată ca instituție de învățământ preuniversitar de stat, nivel postliceal, militar, nivel 5, pentru calificarea de ”agent de poliție penitenciară”, învățământ ”de zi”, parte a sistemului național de educație.

Pe timpul școlarizării, elevii sunt cazați în interiorul școlii, în spații de cazare comune, în condiţii de gratuitate pentru toţi elevii, respectiv asigurarea cazării, servirii mesei (mic dejun, prânz si cină – zilnic), echipament, rechizite şi asistenţă medicală, conform legii, pe parcursul procesului educaţional.

 După absolvire, elevii vor fi numiți polițiști de penitenciare, vor primi gradul profesional de ”agent de poliție penitenciară” și vor fi repartizaţi în unităţi ale sistemului penitenciar, unde vor beneficia de un loc de muncă stabil şi un salariu decent, precum şi de oportunităţi de dezvoltare a carierei.

Relaţii suplimentare privind procesul de recrutare, selecție și admitere pot fi obţinute de la sediile unităţilor penitenciare din ţară (http://anp.gov.ro/organizare/unitati-subordonate/), prin grija lucrătorilor de la structurile de resurse umane si formare profesională,  precum şi pe pagina de internet a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, www.anp.gov.ro, link: http://anp.gov.ro/blog/scoala-nationala-de-pregatire-a-agentilor-de-penitenciare-targu-ocna/ sau a Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna – secțiunea Admitere 2021 – link: http://anp.gov.ro/scoala-nationala-de-pregatire-a-agentilor-de-penitenciar-targu-ocna/