COMUNICAT C.A.S. VASLUI – În atenția tuturor furnizorilor de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale cu privire la  CONTRACTARE  AN 2019

Având în vedere prevederile  HG nr.140 /2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale si a Contractului-cadru care reglementeaza condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019,cu modificarile si completarile ulterioare si ale Ordinului comun MS /CNAS nr.397/836/2018 privind  aprobarea  Normelor  metodologice de aplicare in anul 2018 a HG nr.140/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, vă informăm faptul că procesul de contractare pe toate domeniile de asistenta medicala se desfăşoara în  luna iulie 2019.

Conducerea CAS  Vaslui  stabileşte termenul limita de transmitere in format electronic  a cererilor insotite de documentele prevazute de actele normative in vigoare, necesare incheierii si negocierii contractelor de furnizare de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale,  data de 05 iulie 2019.

Astfel, toti furnizorii interesati trebuie sa transmita in format electronic documentele solicitate, conform legislatiei in vigoare,  in perioada 01 iulie – 05 iulie 2019.

În cazul în care furnizorii transmit cererile însoţite de documente la alt termen decât cel comunicat prin prezentul anunţ, nu vor mai desfăşura activitate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate până la termenul următor de contractare.

Termenul limita de finalizare  a procesului de contractare  este de 31 iulie  2019.

Pentru informaţii suplimentare privind modalitatea de transmitere si conţinutul documentelor obligatorii de contractare , vă rugăm să contactaţi serviciile de specialitate din cadrul C.A.S. Vaslui, sa accesati  pagina web a CAS Vaslui –  www.cnas.ro/cjasvs/ – sau sa ne contactati la telefon: 0235 369104

 

Presedinte-Director General,

    Ec.Chitariu Mihaela