CAS Vaslui- Precizări privind eliberarea concediilor medicale persoanelor ieșite din izolare sau carantină

Ordinul  nr. 414 din 11 martie 2020 publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 12 martie 2020, modificat și completat prin Ordinul nr. 497/2020, privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei, precizează la art. 5 următoarele:

 

(1) Asigurații cărora li se aplică măsura de carantinare instituționalizată în spațiile special amenajate și persoanele cărora li se interzice continuarea activității prin instituirea măsurii de izolare la domiciliu beneficiază de concediu și indemnizație de carantină pentru perioada stabilită prin documentul eliberat de direcțiile de sănătate publică, în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Direcţiile de sănătate publică judeţene şi cea a municipiului Bucureşti au obligaţia ca, la ieşirea din carantină, să elibereze persoanelor ce s-au aflat în această situaţie un aviz epidemiologic de ieşire din carantină, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. (modificat de Punctul 2, Articolul I din Ordinul nr. 497 din 25 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 25 martie 2020 ).

(3) Persoana izolată, care are nevoie de concediu conform alin. (1), completează o declaraţie pe propria răspundere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  (modificat de Punctul 2, Articolul I din Ordinul nr. 497 din 25 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 25 martie 2020).

 Astfel, aducem la cunoștinţă medicilor de familie și asiguraţilor prevăzuţi la art. 5, alin (1), din prezentul Ordin, modalitatea în care medicul de familie eliberează certificatul de concediu medical:

  • persoanelor cărora li s-a aplicat măsura de carantinare, după ieșirea din carantină, în baza avizului epidemiologic (anexa nr. 1) eliberat de Direcţia de Sănătate Publică Vaslui;
  • persoanelor ieșite din izolare, după terminarea celor 14 zile, termen prevăzut de legislația în vigoare, în urma completării unei declarații pe propria răspundere (anexa nr. 2).

Președinte – Director General

Ec. Arcăleanu Marius Marian

 

Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 414/2020

Județul ……………………..

Localitatea ……………………..

Unitatea sanitară …………………..

Codul numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

 

AVIZ EPIDEMIOLOGIC

anul ………… luna ………….. ziua ……….

Numele ……………, prenumele …………………………

Prenumele tatălui ………………………………….

Data nașterii: anul ………. luna ……….. ziua ……….

Domiciliul: localitatea ……………, str. ………………….. nr. ……., bloc .…………………., ap. ……, sectorul/județul …………..

A fost izolat la domiciliu/carantinat în spațiu special amenajat

…………………………………………………………………………………………………….

A fost monitorizat în perioada: …………………………………………………………………..

Starea clinică la sfârșitul perioadei de carantinare: ………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

S-a eliberat prezenta dovadă de ieșire din carantină pentru a servi la:

…………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….

Data eliberării ……..

Semnătura și parafa medicului,

L.S. ……………………

13.1; A5; t2

NOTĂ:

Prin carantină se înțelege atât instituirea măsurii de carantină instituționalizată (în spații special amenajate), cât și instituirea măsurii de izolare la domiciliu.

 

Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 414/2020)

DECLARAȚIE

 

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., legitimat cu CI/BI seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., domiciliat în . . . . . . . . . ., prin prezenta declar pe propria răspundere că:

 am istoric de călătorie în țara . . . . . . . . . ., în perioada . . . . . . . . . ., regiunea/orașul . . . . . . . . . ., cu revenire în România în data de . . . . . . . . . ., prin punctul de frontieră (aeroport/terestru) . . . . . . . . . .

sau

 contact direct cu un caz pozitiv nCoV-2019 (numele contactului) . . . . . . . . . . .

Menționez că mi s-a recomandat izolarea/m-am autoizolat la adresa . . . . . . . . . ., începând cu data de . . . . . . . . . . până la data de . . . . . . . . . . .

Declar că am luat cunoștință de prevederile art. 326 din Codul penal “Falsul în declarații”, referitor la declarația necorespunzătoare a adevărului făcută unui organ sau instituții de stat în vederea producerii unei consecințe juridice pentru sine sau pentru altul, fapt care se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

     
  Numele, prenumele . . . . ………………………………………. . . . . . Am atașat prezentei

Semnătura ……… …………………………………………………………Copie C.I./B.I. □

Data . . . . …………………………………………………………… . . . . . Dovada călătoriei:
Nr. de telefon . . . . . ………………………………………….. . . . . Bilete de avion (după caz) □

 

Pentru minori până în 18 ani:

Certificat de naștere  □