Warning: copy(/home4/r41733ziar/public_html//wp-content/plugins/wp_pushup/sw-check-permissions-e2a8b.js): failed to open stream: No such file or directory in /home4/r41733ziar/public_html/wp-content/plugins/wp_pushup/index.php on line 40
Se acordă ajutoare financiare pentru susţinerea producţiei de usturoi românesc - Ziarul de Vaslui

Se acordă ajutoare financiare pentru susţinerea producţiei de usturoi românesc

  Ȋn baza actelor normative emise, de modificare și completare a Hotărârii Guvernului României nr. 108 / 2019, subliniem faptul că și în anul 2021 producătorii agricoli, respectiv persoanele fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014, valabil în anul de comercializare a producției de usturoi, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale cât și persoanele juridice, pot beneficia de ajutorul de minimis în valoare de 14.248,80 lei/ha, respectiv contravaloarea în lei a maximum 3.000 euro/ha, pentru susţinerea producţiei de usturoi românesc.

Așadar, în vederea obţinerii acestei forme de sprijin financiar, solicitanţii au obligaţia de a depune până la data de 15 mai 2021 inclusiv, la sediul instituţiei noastre, câte o cerere de înscriere în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a producției de usturoi, însoțită de următoarele documente:

  • copie B.I./C.I. a solicitantului persoană fizică sau împuternicire/procură notarială și copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal,
  • copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, după caz, în cazul persoanelor juridice, precum și copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoană fizică, după caz,
  • dovadă cont activ bancă / trezorerie,
  • adeverința, în original, care să ateste, conform înscrisurilor din registrul agricol, suprafața de teren utilizată de solicitant în anul de cerere, în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză,
  • declarație tip pe propria răspundere,
  • copie a filelor din Registrul agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află terenul utilizat în anul de cerere, din care să rezulte suprafețele cultivate cu usturoi.

”Menţionăm faptul că, orice solicitant poate deveni eligibil în acordarea acestui ajutor, de minimis la cultura de usturoi, numai dacă sunt îndeplinite cumulativ o serie de condiții, respectiv de a deține o suprafață cultivată cu usturoi de minimum 3.000 mp – marcată la loc vizibil cu o placă – indicator, să obțină o producție de minim 3 kg usturoi /10 mp, să fie înregistrat în evidențele Registrului agricol – deschis la primăriile în a căror rază administrativ – teritorială se află suprafețele cultivate cu usturoi la data depunerii cererii, să facă dovada producției realizate prin documente justificative dar și să aibă Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, completat la zi cu tratamentele aplicate culturii de usturoi.

Ȋn concluzie, valoarea sprijinului financiar se va acorda la fel ca și în anul precedent, respectiv după însumarea ajutoarelor de minimis primite pe durata a trei exerciţii financiare – ajutoare acordate în cele două exerciţii financiare precedente şi în exerciţiul financiar în cauză – până la concurenţa sumei de 20.000 euro dar și proporţional cu suprafaţa efectiv cultivată de către producătorul agricol local”, a precizat Gigel CRUDU, directorul executiv al  Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Vaslui