Primăria Vaslui: ANUNŢ privind vânzarea pentru bunuri imobile

În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare se face cunoscut că în ziua de 24.05.2021, ora 11.00, în localitatea Vaslui, la sediul Serviciului Finanţe Publice Locale, situat în str. Spiru Haret, nr. 2, se vor vinde prin licitaţie publică următoarele bunuri imobile situate în Vaslui, str.Metalurgiei, nr.1 :

 • Teren intravilan în suprafață de 3.380 mp, categorie folosință curți construcții, cu nr. cadastral 765/1/14;
 • Clădire cu destinație industrială și edilitară, în suprafață construită de 2.355 mp,  suprafată utilă 2.285 mp, cu nr. cadastral 765/C10/7.

Prețul de pornire a licitației este de 188.500 lei ( exclusiv TVA*), redus față de prețul de evaluare cu 50 %.

Bunurile imobile menţionate sunt grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz:

                Creditori

 

                       Sarcini

 

Municipiul Vaslui Contract de ipotecă legală autentificat sub nr. 30028/07.08.2013, 60251/13.12.2016 și 65721/13.09.2019 în favoarea Municipiului Vaslui.
AJFP Vaslui Contract de ipotecă legală autentificat sub nr. 490/07.01.2015, 51747/24.10.2016 în favoarea AJFP Vaslui.

 

*) în conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, operațiunea este scutită/neimpozabilă.

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea acestor bunuri sunt invitaţi să prezinte, până în ziua precedentă celei în care are loc vânzarea – ora 15:30, următoarele documente:

 • oferta de cumpărare;
  • dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie bancară, reprezentand 10% din preţul de pornire al licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO20TREZ6565006XXX000251, beneficiar Municipiul Vaslui, CIF 3337532.
  • dovada emisă de organele fiscale competente că nu au obligaţii faţă de bugetul general consolidat al statului şi faţă de bugetul local;
  • împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
  • pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului;
  • pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
  • pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
  • pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport.
  • declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv…………. .

Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: imobilul mai sus menționat nu are acces la un drum public.

Prezenta publicație de vânzare a fost afișată în data de 14.05.2021.

Pentru relaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru, situat în Vaslui, str. Spiru Haret, nr. 2 sau la numarul de telefon 0235/310999, int. 123.

 

One thought on “Primăria Vaslui: ANUNŢ privind vânzarea pentru bunuri imobile

Comentariile sunt închise.