ANUNŢ COMUNA GÂRCENI

COMUNA GÂRCENI cu sediul în sat Gârceni , comuna Gârceni, jud. Vaslui scoate la concurs urmatoarele posturi pentru constituirea echipei de implementare a proiectului “Gârceni:Eu decid!depus prin ”Programul Dezvoltare locală,reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor ”finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 :
• Invatator Profesor after-school -6 posturi pe o perioadă determinată de 12 luni, normă parțială de 4 h/zi(84 ore/lună)
• Responsabil grup țintă (2 posturi pe o perioadă determinată de 10 luni,normă parțială de 3 h/zi(63 ore/lună )
Documentele necesare:

  1. Cererea de înscriere
  2. CV-ul în format Europass , datat şi semnat;
  3. Originalul şi copia actului de identitate (CI/BI, certificat de naştere, certificat de căsătorie, după caz;
  4. Originalul şi copia carnetului de muncă şi/sau adeverinţe care atestă experienta profesionala specifica;
  5. Originalele şi copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi cele care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
  6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către o unitate sanitară abilitată, în original. Aceasta conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de ministerul Sănătăţii;
    (actele originale de la pc. 3, 4, si 5 vor fi prezentate în vederea conformităţii copiilor cu acestea).

Atributii posturi;

Detaliere atributii
Invatator-profesor after-school (6 posturi pe o perioadă determinată de 12 luni, 4 h/zi)
Calificare, experienţă şi abilităţi necesare postului
• Studii superioare în domeniu educației;
• Mai puțin de 5 ani de experiență (minim 1 an experienta);
• Comunicare și relaționare interpersonală, organizarea resurselor și stabilirea priorităților;
• Cunoștințe operare PC;
• Abilitatea de a colecta date, de a le centraliza si de a le prezenta sub formă de rapoarte;
• Capacitatea de a evalua și a lua decizii.
Sarcinile principale
• Realizarea și documentarea orelor de studiu pentru programul școală după școală – A3.1 (pregătirea materialelor si a lecțiilor);
• Respectarea programei școlare pentru programul de școală după școală;
• Pregătirea suplimentară a copiilor pentru participarea la diverse concursuri, ca parte integrantă a activităților școală după școală;
• Supraveghea copiilor prezenți la programul de școală după școală în toate activitățile întreprinse;
• Acordarea de sprijin în realizarea temelor și dezvoltarea abilitaților;
• Pregătirea copii pentru deplasarea acasă;
• Organizarea/ desfășurarea programului “școală după școală” cu copiii din ciclul primar, înscriși in proiect;
• Actualizarea prezenței copiilor la sesiunile de lucru;
• Realizarea evaluării inițiale și de evaluări constante a copiilor în vederea dezvoltării celei mai adecvate abordări de lucru la lb. și literatura română/matematica, care să corespundă nevoilor reale ale acestora;
• Menținerea unei bune comunicări cu părinții/ tutorii legali/ cadrele didactice/ echipa proiectului;
• Execută orice alte activități, dispoziții ce au legătură directă cu activitățile aferente programului de școală după școală și sunt necesare îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor proiectului.
Responsabil grup țintă (2 posturi pe o perioadă de 10 luni,3 h/zi)
Calificare, experienţă şi abilităţi necesare postului
• Studii superioare;
• Mai puțin de 5 ani de experiență (minim 1 an);
• Comunicare și relaționare interpersonală, organizarea resurselor și stabilirea priorităților;
• Cunoștințe operare PC;
• Abilitatea de a colecta date, de a le centraliza si de a le prezenta sub forma de rapoarte;
• Capacitatea de a evalua si a lua decizii.
Sarcinile principale
• Elaborează metodologia de selecție a grupului țintă specifică subactivătății A 2.1;
• Identifică și înregistrează membri din grupul țintă;
• Pregătește documentația necesară pentru înregistrarea membrilor grupului țintă;
• Verifică și arhivează documentele de înscriere a grupului țintă;
• Asigură legătura între membri din GT și echipa de implementare în vederea organizării sub activităților aferente membrilor din GT;
• Asigură participarea membrilor grupului țintă la activitățile proiectului;
• Colaborează cu ceilalți membri ai echipei de implementare în vederea îndeplinirii atribuțiilor sale;
• Elaborarea și actualizarea permanentă a bazei de date cu membrii grupului țintă;
• Organizează deplasări în comunitățile vizate de activitățile proiectului în vederea identificării, recrutării și menținerii relațiilor cu grupul țintă;
• Participă la întâlnirile de lucru prevăzute în cadrul proiectului;
• Monitorizarea permanentă a situației adulților și a copiilor din grupului țintă;
• Răspunde de arhivarea tuturor documentelor întocmite (atât electronic cât și în format de hârtie);
• Organizarea dosarelor de grup țintă;:

Probe stabilite pentru concurs :
 selectie de dosare
 probă scrisă ;
 interviu, cu subiecte din tematica aprobată

BIBLIOGRAFIE/TEMATICA
BIBLIOGRAFIE:Accesați:
• https://dezvoltare-locala.frds.ro/apelul-cresterea-incluziunii-si-abilitarea-romilor/
Descărcați Documente actualizate în urma publicării Corrigendumului nr. 1/11.03.2021.
• ”Manualul de implementare al proiectelor”, programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

Concursul se va desfăşura începând cu data de 02.03.2022, ora .10,00 la sediul Primăriei comunei Gârceni , judeṭul Vaslui .

Dosarele de concurs se primesc la sediul Primăriei comunei Gârceni , judeṭul Vaslui , până la data de 24.02.2022 , ora 10.00, când expiră termenul limită de depunere a dosarelor. Persoana care asigură secretariatul comisiei de concurs este Dădăi Valeriu , telefon 0235/347273.