În atenția absolvenților promoției 2019

Absolvenţii de liceu promoţia 2019 se pot prezenta pentru înregistrare  ca persoană în căutarea unui loc de muncă ca etapă prealabilă şi  obligatorie pentru obţinerea indemnizaţiei de şomaj în intervalul 1 iunie- 30 iulie 2019. Potrivit prevederilor legii nr. 76/2002 absolvenţii trebuie să se prezinte la agenţiile pentru ocupare în raza cărora îşi au domiciliul în termen de 60 de zile de la absolvire. În cazul absolvenţilor de liceu indiferent de promovarea sau nepromovarea examenului de bacalaureat termenul de 60 de zile începe pe 01 iunie, având în vedere Ordinul nr. 3220/19.02.2018 al Ministerului Educaţiei Naţionale privind structura anului şcolar 2018-2019 conform căruia “Cursurile claselor terminale din învățământul liceal se încheie în data de 31 mai 2019”

În situaţia în care unii tineri mai au corigenţe, şi nu au situaţia şcolară încheiată la toate materiile, aceştia se vor prezenta în termen de 60 de zile de la susţinerea şi promovarea examenului de corigenţă. În acest sens adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ va specifica  data promovării examenului de corigenţă.

În situaţia în care un absolvent de liceu nu promovează examenul de  bacalaureat (indiferent dacă s-a prezentat sau nu la acesta) are  dreptul să se înregistreze în evidențele  agenţiei de ocupare  în raza căreia își are domiciliul în intervalul  1 iunie – 30 iulie 2019.

Dacă absolvenţii aflaţi în una din situaţiile de mai sus nu se prezintă  în intervalul de 60 de zile de la absolvire (1 iunie- 30 iulie 2019), ei au  dreptul să se prezinte în continuare să se înregistreze ca persoane în  căutarea unui loc de muncă dar nu vor avea dreptul la indemnizaţie de  şomaj.

In vederea înregistrării la agenţiile de ocupare, absolvenţii trebuie să prezinte :

– Act de identitate fotocopie şi original;

– Certificat de naştere fotocopie şi original;

– Act de studii fotocopie şi original.

– Adeverinţa eliberată de medicul de familie din care sa rezulte dacă este ”apt de muncă” sau    „ clinic sănătos”.

„Indemnizaţia de somaj pentru absolventi este, potrivit Legii nr. 76/2002, o suma fixă lunară, acordată pe o perioadă de 6 luni, in cuantum de 50% din valoarea indicatorului social de referinţă (ISR). Avand in vedere că, in 2019, ISR-ul este tot 500 de lei (valoare stabilită incă din 2008), indemnizaţia este de 250 de lei.

Absolvenţii pot beneficia de acest drept o singură dată pentru fiecare formă de invaţamant absolvită.

Nu pot beneficia de indemnizaţia de somaj absolvenţii care la momentul solicitării acestui drept au fost admişi sau urmează cursurile unei forme de învăţământ, organizate şi/sau acreditate, după caz, în condiţiile legii. De asemenea, nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie care, la data solicitării dreptului, au promovat concursul naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi, în condiţiile legi.”

Absolvenţii promoţiei 2019, înregistraţi în evidenţa Agenţie Judeţene pentru Ocupare Forţei de Muncă Vaslui pot beneficia, mod gratuit, de:

–    informare şi consiliere profesională;

–    mediere pentru identificarea unui loc de muncă;

–    formare profesională gratuită prin programe care asigură iniţierea, calificarea, recalificarea, perfecţionarea, specializarea;

–    facilităţi financiare