Anunț important CAS Vaslui: În atenția furnizorilor de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

VASLUI

Vaslui, str.Ștefan cel Mare nr.131

Telefon 0235/369104, 0235/315605 Fax 0235/369103

email: dircontract@cjasvs.ro

 

COMUNICAT – CONTRACTARE 2021

În atenția furnizorilor de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale

 

Avand in vedere :

  • Hotararea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021—2022
  • Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2021 a Hotararii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021—2022

 Va informam ca procesul de contractare pentru anul 2021 pentru toate domeniile de asistenta medicala se va desfasura in cursul lunii iulie 2021, iar data limita de finalizare a procesului de contractare este 31 iulie 2021;

 Procesul de contractare se va desfasura  dupa cum urmeaza:

  1. Pentru furnizorii care la data de 30.06.2021 se afla in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanitate, contractele se prelungesc cu acordul partilor pana la data de 31.07.2021, prin acte aditionale  ( in vederea asigurarii continuitatii acordarii asistentei medicale, cu indeplinirea de catre furnizori a tuturor conditiilor privind relatiile contractuale dintre casa de asigurari de sanitate si acestia: documente, conditii de eligibilitate, etc), urmand ca, pe parcursul lunii iulie 2021 sa fie incheiate contractele de furnizare de servicii medicale; Conditiile acordarii asistentei medicale in baza actelor aditionale sunt cele prevazute in actele normative in vigoare pe perioada derularii acestora,  respectiv – HG 696/2021 si Ordinul nr. 1068/627/2021;
  2. In cursul lunii iulie 2021 se va derula procedura de contractare pentru toate categoriile de furnizori, conform urmatorului calendar de contractare:
05.07-09.07.2021 Primirea si inregistrarea dosarelor de contractare.
05.07-16.07 .2021 Verificarea dosarelor de contractare.
16.07.2021 Afisarea listei privind dosarele respinse la contractare.
Pentru furnizorii respinsi, CAS Vaslui va transmite in scris, cu detalierea exacta a motivelor refuzului precum si posibilitatile si termenul de contestare a deciziei.
19.07.2021 Inregistrarea contestatiilor furnizorilor si analiza acestora.
20.07.2021 Afisarea listei privind solutionarea contestatiilor.
21.07-31.07.2021 Incheierea si Semnarea contractelor

           Termenul limita de transmitere in format electronic  a cererilor insotite de documentele prevazute de actele normative in vigoare, necesare incheierii si negocierii contractelor de furnizare de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale,  este data de 9 iulie 2021.

            In conformitate cu prevederile art.196 din HG 696/2021 atragem atenţia tuturor furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale că nerespectarea acestor termene duce la respingerea dosarului de contractare si neîncheierea contractelor de furnizare de servicii medicale cu furnizorii respectivi in actuala sesiune de contractare.

 Pentru informaţii suplimentare privind modalitatea de transmitere si conţinutul documentelor obligatorii de contractare (conform Opisului privind documentele de contractare pentru fiecare domeniu de asistenta medicala) , vă rugăm să contactaţi serviciile de specialitate din cadrul C.A.S. Vaslui, sa accesati  pagina web a CAS Vaslui –  www.cnas.ro/cjasvs/ – sau sa ne contactati la telefon: 0235 369 104.

 

Director General,

Ec. Arcăleanu Marius Marian