Raportul de activitate al Consiliului Județean Vaslui pentru anul 2018

La sfârșitul săptămânii trecute, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean, principalul ordonator de credite din județ a  prezentat raportul activității instituției pentru anul 2018. Pentru că nu de puține ori vasluienii se întreabă cum își îndeplinește obligațiile instituția condusă de Dumitru Buzatu, am ales să publicăm raportul integral. Aici veți regăsi modul în care a fost distribuit bugetul, investițiile și proiectele din 2018, dar și principalii indicatori ai activității instituțiilor subordonate, finanțate tot din bugetul Consiliului Județean.

 

Ca autoritate a administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean, Consiliul Judeţean Vaslui este organizat şi funcţionează în baza Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În conformitate cu dispoziţiile legii, consiliul judeţean are ca atribut principal soluţionarea şi gestionarea, în numele şi în interesul colectivităţii judeţene, pe care o reprezintă, treburile publice de interes judeţean.

Potrivit art.91 din legea mai sus menţionată Consiliul Judeţean Vaslui îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:

– organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean;

– dezvoltarea economico-socială a judeţului;

– gestionarea patrimoniului judeţului;

– gestionarea serviciilor publice din subordine;

– cooperarea interinstituţională;

– alte atribuţii prevăzute de lege.

În exercitarea acestor atribuţii consiliul judeţean adoptă hotărâri care, din punct de vedere al legalităţii, sunt supuse controlului judecătoresc la sesizarea prefectului, în condiţiile legii.

Pentru perioada de referinţă, în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, ca for deliberativ, Consiliul Judeţean Vaslui s-a întrunit în 20 şedinţe (12 ședințe ordinare, 5 ședințe extraordinare și 3 ședințe de îndată), analizându-se și adoptându-se 245 de hotărâri ce au vizat în principal următoarele aspecte:

– repartizarea pe unități administrativ-teritoriale ale județului Vaslui a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2018 și estimările pentru anii 2019-2021;

– repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a fondului aflat la dispoziţia Consiliului Judeţean Vaslui din cota de 17,25% din impozitul pe venit, pe anul 2018;

– repartizarea pe unitățile administrativ – teritoriale ale Județului Vaslui a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2019 și estimările pentru anii 2020-2022;

– adoptarea bugetului local al județului Vaslui pe anul 2018 și a estimărilor pentru anii 2019-2021 (1 + 13 rectificări):

– utilizarea excedentului bugetului local al judeţului Vaslui rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2017 (1 + 1 completare);

– adoptarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018 și a estimărilor pentru anii 2019-2021 (1 + 11 rectificări);

– adoptarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2018;

adoptarea proiectelor de buget ale județului Vaslui pe anul 2019 și estimările pentru anii 2020-2022;

– stabilirea cuantumului taxelor locale de competența Consiliului Județean Vaslui, începând cu anul fiscal 2019;

– aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui pe anul 2018 și a estimărilor pentru anii 2019-2020;

– privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui ” CRAV S.A. pe anul 2018 și a estimărilor pentru anii 2019-2020;

– aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii și al bugetului fondurilor externe nerambursabile;

– stabilirea costului mediu lunar de întreținere a persoanelor beneficiare de servicii prestate de Centrele de Asistență Medico-Socială Băcești și Codăești, pe anul 2019;

– stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în Centrele de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice Huşi şi Giurcani din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, pentru anul 2019;

– stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea şi protejarea persoanelor cu handicap în centrele rezidenţiale din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, pentru perioada noiembrie 2017 – octombrie 2018;

– stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente semestrului I al anului școlar 2018-2019;

– acordarea unui sprijin financiar Episcopiei Hușilor;

– stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole exprimate în natură în contractul de arendă pentru anul fiscal 2019;

– retragerea dreptului de administrare al unor consilii locale asupra unor segmente de drumuri județene;

– modificarea şi completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Vaslui (9);

– modificarea și completarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Vaslui privind modificările și completările inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui;

– aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a unor bunuri mobile achiziţionate în cadrul proiectului „Reabilitarea Centrului cultural istoric al municipiului Bârlad” către Teatrul „V. I. Popa” Bârlad;

– aprobarea transmiterii în folosință gratuită pe termen limitat a unor bunuri mobile aflate în proprietatea privată a Județului Vaslui către Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui și către Centrul Militar Județean Vaslui;

– aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a unor bunuri mobile achiziţionate în cadrul proiectului „Reabilitarea Centrului cultural istoric al municipiului Bârlad” către Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad;

– trecerea din domeniul public al Județului Vaslui în domeniul privat al acestuia a unor construcții, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora;

– preluarea în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui a unui bun aflat în proprietatea publică a Comunei Tutova pentru integrarea acestuia în structura judeţeană de gestionare a deseurilor – S.I.M.D.S. Vaslui

– aprobarea alipirii a două imobile ce aparţin domeniului public al Judeţului Vaslui;

– modificarea anexelor nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7 și nr. 8 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.45/2018 privind aprobarea concesionării, prin licitație publică, a cinci spații cu destinația de cabinete medicale și a unei magazii, aflate în domeniul privat al Județului Vaslui și în administrarea Consiliului Județean Vaslui;

– solicitarea transmiterii unui imobil din domeniul public al Municipiului Huşi în domeniul public al Judeţului Vaslui;

– darea în administrare către Muzeul “Vasile Pîrvan” Bîrlad a imobilului Casa Sturza Bîrlad, aflat în proprietatea publică a Județului Vaslui și în administrarea Consiliului Județean Vaslui;

– transmiterea unui imobil din domeniul public al Judeţului Vaslui în domeniul public al Comunei Fălciu, Judeţul Vaslui;

– modificarea și completarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.115/2007 privind transmiterea imobilului – teren și clădiri, proprietate publică a județului Vaslui, din administrarea Consiliului Județean Vaslui în administrarea Centrului de Asistență Medico – Socială Băcești, cu modificările și completările ulterioare;

– aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui spațiu cu destinația de cabinet medical, aflat în domeniul public al Județului Vaslui și în administrarea Centrului de Asistență Medico-Socială Codăești;

– aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unui spaţiu cu destinaţia de depozit pesticide, aflat în domeniul privat al Judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui;

– aprobarea dezmembrării unor imobile aflate în domeniul public al Județului Vaslui  (4);

– aprobarea concesionării, prin licitație publică, a cinci spații cu destinația de cabinete medicale și a unei magazii, aflate în domeniul privat al Județului Vaslui și în administrarea Consiliului Județean Vaslui;

– aprobarea cumpărării a trei imobile – apartamente cu destinația de locuințe de serviciu pentru Spitalul Județean de Urgență Vaslui;

– aprobarea preluării în folosință gratuită a 4 autofreze de zăpadă, aflate în proprietatea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.;

– predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” – S.A., a amplasamentului necesar și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Construire sală de sport școlară, municipiul Vaslui, str. Filaturii, nr. 9, județul Vaslui”, în cadrul Programului național de construcții de interes public sau social;

– preluarea în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui a unui bun aflat în proprietatea publică a Comunei Tutova pentru integrarea acestuia în structura judeţeană de gestionare a deseurilor – S.I.M.D.S. Vaslui;

– valorificarea prin licitaţie publică în plic închis a 25 mc masă lemnoasă pe picior, existentă pe amplasamentul imobilului „Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui”, aflat în domeniul public al judeţului Vaslui;

– declararea de interes public județean a unor bunuri realizate/achiziționate în cadrul proiectului: “Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui”;

– implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice la Societatea “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV S.A.;

– aprobarea Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes general pentru anul 2018 (1 +1 modificare);

– aprobarea Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social și sport din cadrul Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes general pentru anul 2018 (1 +2 modificări);

– aprobarea contribuţiei financiare a Judeţului Vaslui, în calitate de membru al unor structuri asociative interne/internaționale (4);

acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Vaslui în Adunarea Generală a Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară a judeţului Vaslui (A.D.I.V.);

– acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești – județul Vaslui (3);

– aprobarea încheierii unui Act Adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a județului Vaslui, 16452/19.12.2017;

– stabilirea modalității de gestiune a Serviciilor pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor publice, precum și a Lucrărilor și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile publice de interes județean;

– aprobări şi modificări de structură organizatorică şi de state de funcţii ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui (6) şi ale instituţiilor din subordinea Consiliului Judeţean (48);

– modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 137/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din familia ocupațională ‚‚Administrație’’ din cadrul Serviciului Public Comunitar Județean pentru Evidența Persoanelor Vaslui, cu modificările ulterioare;

– modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 138/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din familia ocupațională ‚‚Administrație’’ din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, cu modificările ulterioare;

– modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 140/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, cu modificările ulterioare;

– aprobarea Acordului colectiv și a Contractului colectiv de muncă negociate cu salariații din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui;

– exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere de director executiv al Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vaslui de către domnul VIERU IULIAN (2);

– propunerea de numire a candidaților în funcțiile de membri în Consiliul de Administrație al Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui;

–  propunerea de numire a candidaților pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație al Societății “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” CRAV S.A.; (1 + 1 modificare)

– desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în consiliile de administrație ale unităților subordonate finanțate de la bugetul local al județului Vaslui (2);

– aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Vaslui pentru anul şcolar 2018-2019;

– aprobarea listei produselor care se vor distribui şi a măsurilor educative care se vor implementa în judeţul Vaslui în cadrul Programului pentru şcoli al României, în anul şcolar 2018-2019;

– stabilirea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui (1 + 1 modificare);

– aprobarea Monografiei economico-militare a județului Vaslui, actualizată;

– aprobarea reorganizării Muzeului “Vasile Pârvan” Bârlad;

– aprobarea reorganizării Echipei intersectoriale locale pentru prevenirea și combaterea oricăror forme de violență asupra copiilor (diferite forme de agresiune, neglijare, exploatare în scopuri economice ori sexuale, trafic, etc.) și violență în familie și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al acesteia;

– înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență Bârlad în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui;

– modificarea şi completarea anexei la Hotărârea nr. 188/2016 privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Huşi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui 2016-2020;

– modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Vaslui nr.95/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Judetean Vaslui, cu modificarile ulterioare;

– constatarea încetării de drept a mandatului unor consilieri judeţeni (2);

– validarea mandatului unui consilier judeţean (2);

modificarea componenţei nominale a unei comisii de specialitate a Consiliului Județean Vaslui (2);

– modificarea componenței Comisiei de validare, etc.

La capitolul  transport, în cadrul şedinţelor de consiliu au fost analizate şi adoptate hotărâri privind:

– atribuirea unor licenţe de traseu pentru trasee cuprinse în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 – 2019, în judeţul Vaslui, cu modificările şi completările ulterioare (3);

– actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 – 2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 169/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Tot  în cadrul şedinţelor Consiliului Judeţean Vaslui au fost analizate şi aprobate proiecte şi acorduri de parteneriat privind:

– aprobarea proiectului „Cresterea eficienței energetice a imobilului “CSEI Elisabeta Polihroniade” Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect (1 + 1 modificare);

– aprobarea proiectului „Etică și integritate la Consiliul Județean Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect;

– aprobarea finanțării proiectului ”Amenajarea accesului în Unitatea primiri urgențe a Spitalului raional din orașul Anenii Noi și dotarea cu ambulanță” propus de Raionul Anenii Noi din Republica Moldova;

– aprobarea finanțării proiectului «Reabilitarea drumului de acces către Cimitirul de Onoare, din satul Stoianovca, raionul Cantemir» propus de Raionul Cantemir din Republica Moldova;

– aprobarea încheierii unui Protocol de Colaborare între Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Vaslui și Inspectoratul Școlar Județean Vaslui pentru derularea acțiunilor prevăzute în cadrul proiectului “Centrul de Informare EUROPE DIRECT VASLUI;

– aprobarea proiectului “Dezvoltarea de politici și mecanisme în domeniul serviciilor de utilitate publică prin entități asociative de tip intercomunitar și promovarea parteneriatelor public – privat pentru o dezvoltare sustenabilă a comunităților” și a cheltuielilor legate de proiect;

– aprobarea finanțării proiectului „Construcția căsuțelor de la Tabăra de odihnă pentru copii și adolescenți „La Dumbravă” propus de Raionul Soroca din Republica Moldova;

– aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea aplicării mecanismului de contractare pentru proiectul ˮServicii sociale integrate pentru persoane adulte cu dizabilitățiˮ, Cod SMIS 121848, Apel de proiecte POR/8/8.1/8.3/B/1- Grup vulnerabil persoane cu dizabilități;

– aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea aplicării mecanismului de contractare pentru proiectul ″Servicii sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități″, Cod SMIS 121847, Apel de proiecte POR/8/8.1/8.3/B/1- Grup vulnerabil persoane cu dizabilități;

– aprobarea proiectului „Extindere Unitate de Primiri Urgențe și realizare Heliport” și a cheltuielilor legate de proiect;

– aprobarea Acordului de parteneriat între Județul Vaslui și Spitalul Județean de Urgență Vaslui, pentru realizarea proiectului ,,Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Vaslui;

– aprobarea proiectului „Reabilitare și modernizare drum județean DJ244 I: Murgeni (DN 24A) – Sărățeni – Mălușteni – DC 67, km 4+600-9+100 (L=4,500 km), județul Vaslui”, a cheltuielilor legate de proiect si a Acordului de parteneriat;

– aprobarea Acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca) – Zizinca – Deleni – Moreni – DJ 245L (Costești)”;

– aprobarea încheierii unui act adițional la Acordul cadru de finanțare nr. 7258/22.05.2018 dintre Județul Vaslui și Raionul Anenii Noi pentru implementarea proiectului “Amenajarea accesului în Unitatea primiri urgențe a Spitalului raional din orașul Anenii Noi și dotarea cu ambulanță”;

– aprobarea proiectului „Reabilitare și modernizare drum judeţean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca) – Zizinca – Deleni – Moreni – DJ 245L (Costești)” și a cheltuielilor legate de proiect;

– aprobarea încheierii unui Act adiţional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare a judeţuiui Vaslui nr. 16452/19.12.2017;

– aprobarea încheierii Contractului de delegare pentru “Serviciile pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor publice de interes județean, precum și a Lucrărilor și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile publice de interes județean”;

– aprobarea proiectului ,,Reabilitare, modernizare și dotare Școala Profesională Specială “Sfânta Ecaterina”, Huși” și a cheltuielilor legate de proiect;

– aprobarea proiectului „Planificare strategică pentru dezvoltarea durabilă a județului Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect;

– aprobarea proiectului ” TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor “, Cod SMIS 127169 și a cheltuielilor legate de proiect;

– aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 2 la Acordul cadru de finanţare nr. 7258/22.05.2018 dintre Judeţul Vaslui şi Raionul Anenii Noi pentru implementarea proiectului “Amenajarea accesului în Unitatea primiri urgenţe a Spitalului raional din oraşul Anenii Noi şi dotarea cu ambulanţă”;

– aprobarea Înțelegerii de Cooperare între Județul Vaslui din România și Raionul Anenii Noi din Republica Moldova;

– aprobarea Înțelegerii de Cooperare între Județul Vaslui din România și Raionul Strășeni din Republica Moldova.

*

 

Consiliul Judeţean Vaslui, pentru realizarea competenţelor şi atribuţiilor ce îi revin, dispune de un aparat de specialitate subordonat preşedintelui. Acesta este structurat pe 5 direcţii, 2 servicii, 1 birou şi 1 compartiment independent: Direcţia administraţie publică, Direcţia economică, Direcţia tehnică, Direcţia dezvoltare şi cooperare, Direcţia urbanism și amenajarea teritoriului, Serviciul Achiziții Publice și Contractarea Serviciilor Sociale, Serviciul Managementul Resurselor Umane, Relații Mass Media, Informare Cetățeni, Biroul audit public intern şi Compartimentul managementul calităţii.

Sub autoritatea Consiliului Judeţean Vaslui îşi desfăşoară activitatea următoarele instituţii şi servicii publice:

 • Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;
 • Centrul de Asistenţă Medico – Socială Băceşti;
 • Centrul de Asistenţă Medico – Socială Codăeşti.
 • Serviciul Public Comunitar Judeţean pentru Evidenţa Persoanelor Vaslui;
 • Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui;
 • Biblioteca Judeţeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui;
 • Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad;
 • Teatrul „Victor Ion Popa” Bârlad;
 • Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui;
 • Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui.

Activitatea de coordonare a acestor instituţii/servicii se realizează prin informări lunare şi periodice, precum şi prin discuţii directe cu conducătorii acestora, prin urmărirea îndeplinirii criteriilor de performanţă şi, de asemenea, printr-o monitorizare şi sprijinire în vederea realizării obiectivelor propuse.

În limita legii, consiliul judeţean asigură sprijin şi coordonare pentru 86 consilii locale, din care: 3 municipale, 2 orăşeneşti şi 81 comunale.

Aplicarea principiilor unei administraţii moderne (transparenţă, comunicare, deschidere) şi implementarea principiilor politicii regionale a Uniunii Europene necesită îmbunătăţirea şi eficientizarea continuă a activităţii consiliului judeţean prin informarea promptă a conducerii, bazată pe analiză, sinteză şi prin rapoarte şi evaluări periodice în care să se evidenţieze responsabilităţile, propunerile de rezolvare a problemelor, aplicarea corectă a deciziilor şi iniţiativa proprie.

 

*

Prin intermediul consilierilor juridici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui, au fost reprezentate în faţa instanţelor judecătoreşti interesele Judeţului Vaslui şi ale Consiliului Judeţean Vaslui în 78 de dosare ce au avut ca obiect: acţiuni în contencios administrativ, pretenţii, protecţia şi promovarea drepturilor copilului, corecții financiare, anulare acte administrative – refuz acordare drepturi protecție socială, etc., după cum urmează: dosare pe rol (fond/recurs)  – 17; dosare suspendate – 1 și dosare soluționate – 60, din care 7 dosare au fost admise și 53 dosare au fost respinse.

De asemenea, s-a analizat şi s-a avizat de legalitate un număr de 146 de contracte de lucrări de servicii, de furnizare, concesiune, de lucrări, finanțări nerambursabile încheiate cu diverşi parteneri, 118 acte adiționale la contractele aflate în derulare şi 441 autorizaţii de construire.

Pe linie de stare civilă au fost soluționate un număr de 22 dosare de schimbare a numelui pe cale administrativă. Astfel, președintele Consiliului Județean Vaslui a emis 20 de  dispoziții de admitere și 2 dispoziții de respingere a cererii de schimbare a numelui.

Totodată, s-au primit și s-au soluționat favorabil un număr de 17 cereri de deplasare în străinătate și un număr de 5 cereri de eliberare pașaport adresate de către asistenți maternali profesioniști care au în plasament minori, pentru care au fost emise dispoziții de aprobare.

Sub directa coordonare a secretarului județului Vaslui, Biroul Relații cu Publicul și Consilierii a asigurat îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului județean, la cererea președintelui consiliului județean, pentru un număr de 12 ședințe ordinare, 5 ședințe extraordinare și 3 ședințe de îndată, în cadrul cărora au fost analizate și adoptate 245 de hotărâri, precum și înregistrarea unui număr de 610 dispoziții emise de președintele Consiliului Județean Vaslui şi comunicarea acestora persoanelor/instituţiilor interesate.

În vederea asigurării participării cetățenilor și asociațiilor legal constituite la procesul de elaborare a actelor normative și la procesul de luare a deciziilor de către Consiliul Județean Vaslui potrivit prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Biroul Relații cu Publicul și Consilierii a asigurat publicarea pe site-ul consiliului județean a proiectelor de hotărâri înaintate consiliului județean spre adoptare, hotărârilor adoptate de consiliul județean, minutelor și proceselor – verbale de ședință, cu respectarea termenelor legale.

În ce privește activitatea de primire a cetăţenilor în audiență de către preşedintele Consiliului Județean Vaslui, s-a constatat că solicitările acestora au avut, în principal, ca obiect: acordarea de ajutoare financiare sau materiale pentru depăşirea unor situaţii de dificultate, acordarea de locuri de muncă, precum şi locuinţe sociale.

În funcţie de solicitările adresate conducerii Consiliului Judeţean Vaslui, problemele au fost rezolvate pe loc sau au fost delegaţi funcţionari din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui în vederea identificării unor soluţii în condiţiile legii, precum şi acordarea de asistenţă în domeniile care sunt în competenţa instituţiei noastre.

De asemenea, la Consiliul Judeţean Vaslui au fost înregistrate, în anul 2018, un număr de 90 petiţii – 75 adresate direct de petenţi şi 15 redirecționate de alte instituţii. Analiza petiţiilor înregistrate la Consiliul Judeţean Vaslui a condus la clasificarea acestora după următoarele criterii: solicitări de ajutoare financiare sau materiale pentru depăşirea unor situaţii de dificultate, solicitări privind repartizarea drepturilor bănești pentru copiii cu dizabilități, solcitări privind reintegrarea copiilor în familia naturală,  solicitări privind integrarea în centrele de asistență medico-socială, solicitări privind restituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, solicitări privind schimbarea denumirii unei localități, solicitări privind racordarea la sistemul de alimentare cu apă, reclamații privind încadrarea în grad de handicap, reclamații privind serviciile de transport, reclamații privind starea sistemului medical românesc, reclamaţii privind starea drumurilor, podeţelor, precum şi implicarea autorităţilor locale în remedierea acestora și reclamații privind acordarea unor titluri de proprietate.

Totodată, prin intermediul Biroului Relații cu Publicul și Consilierii, au fost înregistrate 20 de adrese de solicitare de promovare proiect de hotărâre de guvern de modificare/completare a inventarului bunurilor care aparțin domeniului public, din partea U.A.T.-urilor  din județul Vaslui. Dintre acestea, o singură solicitare s-a încadrat în cerințele Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.96475/MDRAP/30.10.2015, drept pentru care  a fost promovat un proiect de hotărâre de Guvern în luna noiembrie 2018, pentru UAT – municipiul Vaslui.

În luna iunie 2018 a fost trimisă la MDRAP varianta a patra a proiectului de hotărâre de Guvern de modificare și completare a anexelor nr. 4, 5, 32, 37, 58 (Huși, Negrești, Epureni, Grivița, Roșiești) inițiat în anul 2016, în urma clarificărilor solicitate.

În luna februarie, a fost publicat pe site-ul MDRAP, spre consultare, http://www.mdrap.ro/proiect-de-hg-pentru-modificarea-si-completarea-anexei-16-la-hg-1361-2001-privind-atestarea-domeniului-public-al-judetului-vaslui-precum-si-al-municipiilor-oraselor-si-comunelor-din-judetul-vaslui-cu-modificarile-si-completarile-ulterioare (comuna Bogdănești), fără a fi publicat în Monitorul Oficial al României.

În Monitorul Oficial al României nr.1111/28.12.2018 a fost publicată H.G. nr.1035/21.12.2018  pentru modificarea  și completarea anexei nr.1 (județul Vaslui) la H.G. 1361/2001 privind atestarea domeniului public al județului Vaslui, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vaslui.

*

 

Direcţia economică, structură de specialitate a aparatului propriu al consiliului judeţean, are misiunea de a îndeplini atribuțiile, competențele şi responsabilităţile specifice acesteia, în vederea  asigurării exercitării optime a atribuţiilor ce revin administraţiei publice locale constituită la nivelul județului, în domeniul economico-financiar.

În anul 2018, veniturile bugetului local al județului Vaslui au înregistrat o creştere ajungând la valoarea totală  de 379.926 mii lei, față de 286.559 mii lei în anul 2017. Astfel, fondurile totale aflate la dispoziţia  Consiliului Judeţean Vaslui au fost în anul 2018 mai mari decât în anul anterior cu 93.367 mii lei, reprezentând o creștere de 32,58%.

Ponderea cea mai mare în totalul veniturilor bugetului local al judeţului Vaslui au avut-o, și în acest an, prelevările și subvențiile din bugetul de stat. Dacă în anul 2017 acestea erau de 158.897,0 mii lei, respectiv 82.179,0 mii lei, în anul 2018 prelevările au fost în sumă de 203.075,0 mii lei, respectiv 114.847,0 de mii lei. Aceste două componente ale veniturilor bugetului local pe anul 2018 reprezintă 83,67% din totalul veniturilor. Diferența de 16,33% o reprezintă veniturile proprii,  sponsorizările și sumele primite în cadrul proiectelor implementate de Consiliul Județean Vaslui cu fonduri externe nerambursabile,

Referindu-ne la cheltuieli se constată că în structura acestora au avut loc modificări semnificative şi acest  fenomen s-a datorat legii bugetare anuale și rectificărilor bugetare care au avut loc în cursul exercițiului bugetar.

Dacă urmărim repartizarea sumelor, conform clasificației economice a indicatorilor bugetari,  se observă o diminuare a cheltuielilor de personal de la 119.442,0  mii lei în anul 2017, la 116.596,0 mii lei în anul 2018 deoarece, în anul 2018, prin legea bugetului de stat s-a stabilit ca finanțarea cheltuielilor de personal din unitățile de învățămant special și centrele județene de resurse și asistență educațională să fie asigurată direct din bugetul de stat. Subvențiile pentru instituțiile publice au înregistrat o creștere de la 15.976,0 mii lei în anul 2017, la 26.770,0 mii lei în anul 2018, cheltuielile pentru bunuri şi servicii au crescut de la 35.520,0  mii lei în anul 2017, la 48.900,0 mii lei în 2018 iar cheltuielile cu asistență socială s-au cifrat la 94.803,0 mii lei în anul 2018 față de 74.057,0 mii lei în anul 2017.

În ceea ce privește cheltuielile de capital, în anul curent acestea au înregistrat o creștere față de anul precedent, de la 16.778 mii lei în anul 2017, la 26.857 mii lei în anul 2018.  Fondurile utilizate au fost, în general, pentru continuarea proiectelor de investiții începute în anii anteriori, şi anume: proiectare şi execuție de drumuri județene, reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a stațiilor de epurare din județul Vaslui, pentru continuarea proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în județul Vaslui”, dar şi pentru avize, documentații tehnico-economice, studii de fezabilitate aferente unor  proiecte de investiții noi și dotarea consiliului judetean și a unităților subordonate cu diverse active fixe necesare desfășurării activităților lor.

Analizând repartizarea sumelor pe anul 2018 pe capitole bugetare constatăm că la învățământ fondurile alocate au fost în sumă de 17.040,0 mii lei, față de 35.842,0 mii lei în anul 2017, diminuarea lor fiind determinată de trecerea cheltuielilor cu salariile și contribuțiile aferente personalului din învățămantul special în sarcina inspectoratelor școlare. Fondurile utilizate în anul curent au fost pentru cheltuielile cu bunuri și servicii și cheltuielile de capital aferente celor 4 şcoli speciale din Vaslui, Huși și Negrești, Programul pentru Școli a României (fructe, lapte și panificații) și Centrul Județean de Resurse şi Asistență Educațională.

Pentru „sănătate” au fost alocate fonduri în sumă de 11.978,0 mii lei, din care s-au finanţat cheltuielile curente şi de capital la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui şi cheltuielile de personal medical, medicamente și materiale sanitare la Centrele de Asistență Medico-Socială Codăești și Băcești.

La capitolul ”cultură” sumele alocate au fost 22.229,0 mii lei în anul 2018 față de 17.414,0  mii lei în anul 2017, asigurând finanţarea, în bune condiţii, a activităţilor instituţiilor culturale din judeţ: Biblioteca „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui, Muzeul Județean „Ştefan cel Mare” Vaslui, Centrul Județean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui, Teatrul „V.I. Popa”  Bîrlad, Muzeul „V. Pârvan” Bîrlad, finanțarea proiectelor sportive, de cultura și culte, precum şi contribuția la plata cheltuielilor de personal ale personalului neclerical, aparţinând unui număr de  4 culte religioase recunoscute de lege.

La capitolul „asistență socială”, în fiecare an, s-au repartizat fonduri substanțiale pentru a asigura condiții decente persoanelor beneficiare ale unor astfel de servicii. Fondurile alocate în anul 2018 au ajuns la valoarea de 221.131 mii lei, reprezentând 58% din totalul veniturilor la bugetul local al judeţului. Aceasta demonstrează, pe de o parte, grija sporită pentru populaţia aflată în nevoi, iar pe de altă parte, creşterea numărului de beneficiari datorită condiţiilor socio-economice din judeţ. De la acest capitol se finanțează, în principal, Direcția de Asistență Socială şi Protecția Copilului Vaslui, căreia i s-au alocat în anul 2018 suma de 213.171 mii lei și Centrele de Asistență Medico-Socială Băceşti și Codăești, cu o finanțare totală de 7.855 mii lei.

La capitolul ”protecția mediului”, în anul 2018 au fost alocate fonduri în sumă de 12.403 mii lei pentru continuarea celor mai importante obiective de investiții ale județului: „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a canalizărilor şi epurarea apelor uzate de la Vaslui, Bârlad, Huşi si Negreşti” şi „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în județul Vaslui”.

La capitolul „transporturi” în anul 2018 s-au cheltuit fonduri în sumă de 50.050 mii lei, față de 25.588,0 mii lei în anul 2017, din care 26.829 mii lei la secțiunea de funcționare cuprinzand cheltuieli cu întreținerea drumurilor și cheltuieli privind rambursarea creditelor și suma de 23.210 mii lei la secțiunea de dezvoltare reprezentand cheltuieli de capital efectuate pentru investitiile noi și în continuare efectuate din fonduri publice și cheltuieli aferente proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă.

 

*

 

În activitatea Consiliului Judeţean Vaslui pe anul 2018 o preocupare permanentă a fost promovarea, urmărirea şi finalizarea proiectelor de investiţii, în special a celor care vizează infrastructura, respectiv lucrări de drumuri şi poduri, precum şi alimentări cu apă în localităţile judeţului. În acelaşi timp au fost promovate şi alte proiecte de investiţii în domenii privind învăţământul, asistenţa socială, reparaţii şi întreţinere a unor clădiri aparţinând domeniului public al judeţului.

Datorită faptului că, fondurile aflate la dispoziţia consiliului judeţean au fost insuficiente, un accent deosebit s-a pus pe utilizarea cât mai eficientă a banului public, în conformitate cu legislaţia în vigoare, atragerea de surse naţionale şi europene de finanţare, precum şi pe deschiderea unei linii de împrumut bancar în vederea menţinerii viabilităţii drumurilor judeţene şi a cofinanţării programului privind reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă, a sistemelor de canalizare şi a staţiilor de epurare din municipiile Vaslui, Bîrlad, Huşi şi oraşul Negreşti.

În anul 2018, Direcţia tehnică a coordonat şi acordat asistenţă tehnică pentru proiecte implementate în judeţul Vaslui în domenii privind protecţia mediului înconjurător, programe privind alimentarea cu apă a satelor, programe reabilitare şi modernizare a drumurilor comunale – Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, programe privind lucrările ce se execută pe drumurile judeţene.

 1. Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare a municipiilor şi oraşelor
 2. “Servicii de consultanţă în vederea realizării studiului de conformitate şi autorizarea privind securitatea la incendiu pentru lucrările executate în cadrul proiectului de investiţii „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti, judeţul Vaslui, etapa I  şi II”;
 3. “Expertiză tehnică pentru staţia de pompare ape uzate (SPAU) – Str. Gh. Doja, Moara Grecilor, Municipiul Vaslui”;
 4. “Servicii de proiectare pentru obiectivul de investitii “ Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Husi si orasul Negresti – ETAPA a –II – a Municipiul Vaslui, Obiect: Statie de pompare ape uzate (SPAU), str. Gh. Doja”.
 5. PNDL este un program de finanțare multianual, coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, ce  are ca obiectiv general echiparea unităţilor administrativ-teritoriale cu toate dotările tehnico – edilitare, de infrastructură educaţională, de sănătate şi de mediu, sportivă, social-culturală şi turistică, administrativă şi de acces la căile de comunicaţie în vederea asigurării unui climat investițional atractiv pentru localitățile României .

Judetul Vaslui beneficiază de finanțare în cadrul PNDL, după cum urmează:

PNDL l  finanțează în prima etapă un total de 209 obiective de investiții noi și în continuare,  din care 57 obiective de investiții pentru modernizarea drumurilor publice comunale și județene; 44 obiective de investiții pentru  domeniul sisteme de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei; 101 obiective de investiții pentru unităţi de învăţământ preuniversitar, respectiv: grădiniţe, şcoli generale primare şi gimnaziale, licee; 1 obiectiv cultural de interes județean, respectiv centru cultural multifuncţional ,,Reparaţii capitale şi refuncţionalizare Casa Armatei Vaslui – Centru cultural judeţean multifuncţional“ și un numar de 6  poduri, podeţe sau punţi pietonale.

Pentru aceste investiții sunt alocate fonduri în valoare totala de 449.054.783,95lei, credite angajament de la bugetul de stat la care se adaugă valoare de cofinanțare din bugetul local al fiecărei unități administrativ – teritoriale din care s-a decontat până în luna decembrie 2019 suma totala 297.055.586,76 lei cu TVA.

Lista PNDL I  – 2015-2020  cuprinde 117 obiective de investiții cu alocații de la bugetul de stat  în valoare de 336.077.547,98  lei, din care s-a decontat suma de 236.910.108,28 lei, realizandu-se un grad de implementare de 70%.

Lista Unități de învățământ 2016-2019 cuprinde 80 obiective de investiții în valoare de 81.776.299 lei, din care s-a decontat suma de 28.944.535,29 lei, realizându-se un grad de implementare de 35%.

Lista investiții infrastructura 2016-2019 cuprinde 12 obiective de investiții în valoare de 47.656.623,90 lei cu TVA, din care s-a decontat suma de 31.200.943,19 lei, realizându-se un grad de implementare de 65%.

Beneficiarii programului, Consiliul Judetean Vaslui, municipiile Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti, precum și toate comunele din județul nostru, au semnat contracte de finanțare multianuale 2015-2018 și, respectiv 2016-2019, pentru care se acţionează cu mare diligenţă şi precauţie, pentru a se verifica situația scriptică și faptică, astfel încat să se îndeplinească în cele mai bune condiţii şi cu toată exigenţa obligaţiile profesionale. Aceste obiective au fost preluate în program, fiind în diferite stadii de realizare. Până în anul 2012, prin diferite ministere din cadrul Guvernului României, s-au derulat mai multe programe de dezvoltare ale infrastructurii locale: Hotărârea Guvernului nr. 577/1997; Ordonanţa Guvernului nr. 7/2006 la care au accesat actualii beneficiari ai PNDL l. La această dată, lucrările sunt în execuție, existând un grad de implementare de aproximativ 70 %. Decontarea lucrărilor realizate se face  în limita fondurilor aprobate anual prin legea bugetului de stat. Avem, la momentul acesta, o sumă totală transferată de la bugetul de stat de 297.055.586,76 lei cu TVA,  la care se cumulează și plățile efectuate de la bugetul local al beneficiarilor. Beneficiarii asigură plata studiilor de fezabilitate, studiilor topo, conținând plan de ridicare topografică realizat în sistem de coordonate ,,Stereo 1970“, studiu geotehnic, dirigintele de santier, precum și plata cotelor către Inspectoratul de Stat în Construcții.

La momentul acesta sunt lucrări finalizate pentru un număr de 39 obiective de investiții ale următorilor beneficiari: Albești, Băcani, Bălteni, Bogdănești, Codăești, Coroiești, Delești, Grivița, Hoceni, Iana, Ibănești, Lipovăț, Murgeni, Oltenești, Pădureni, Perieni, Pochidia, Pogana, Pușcași, Rafaila, Ștefan cel Mare (7 lucrari terminate), Tătărani, Tutova, Viișoara, Voinești, Vutcani și Zorleni.

PNDL ll  – Cea de-a doua etapă a programului finanțează la nivelul judetului Vaslui un numar de 250 obiective de investiții noi din totalul de 447 depuse, pentru următoarele domenii : drumuri (76 obiective de investitii), infrastructură educațională școli/grădinițe (73 obiective de investiții), apă – canalizare (un număr de 55 obiective aprobate), iluminat public (1 obiectiv aprobat), unităţi sanitare/dispensare (un număr de 25 obiective de investiții) și poduri/podețe (un numar de 21 obiective de investiții).

Fondurile alocate acestor investiții sunt în valoare de 881.900.602,90 lei cu TVA, credite de angajament de la bugetul de stat, la care se adaugă valoare de cofinanțare din bugetul local al fiecărei unitati administrativ – teritoriale din care s-a decontat, până la 31.12.2018, suma totală de 145.053.002,22 lei cu TVA.

Toți beneficiarii au depus documentațiile tehnico-economice solicitate prin normele de aplicare ale O.U.G. nr.28/2013 pentru investitii noi, coroborat cu Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente investițiilor finanțate din fonduri publice. Ca urmare a verificării și răspunsului la solicitarea de clarificări privind încadrarea în standardele de cost sau completarea unor avize (ex. Aviz apele romane pentru poduri, etc.), la momentul de față, s-au semnat toate contractele de finanțare  pentru obiectivele incluse în lista aprobată.

Pentru un număr de 95 obiective de investiții au fost finalizate procedurile de achiziție publică, lucru care a permis decontarea valorii de 145.053.002,22 lei corespunzatoare lucrărilor executate, în procent de 12% (ex. UAT Albești – drum, UAT Alexandru Vlahuță – pod, UAT Băcești – drum; UAT Banca – alimentare cu apă, UAT Bălteni – drum; UAT Bârlad – drum; UAT Blăgești – drum; UAT Bogdana – drum; UAT Boțești – drum; UAT Coroiești – alimentare cu apă; UAT Costești – drum; UAT Dodești – drum; UAT Gîrceni – iluminat public, etc). Lucrările începute arată interesul și nevoia beneficiarilor de aceste investiții, imperios necesare comunităților urbane și rurale.

Perioada de implementare este până la finalul anului 2020 și se dorește finalizarea tuturor lucrărilor. Totodată, amintim faptul că un număr de 196 de obiective de investiții, la fel de necesare comunităților, așteaptă o analiză în vederea aprobării la finanțare.

 

III.  SUBPROGRAMUL – INFRASTRUCTURĂ LA NIVEL JUDEŢEAN include:

 1. Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244 K: DN 24 (Munteni de Sus) – Tanacu – Bălțați – Crăsnășeni – Leoști – Vinețești – Oltenești – Zgura, km 18+170 – 34+610 (L = 16,440 km) – Lucrarea este în conservare din cauza lipsei fondurilor.
 2. Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245: DN 24 (Bârlad) – Drujeşti – Băcani –Vulpăşeni – Ghicani – Alexandru Vlahuţă – Buda – Morăreni Floreşti – Oprişiţa – (DN 2F) ,22+900-33+200 (L=10,300 km).
 3. Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244 J: DN 24A (Epureni) – Horga, km 0+000 – 6+250 (L = 6,250 km).
 4. Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245 A: Muntenii de Jos (DN 24) – Lipovăț – Suceveni – Bogdana – Similișoara – Gavanu – Morăreni – Gherghești – Valea Lupului – Lunca Siliștea – Iana, km 37+310 – 40+310 (L = 3,000 km).
 5. Reabilitare și modernizare drum județean DJ 242 F: Trestiana – (DJ 242) – Grăjdeni – Mănăstirea Grăjdeni, km 0+000 – 13+900 (L = 13,900 km).
 6. Reabilitare și modernizare drum județean DJ 207 J: DJ 207 E (Delești) – Bălești – Fâstâci, km. 0+000 – 7+693 (L=7,693 km.)
 7. Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245 B: Gherghești (DJ 245 A) – Corodești – Chetrosu – Draxeni – Rugaria – Ivănești, km 0+000 – 2+000 (L = 2,000 km).
 8. Reabilitare și modernizare drum judeţean DJ 284: DN 24 B (Huși) – Epureni – Duda – Pahnești – Fundătura – Arsura – DN 28 (Ghermănești), km 0+000 – 2+650; km 4+400 -19+400; km 23+450 -25+500; km 25+500 -27+079 (L = 21,279 km).
 9. Proiectare (PT + DDE) și execuție – Reabilitare și modernizare drum județean DJ 207H: DN 2 F (Vaslui) – Fabrica Ceramica – Chițoc – Poiana Căprioarei – Tabăra de copii, km 4+200 – 6+700 (L = 2,500 km).
 10. Reabilitare și modernizare drum județean DJ 207 J : DJ 207 E (Delești) – Bălești – Fâstâci, km 0+000 – 7+706 (L = 7,706 km);
 11. Reparaţii capitale şi refuncţionalizare Casa Armatei Vaslui – Centru cultural judeţean multifuncţional
 12. Reabilitare și modernizare drum județean DJ 243 C: DJ 243 (Mărășești) – Voinești, km 0+000 – 5+430 (L = 5,430 km)

OBIECTIVE NOI pentru care au fost realizate toate demersurile necesare obținerii tuturor avizelor/acordurilor, precum și a obținerii autorizațiilor de construcție. De asemenea, au fost semnate contractele de lucrări pentru demararea lucrărilor de proictare și execuție.

 1. Proiectare (PT + DDE) și execuție – Reabilitare și modernizare drum județean DJ 243C: DJ 243 (Mărășești) – Voinești, km 0+000 – 5+430 (L = 5,430 km).
 2. Proiectare (PT + DDE) și execuție – Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244L: DJ 244 D (Tăbălăiești) – Averești, km 0+000 – 2+500 (L = 2,500 km);
 3. Proiectare (PT + DDE) și execuție – Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244I: Murgeni (DN 24 A) – Sărățeni – Mălușteni – DC 67, km 4+600 – 9+100 (L = 4,500 km);
 4. Proiectare (PT + DDE) și execuție -Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244M: DN 24 – (Crasna) – Albești – Idrici – Roșiești (DJ 244 A), km: 0+000-3+330, 3+330-4+430, 4+430-12+180 (L=12,18 km);
 5. Proiectare (PT + DDE) și execuție – Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca) – Zizinca – Deleni – Moreni – DJ 245 L (Costești), km 1+600 – 3+000; km 4+000 – 4+200 (L = 1,600 km);
 6. Proiectare (PT + DDE) și execuție – Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca) – Zizinca – Deleni – Moreni – DJ 245 L (Costești), km 11+035 – 14+635 (L = 3,600 km);
 7. Proiectare (PT + DDE) și execuție – Reabilitare și modernizare drum județean DJ 246A: DN 24 (Moara Domnească) – Ferești – Bereasa – DJ 247 (Tătărăni), km 1+311 – 5+834 (L = 4,523 km);
 8. Proiectare (PT + DDE) și execuție – Reabilitare și modernizare drum județean DJ 248A: Limită județ Iași – Siliștea – Huc – Plopoasa – Rafaila – Buda – DJ 207 E (Oșești), km 60+325 – 61+825 (L = 1,500 km);
 9. Proiectare (PT + DDE) și execuție – Reabilitare şi modernizare drum judetean DJ 248 A:

Limită judeţ Iaşi – Siliştea – Huc – Plopoasa – Rafaila – Buda – DJ 207 E (Oşeşti);

 1. Proiectare (PT + DDE) și execuție – Consolidare şi reabilitare pod peste râul Bârlad, DJ248 A, km 58+750, comuna Todireşti, judeţul Vaslui;
 2. Proiectare (PT + DDE) și execuție – Reabilitare și modernizare drum județean DJ 159: Limită județ Neamț – Băcești – Băbușa – Păltiniș – Slobozia – Racova – Trohan – Pungești – Siliștea – Armășoaia – Bleșca (DN 2F), km. 64+500 – 77+500 (13,000), județul Vaslui;
 3. Proiectare (PT + DDE) și execuție – Reabilitare și modernizare drum județean DJ246 : DJ247 (Codăeşti) – Rediu Galian- Tăcuta-Focsasca – lim. jud Iaşi, km 5+499-13+635, judeţul Vaslui;
 4. Proiectare (PT + DDE) și execuție –  Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ241 C: limită judeţ Bacău (Stejaru) – Doagele – Poiana -Pietrei – Dragomireşti (DN 2F), judeţul Vaslui;
 5. Proiectare (PT + DDE) și execuție – Pod din beton armat pe drum DJ241 C în satul Doagele, judeţul Vaslui;
 6. Proiectare (PT + DDE) și execuție – Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ243 B : Bârlad (DJ 243) – Crâng, Ciocani- Movileni-Coroieşti de Sus – Limită judeţ Bacău, L= 6,630 km, judeţul Vaslui;
 7. Proiectare (PT + DDE) și execuție – Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ245 C: Băcani (DJ245)- Băltăţeni- Cepeşti – Radăeşti-Coroieşti-Bogdăniţa- Schitu (DJ245 A), L= 19,110 km,   judeţul Vaslui;
 8. Proiectare (PT + DDE) și execuție – Reabilitare şi modernizare drum judetean DJ244 K : DN 24 (Muntenii de Sus) – Tanacu-Bălţaţi – Crasnaşeni – Leosti- Vineţeşti-Olteneşti-Zgura, L=7,650 km , judeţul Vaslui;
 9. Proiectare (PT + DDE) și execuție – Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ244 H : DJ244 – Viişoara Urdeşti -Găgeşti (DJ244 B), judeţul Vaslui;
 10. Reabilitare şi modernizare drum judetean DJ 248 A : Limită judeţ Iaşi – Siliştea – Huc – Plopoasa – Rafaila – Buda – DJ 207 E (Oşeşti), județul Vaslui
 11. Consolidare și reabilitare pod peste râul Bîrlad, DJ 248 A, km 58 + 750, comuna Todirești, județul Vaslui

CONTRACTE DE SERVICII

S-au întocmit proiectele de hotărâre pentru aprobarea notelor conceptuale și a temelor de proiectare, au fost elaborate Documentațiile de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) și s-au aprobat indicatorii tehnico – economici în vederea continuării procedurilor necesare pentru a atribui contractele de lucrări.

 1. Elaborare D.A.L.I. – Reabilitare și modernizare DJ 245E: DN 24 (Bulboaca) – Zizinca – Deleni – Moreni – DJ 245L (Costești);
 2. Elaborare D.A.L.I. –  Reabilitare și modernizare DJ 243A: Pogana (DJ 243) – Crâng Nou – Ciocani – Ivești – Pogonești – Tutova – Crivești – Pochidia – Satu Nou – Limită județ Galați;
 3. Elaborare D.A.L.I. – Pod Stoișești pe DJ 244;
 4. Elaborare D.A.L.I. – Pod peste râul Ghilahoi pe DJ 245E;
 5. Elaborare D.A.L.I. – Pod peste râul Lișcov pe DJ 244I;
 6. Elaborare D.A.L.I. + PT (Asistență tehnică) + DDE: Lucrări de consolidare pe DJ 244J: DN 24A (Epureni) – Horga;
 7. Servicii de proiectare și completare a cărții tehnice a construcției pentru Teatrul “V.I. Popa” Bîrlad și Muzeul “V. Pârvan” Bîrlad, în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu.

LUCRĂRI DE REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERE DRUMURI JUDEȚENE

Au fost realizate lucrări de reparații și întreținere a drumurilor județene în valoare de 8.177.309,43 lei, inclusiv TVA.

 1. Activitatea Compartimentului de Transport public judeţean

În cadrul Compartimentului de Transport public judeţean au fost desfăşurate activităţi de organizare, actualizare si monitorizare a Programului de Transport Judetean de persoane curse regulate pentru perioada 2013-2019 şi autorizarea transportului judeţean de persoane pe baza reglementărilor prevăzute în Legea nr. 92 din 10 aprilie 2007 a serviciilor de transport public local, actualizată cu modificările şi completările ulterioare. Monitorizarea activităţii de transport s-a concretizat prin efectuarea a 61 ieşiri în teren pentru verificarea derulării procesului de transport şi identificarea eventualelor nereguli din activitatea de transport judeţean de persoane în vederea găsirii de soluţii concrete de eliminare a acestora.

În anul 2018 a fost efectuată o singură  actualizare  a Programului Județean de Transport persoane curse regulate.

De asemenea, s-au organizat 4 şedinţe de licitaţie prin AADR-SAET Bucureşti, conform calendarelor aprobate de Consiliul Judeţean Vaslui, succedate de proiecte de hotărâre pentru atribuirea traseelor declarate câştigătoare, conform rezultatelor licitaţiei.

În cadrul activităţii de coordonare si consultare cu Consiile locale, potrivit legii, Consiliul Județean vaslui a purtat discuţii individuale cu toate unitătile administrativ – teritoriale din județ, pentru asigurarea și dezvoltarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate de interes judetean, corelarea acestuia cu serviciile de transport public local de persoane la nivelul localităţilor, precum și pentru pregătirea viitorului Program de Transport Judeţean de persoane curse regulate 2019 -2025.

Menţionăm că au mai fost desfăşurate activităţi de consultare a asociaţiilor reprezentative ale operatorilor de transport, precum şi ale utilizatorilor în cadrul a trei întâlniri comune la sediul Consiliului Judeţean Vaslui, în vederea stabilirii politicilor şi strategiilor pe termen lung privind întocmirea viitorului program de transport public judeţean de persoane curse regulate 2019-2025 şi modalităţile de funcţionare a acestui serviciu de utilitate comunitară.

 

 1. Serviciul pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice şi Unitatea de Implementare/Monitorizare a Proiectului – Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui

Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice

 1. Întocmirea Inventarului emisiilor poluante provenite de la sursele de ardere combustibili şi carburanţi (combustibili pentru centralele termice-solizi, lichizi şi gazoşi, respectiv motorină şi benzină pentru motoarele cu ardere internă).
 2. Întocmirea, trimestrial, a Raportului privind Planul local de acţiuni al judeţului Vaslui, care a fost transmis către Instituţia Prefectului – Judeţul Vaslui și care cuprinde stadiul implementării proiectelor din domeniul serviciilor comunitare – alimentarea cu apă potabilă a localităţilor, sisteme de canalizare şi epurare a apelor uzate, servicii de salubrizare, construcţia de drumuri judeţene şi comunale.
 3. Întocmirea, semestrial, a Raportului privind ”Priorități – obiective principale și Planul de acțiuni pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare 2017-2020 și stadiul realizărilor”.
 4. Participarea la ședințele Comisiei de Analiză Tehnică și ale Comitetului Special constituit pentru etapa de încadrare a proiectelor operatorilor economici cu personalitate juridică, a unităților administrativ-teritoriale și ale persoanelor fizice.
 5. Participarea la dezbaterea publică a proiectelor care necesitau eliberarea acordurilor de mediu sau a autorizațiilor integrate de mediu pentru proiecte ale operatorilor economici și ale unităților administrativ-teritoriale.
 6. Coordonarea activității Comisiei tehnice pentru elaborarea Planului de menţinere a calităţii aerului în judeţul Vaslui (în curs de definitivare).
 7. Participarea la recepții privind unele achiziții ale primăriilor pentru implementarea unor proiecte de mediu.
 8. Colaborarea la elaborarea Programului anual de investiţii al judeţului Vaslui, participarea la revizuirea Planului Local de Acţiune pentru Mediu, întocmirea de documentaţii pentru promovarea unor hotărâri de consiliu privind obţinerea unor surse de finanţare şi pentru implementarea proiectelor la care personalul a acordat asistenţă tehnică şi au coordonat implementarea acestora, întocmirea de raportări semestriale către MDRAP privind monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice pentru toate oraşele şi comunele judeţului.

Cu privire la Unitatea de Implementare/Monitorizare a Proiectului Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui”, precizăm următoarele:

Contractul de Finanţare nr. 131891/14.04.2011 pentru proiectul „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui”, din cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007- 2013, Axa prioritară 2 „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor istorice contaminate”, s-a semnat în data de 14.04.2011 cu Ministerul Mediului şi Pădurilor, prin Direcţia Generală AM POS Mediu, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Mediu.

Proiectul a avut o valoare totală, fără TVA, de 132.091.554 lei, valoarea eligibilă a proiectului, conform POS MEDIU fiind de 122.599.518 lei, din care finanţarea din partea Uniunii Europene şi a Guvernului României este de 120.147.529 lei. Conform Actului Adiţional nr. 4, valoarea totală a proiectului, fără TVA, este de 95.763.475 lei, valoarea eligibilă a proiectului, conform POS MEDIU fiind de 87.164.117 lei, din care finanţarea din partea Uniunii Europene şi a Guvernului României este de 85.420.835 lei, fără TVA. Consiliul Judeţean Vaslui a solicitat etapizarea proiectului şi, prin Actul adiţional nr. 7/29.07.2016, proiectul a fost împărțit în 2 etape: etapa 1 finanţată din Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013 şi etapa 2 pentru care s-a solicitat finanţare din Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020.

În data de 28.07.2017 a fost semnat Contractul de Finanțare pentru „Fazarea Proiectului Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui” în valoare totală de 23.818.734,78 lei, reprezentând lucrări finalizate, dar nedecontate în programul POS Mediu 2007 – 2013 și lucrări rămase de executat aferente contractului de lucrări pentru închiderea depozitelor neconforme Bârlad, Huși și Negrești.

În anul 2018 au fost transmise două cereri de rambursare în valoare totală de 1.739.036,98 lei care au fost aprobate și rambursate. Astfel, de la data semnării contractului de fazare au fost decontate toate cererile de rambursare în valoare totală de 6.532.783,45 lei.

Referitor la contractul de închidere a depozitelor urbane neconforme existente, lucrările au fost finalizate şi urma să fie organizată recepţia la terminarea lucrărilor. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile din perioada martie – aprilie 2017, a avut loc o alunecare de teren în zona depozitului Huși care a afectat o treime din suprafața depozitului. Ca urmare a acestui eveniment, procedura de recepție la terminarea lucrărilor pentru contractul mai sus menționat a fost amânată. În cursul anului 2018 a fost demarată procedura de recepție pentru depozitele Bîrlad și Negrești, procedură care s-a finalizat prin încheierea proceselor verbale la terminarea lucrărilor, urmând ca recepția depozitului Huși să fie realizată în cursul anului 2019.

De asemenea, au fost desfășurate procedurile de atribuire pentru contractul de concesiune pentru delegarea gestiunii serviciului public de management şi operare a Centrului de Management Integrat al Deşeurilor (CMID) din judeţul Vaslui, a staţiilor de transfer şi platformelor publice de colectare de la Negreşti, Vaslui, Huşi şi Bârlad, a flotei de vehicule de transport deşeuri între staţiile de transfer şi CMID (procedură desfăşurată de consiliul judeţean), cât şi pentru delegarea gestiunii serviciului public de colectare şi transport deşeuri din zonele urbane şi rurale ale judeţului Vaslui, de operare a platformelor pentru puncte de colectare a deşeurilor şi a flotei de vehicule de colectare a deşeurilor de ambalaje reciclabile (procedură desfăşurată de Asociaţia pentru Dezvoltare Intercomunitară a Judeţului Vaslui).

Astfel, în data de 19.12.2017 a fost semnat „Contractul de concesiune pentru delegarea gestiunii serviciului public de management şi operare a Centrului de Management Integrat al Deşeurilor (CMID) din judeţul Vaslui, a staţiilor de transfer şi platformelor publice de colectare de la Negreşti, Vaslui, Huşi şi Bârlad, a flotei de vehicule de transport deşeuri între staţiile de transfer şi CMID”.  În cursul anului 2018, operatorul depozitului și al stațiilor de transfer împreună cu Autoritatea Contractantă au desfășurat activitățile prevăzute în contractul încheiat și anume, obținerea avizelor, autorizațiilor, licențelor aferente serviciului de salubrizare, inventarierea bunurilor și punerea lor în funcțiune pentru a putea fi predate operatorului ca bunuri de retur, în vederea începerii activității. În data de 21.06.2018, a fost emis un ordin de începere a activității de depozitare a deșeurilor la CMID – Roșiești, în scopul protecției mediului și a sănătății populației în condițiile asigurării tranziției la aplicarea unitară a serviciului public de management și operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Vaslui și sprijinirea operatorilor de colectare și transport deșeuri actuali, în realizarea serviciilor de salubrizare pe care aceștia le au în delegare de pe raza localităților aferente, până la funcționarea completă a noului sistem de salubrizare de pe raza județului.

Referitor la delegarea gestiunii serviciului public de colectare şi transport deşeuri au fost semnate și contractele pentru lotul-1 Negreşti şi lotul 3-Huşi. Prin urmare, având în vedere semnarea în anul precedent a contractelor pentru lot-2 Vaslui, lotul-4 Bârlad și lotul-5 Roșiești, toate cele cinci zone de colectare a deșeurilor de pe raza județului Vaslui vor beneficia de serviciile de salubrizare, în conformitate cu țintele stabilite prin contractul de finanțare.

În anul 2018 activitatea de Colectare, transport, incinerare si eliminare finală a animalelor moarte provenite din gospodariile crescatorilor de animale a constat în urmatoarele: întocmire referate de necesitate, referat includere în programul de achiziţii şi caiet de sarcini. De asemenea, s-a demarat procedura de achiziţie publică  “Servicii de colectare, transport, incinerare și eliminare finală a animalelor moarte provenite din gospodăriile crescătorilor de animale“.

 

Emiterea acordurilor prealabile şi autorizaţiilor de amplasare şi/sau acces a lucrărilor sau obiectivelor realizate ori amplasate în zona drumurilor de interes judeţean

În anul 2018 au fost analizate un număr de 81 documentaţii depuse de către solicitanţi, în vederea emiterii acordurilor prealabile şi autorizaţiilor de amplasare şi/sau acces a lucrărilor sau obiectivelor realizate ori amplasate în zona drumurilor de interes judeţean.

De asemenea, au fost întocmite 4 contracte de utilizare a zonei drumului de interes judeţean.

 

 1. Activitatea Biroului administrarea domeniului public şi privat al judeţului Vaslui, lucrări publice şi investiţii

Din numărul total de 38 de proiecte de hotarâri întocmite în cadrul Direcţiei Tehnice în cursul anului 2018, un număr de 27 de proiecte de hotarâri au fost întocmite în cadrul Biroului Administrarea Domeniului Public și Privat al Judeţului, Lucrări Publice, Investiţii.

Prin hotărârile consiliului judeţean promovate în anul 2018 s-au aprobat următoarele:

– modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Vaslui;

– acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Vaslui în Adunarea Generală a Asociaţiei pentru dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti;

– închirierea prin licitaţie publică, a unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical, aflat în domeniul public al Judeţului Vaslui şi în administrarea Centrului de Asistenţă Medico-Socială Codăeşti;

– concesionarea prin licitaţie publică a cinci spaţii cu destinaţia de cabinete medicale şi a unei magazii, aflate în domeniul privat al Judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui;

– cumpărarea a trei imobile – apartamente cu destinaţia de locuinţe de serviciu pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui.

– transmiterea unui imobil din domeniul public al Judeţului Vaslui în domeniul public al Comunei Fălciu, Judeţul Vaslui;

– darea în administrare către Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad a imobilului Casa Sturza Bârlad;

– solicitarea transmiterii unui imobil din domeniul public al Municipiului Huşi în domeniul public al Judeţului Vaslui;

– valorificarea prin licitaţie publică în plic închis a 25 mc masă lemnoasă pe picior, existentă pe amplasamentul imobilului „Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui”, aflat în domeniul public al Judeţului Vaslui;

– aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unui spaţiu cu destinaţia de depozit pesticide, aflat în domeniul privat al Judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui;

– declararea de interes public judeţean a unor bunuri realizate/achiziţionate în cadrul proiectului: „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în Judeţul Vaslui”;

– trecerea din domeniul public al Judeţului Vaslui în domeniul privat al acestuia a unor construcţii, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării acestora;

– dezmembrarea terenului cu număr cadastral 81374 şi al imobilului din strada Ştefan cel Mare nr. 70 Vaslui.

În baza inventarului întocmit la finele anului 2018, în conturile contabile ale Consiliului judeţean Vaslui sunt înregistrate toate bunurile care, potrivit legii, sau prin natura lor, sunt de uz sau  de interes public, a căror apartenenţă a fost atestată prin Hotărârea de Guvern nr.1361/2001, modificată şi completată prin H.G nr.162/2008, şi se află în proprietatea publică a judeţului şi/sau în administrarea autorităţii publice judeţene precum şi a celor care constituie proprietatea privată a judeţului.

S-au înaintat adrese către toate instituţiile publice, societăţile/companiile naţionale şi regiile autonome care au în administrare, concesionate sau închiriate, bunuri din domeniul public al Consiliului Judeţean Vaslui în vederea efectuării inventarierii şi transmiterii situaţiilor.

În perioada supusă analizei s-au organizat licitaţii pentru:

– concesionarea unor spatii medicale;

– închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu cu destinaţia de depozit pesticide;

– achiziţionarea unor imobile-apartamente cu destinaţia de locuinţe de serviciu pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui;

– valorificarea prin licitaţie publică în plic închis a 25 mc masă lemnoasă pe picior, existentă pe amplasamentul imobilului „Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui.

În anul 2018 s-au încheiat contracte de prestări servicii cu mai multe firme de cadastru pentru întabulări şi reactualizări documentaţii cadastrale.

În cadrul Biroului Administrarea Domeniului Public şi privat al judeţului Vaslui, lucrări publice, investiţii s-au întocmit acte adiţionale pentru toate contractele de prestări servicii şi contracte de lucrări, ce au fost încheiate în cadrul Direcţiei Tehnice privind prelungirea perioadei de execuţie a acestora. S-au încheiat acte adiţionale şi la contractele de închiriere şi concesionare privind actualizarea valorilor cu indicele de inflaţie.

De asemenea, s- au formulat răspunsuri pentru toate solicitările, adresele şi petiţiile adresate Biroului Administrarea Domeniului Public şi privat al judeţului Vaslui, lucrări publice, investiţii.

 

*

 

O atribuţie primordială a Consiliului Judeţean Vaslui este cea privind dezvoltarea economico-socială a judeţului. În acest sens, Consiliul Judeţean Vaslui a urmărit sprijinirea dezvoltării economice şi sociale a judeţului şi stimularea cooperării internaţionale, în contextul politicilor de dezvoltare locale, regionale şi europene, prin elaborarea şi implementarea de strategii, programe, proiecte.

Obiectivele prioritare propuse în anul 2018:

 • asigurarea respectării condiţiilor si angajamentelor din perioada de sustenabilitate pentru proiectele finalizate;
 • implementarea proiectelor pentru care au fost semnate contractele de finantare;

– continuarea elaborarii documentațiilor tehnico- economice pentru proiectele ce urmează a fi depuse pe perioada de programare 2014-2020 și pregătirea pentru accesarea surselor de finanțare disponibile;

– identificarea şi elaborarea de noi proiecte cu finanţare nerambursabilă, pe alte surse de finanțare;

– diseminarea informaţiei europene de interes general și desfășurarea de acțiuni de informare europeană pentru grupuri țintă specifice;

– finalizarea elaborarii Strategiei Culturale a Judetului Vaslui pentru perioada 2018-2023;

– derularea Programului județean de finanțare nerambursabilă a activităților non-profit de interes general;

– perfecţionarea continuă a specialiştilor proprii şi din instituţiile subordonate, în vederea gestionării proiectelor finanţate din fonduri structurale şi a îmbunătăţirii activităţii proprii;

– realizarea de noi parteneriate cu autorităţi ale administraţiilor publice și alte organizații de la nivel local, regional, internaţional pentru realizarea unor obiective comune de dezvoltare;

– asistenţă acordată consiliilor locale comunale şi instituţiilor subordonate în identificarea, elaborarea şi implementarea de proiecte cu finanţare nerambursabilă;

– dezvoltarea relațiilor internaționale, în scopul promovării Județului Vaslui și intensificării colaborării pe plan extern;

– informarea comunităţilor mici, a ONG-urilor, a instituţiilor interesate, despre sursele de finanţare accesibile.

Pornind de la obiectivele prioritare formulate în anul anterior, Direcţia de dezvoltare și cooperare şi-a atins, în mare parte, ţintele planificate.

 

Indicatori de performanţă:

 1. Număr de proiecte monitorizate în perioada de sustenabilitate: 4 proiecte;
 2. Număr de proiecte în implementare: 6 proiecte implementate ale Consiliului Judetean Vaslui și 4 proiecte implementate de ADI EURONEST, cu sprijinul instituției noastre; valoarea totală a proiectelor este de 122.955 lei;
 3. Număr de proiecte elaborate în funcţie de sursele de finanţare accesibile: 15 proiecte, având ca solicitant sau partener Consiliul Județean Vaslui. Dintre acestea: 5 au fost deja aprobate și se află în perioada de implementare, iar 10 sunt încă în etapa de evaluare sau contractare; valoarea totală a sumelor aferente solicitanților și partenerilor din județul Vaslui în cadrul celor 15 proiecte elaborate – 75.862.752,80 lei;
 4. Număr de proiecte ale instituțiilor de cultură subordonate monitorizate – 12;
 5. Număr de APL-uri informate despre sursele de finanţare: realizat – 86;
 6. Număr de proiecte finanțate în cadrul Programului Județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților non-profit, monitorizate: 19, în valoare totală de 441,049,43 lei;
 7. Număr de parteneriate noi încheiate: 2 (CR Anenii Noi și CR Strășeni);
 8. Număr de documentații tehnico- economice pentru proiectele depuse în anul 2018 – 5;
 9. Numar de organizații (apl, ong, alte instituții)/persoane interesate informate despre sursele de finanţare -326;
 10. Număr de utilizatori ai informatiilor și numărul evenimentelor găzduite de Centrul ED : Realizat – 3550 utilizatori și 35 evenimente, din care :
 • număr de vizitatori care au solicitat informații despre UE la sediul Centrului de Informare Europe Direct Vaslui, inclusiv elevi şi cadre didactice care au solicitat ore de informare despre UE: 104 vizitatori;
 • număr de evenimente organizate de Centrul de Informare Europe Direct Vaslui, prevăzute în Planul Anual de Comunicare: realizat 20, cu un total de 2.032 de participanți;

– număr acţiunilor ad-hoc şi a evenimentelor la care Centrul de Informare Europe Direct Vaslui a fost invitat să participe în mod activ, în afara Planului de Acțiune Anual: realizat 15, cu 819 participanţi.

La acestia se adauga utilizatorii informațiilor postate de CIED în mediul on-line.

 1. Număr de utilizatori on-line ai informațiilor europene furnizate de Europe Direct Vaslui:

– număr de  destinatari ai buletinului informativ electronic EUROPA ÎN DIRECT, distribuit prin intermediul căsuței poștale electronice: 331/media anuală;

– număr de prieteni ai contului de Facebook al Centrului, la sfârșitul anului 2016: 1.518 (cu 109 mai mulți față de anul 2017);

– număr de accesări ale website-ului www.europedirectvaslui.ro: 1.724 vizite/an;

 1. Număr de materiale promoționale realizate de Centrul ED oferite participanților din cadrul activităților organizate de ED Vaslui –730 buc. (250 de carnețele + pix, 250 de mape și 230 de tricouri,).
 2. Număr de  exemplare ale buletinului informativ electronic  EUROPA ÎN DIRECT cu informaţii europene: realizat – 6 exemplare, trimis la o medie anuală de 326 de destinatari;
 3. Număr de conferinte și traininguri la care a participat ED Vaslui: Realizat – 4;
 4. Număr de organizații care au primit asistența tehnică și documente pentru corelarea proiectelor proprii cu strategia de dezvoltare județeană – 22 din care: 18 apl-uri și 4 instituții subordonate;
 5. Număr de procese de planificare strategică la care s-a participat – 4;
 6. Număr de autorităţi publice din Republica Moldova finanțate: 3 prin intermediul a 3 proiecte de investiţii;
 7. Număr de delegații străine primite în județ: 5;
 8. Număr de acțiuni internaționale la care au participat reprezentanți ai Consiliului Județean Vaslui – 20.

 

 1. DEZVOLTARE LOCALĂ ŞI REGIONALĂ

1.1. Participarea la procese de planificare strategică:

În calitate de membru al Comitetului local de Dezvoltare a Parteneriatului Social (CLDPS),  Consiliul Judeţean Vaslui a participat la reuniunile de lucru pentru analizarea și aprobarea Planului de școlarizare pentru clasele de învățământ profesional și tehnic pentru anul școlar 2018-2019.

În anul 2018, am participat, în calitate de membri ai Comitetului Comun de Monitorizare (CCM) a Programului Comun România – Republica Moldova 2014-2020 la cea de a treia  întâlnire organizată în data de  4 decembrie la Chișinău.

În calitate de membri ai Comitetului Regional de Planificare, am participat în anul 2018 la  activităţile derulate de ADR NORD – Est de monitorizare a implementării Strategiei de Dezvoltare Regională pentru perioada 2014-2020.

În contextul monitorizării Planului Regional de Acțiune pentru Turism Nord-Est 2017-2023 (PRAT NE), care are în vedere asigurarea cadrului strategic necesar dezvoltării turismului în regiune, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a inițiat și organizat întâlniri ale Grupului Regional pentru monitorizarea PRAT NE. Consiliul Judetean Vaslui a avut desemnați membri în Grupul de Lucru Regional pentru Turism, care au participat la monitorizarea Planului Regional.

Pe parcursul anului am participat la toate ședințele Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord Est, în cadrul cărora principalele subiecte au vizat stadiul implementării Programului Operațional Regional 2014-2020  la nivelul regiunii și principalele măsuri propuse pentru accelerarea absorbției.

 

 • Susţinerea dezvoltării locale

 

 1. a. În anul 2018, activitatea Compartimentului de Monitorizare Servicii de Sănătate, Socio-Educative și Culturale s-a concentrat pe următoarele direcții principale:

– au fost centralizate date din aparatul propriu al Consiliului Județean Vaslui, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, Spitalului Județean de Urgență Vaslui și Inspectoratului Școlar Județean Vaslui în vederea completării platformei http://salt.gov.ro pe care compartimentul a administrat-o;

– au fost centralizate informațiile transmise de compartimentele din aparatul de specialitate și structurile subordonate în vederea întocmirii Planului de Acțiuni Județean Vaslui pe anul 2018, în conformitate cu Programul de Guvernare; de asemenea, au fost centralizate informațiile și elaborate raportările trimestriale ale stadiului realizării acțiunilor cuprinse în acest plan și transmise către Instituția Prefectului – Județul Vaslui;

– au fost centralizate date din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, Spitalului Județean de Urgență Vaslui și Inspectoratului Școlar Județean Vaslui în vederea completării machetei Priorități – obiective principale și Planul de acțiuni pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare 2017-2020 și stadiul realizării acestora (semestrial pentru anul 2018);

– au fost centralizate și monitorizate toate proiectele depuse de instituțiile de cultură subordonate, dedicate Centenarului Marii Uniri (inclusiv sumele alocate), finanțate de Ministerul Culturii și Identității Naționale; de asemenea, s-a acordat suport tehnic pentru activitățile de raportare tehnică și financiară.

Numărul total de proiecte dedicate Centenarului Marii Uniri, care au primit finanțare nerambursabilă este de 12, în valoare totală de 207.850 lei, după cum urmează:

 • 7 – Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare” Vaslui;
 • 4 – Biblioteca Judeţeană “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui;
 • 1 – Muzeul ”Vasile Pârvan” din Bârlad.

La finalul anului, suma totală cheltuită a fost de 123.965 lei, un proiect al Bibliotecii Județene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui fiind deja finalizat la data aprobării pentru finanțare.

 

 1. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL PROIECTELOR CU FINANŢARE NERAMBURSABILĂ gestionate de Direcția dezvolștare și cooperare, în anul 2018, a constat în: elaborarea de proiecte cu finanţare nerambursabilă; implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă aprobate; asigurarea sustenabilității proiectelor finalizate, aferente perioadei de programare 2007-2013 și derularea Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților non-profit de interes general pentru anul 2018.

În anul 2018, prin intermediul acestei direcții, am elaborat și depus 15 proiecte în vederea accesării surselor de finanțare nerambursabilă disponibile, având ca solicitant sau partener Consiliul Județean Vaslui. Dintre acestea, 5 au fost deja aprobate și se află în perioada de implementare, iar 10 sunt încă în etapa de evaluare sau contractare.

Valoarea totală a sumelor aferente solicitanților și partenerilor din județul Vaslui în cadrul celor 15 proiecte este de 75.862.752,80 lei.

 

 

 

 

 

2.1. Proiecte elaborate în anul 2018, aflate in curs de evaluare- contractare

 

 1. Proiectul „Reabilitare, modernizare şi dotare Școala Profesionala Specială Sfânta Ecaterina” Huşi”, depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Proiectul este acceptat la finanţare.

Valoarea totală a proiectului este de 7.721.767,45 lei (inclusiv TVA), din care: 7.082.769,68 lei (inclusiv TVA) valoarea totală a asistenței financiare nerambursabile din partea Uniunii Europene și a Guvernului României.

Se estimează ca la începutul anului 2019 să fie semnat contractul de finanţare de către Autoritatea de management şi demarată implementarea proiectului.

 

 1. Proiectul „Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport” depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020,

Proiectul are o valoare totală de 10.713.264,54 lei, din care finanțarea nerambursabilă solicitată este de 6.699.421,58 lei.

Până la finalul anului 2018, au fost parcurse toate etapele de evaluare, proiectul fiind selectat pentru finanțare. Au fost transmise documentele solicitate în vederea semnării contractului de finanțare și se așteaptă semnarea acestuia.

 

 1. Proiectul ,,Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Vaslui. depus spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului este de 10.360.254,16 lei, din care finanțarea nerambursabilă solicitată este de 10.153.048,49 lei. Proiectul se află în perioada de evaluare.

La începutul anului 2018 s-au lansat apelurile pentru depunerea de proiecte în cadrul Programului Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020. Consiliul Judetean Vaslui a depus pe acest Program 5 proiecte: 1 în calitate de aplicant, pentru valorificarea patrimoniului cultural transfrontalier şi 4 în calitate de partener (2 în domeniul valorificării patrimoniului cultural transfrontalier și 2 în domeniul sănătăţii). Alte 6 proiecte au fost depuse, în calitate de aplicant sau partener, de instituțiile subordonate (2 de Spitalul Județean de Urgență Vaslui, 3 de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și 1 de centrul de Asistență Medico- Socială Băcești).

Proiectele depuse de Consiliului Județean Vaslui, în calitate de aplicant sau partener sunt următoarele:

 

 1. „Pe urmele lui Ștefan cel Mare” unde Consiliul Judetean Vaslui (aplicant) are ca parteneri Consiliul Raional Hîncești, Muzeul Judetean “Ștefan cel Mare” Vaslui și Primăria Muntenii de Jos din județul Vaslui.

Proiectul are o valoare totală de 7.647.954 lei, din care valoarea alocată Consiliului Județean Vaslui și Muzeului Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui este de 6.702.910,71 (diferența fiind bugetul partenerilor).

 

 1. “Arta non-figurativa peste frontiere”. Solicitant în cadrul proiectului este Muzeul ”Vasile Pârvan” Bârlad, iar Consiliul Județean Vaslui și Muzeul Național de Arta al Moldovei (Republica Moldova) sunt parteneri, monument istoric ce aparține Muzeului Național de Arta al Moldovei.

Valoarea totală a proiectului este de 6.723.923,20 lei, din care 4.931.169,5 lei este suma alocată Consiliului Județean Vaslui și Muzeului “Vasile Pârvan” din Bârlad.

 

 1. „Ștefan cel Mare – istorie comună, patrimoniu comun, Soroca- Vaslui”, având ca aplicant – Consiliul Raional Soroca (Republica Moldova), iar ca parteneri Consiliul Județean Vaslui și Muzeul Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui.

Valoarea totală a proiectului este de 7.757.287,92 lei, din care: Consiliul Județean Vaslui – 1.437.689,39 lei, Muzeul Judetean Vaslui- 789.521,24 (diferenta fiind bugetul Consiliului raional Soroca).

 

 1. „Sănătate pentru toți”, având ca aplicant Consiliul raional Hîncești (Republica Moldova), iar ca partener Consiliul Județean Vaslui.

Valoarea totală a proiectului este de 6.886.371,63 lei, din care suma alocată Consiliului Județean Vaslui este de 986.792,94, diferența fiind bugetul Consiliului raional Hîncești.

 

 1. „Ingrijiți cu atenție: spitale prietenoase pentru pacienții din zona transfrontalieră România – Republica Moldova”, având ca aplicant Consiliul Raional Anenii Noi (Republica Moldova), iar ca parteneri Consiliul Județean Vaslui și Consiliul Județean Galați.

Valoarea totală a proiectului este de 8.000.089,61 lei, din care suma aferentă Consiliului Județean Vaslui este de 1.106.197,26 lei, diferența fiind alocată partenerilor. La finalul anului 2018, proiectele depuse în cadrul acestui program se află în etapa de evaluare administrativă şi eligibilitate.

 

 1. Consiliul Judeţean Vaslui a elaborat şi depus spre evaluare Planul Anual de acţiuni pe anul 2019 al Centrului de Informare Europe Direct Vaslui, în cadrul apelului “Cerere de propuneri pentru selectarea partenerilor pentru desfășurarea de activități în calitate de centre de informare Europe Direct în România (2018-2020)”, lansat de Reprezentanţa Comisiei Europene în România. Proiectul a fost declarat câştigător, iar Centrul Europe Direct Vaslui beneficiază de un buget total pe anul 2019 de 74.114 euro, din care 24.750 euro finanţare nerambursabila de la UE şi 49368 euro contribuţia (în natură) a Consiliului Judeţean Vaslui.

 

 1. Împreună cu aplicaţia destinată finanţării Planului anual de acţiune pe anul 2018, a fost depusă şi o aplicaţie pentru obţinerea unui grant pentru activități de comunicare ad-hoc pe tema Politicii de Coeziune a Uniunii Europene,  în valoare de 1.500 euro,  cu titlul „Gala proiectelor REGIO”.

 

 1. Ca urmare a nevoii de atragere și păstrare a specialiștilor care să profeseze în instituțiile publice din municipiul Vaslui, aflate în subordinea Consiliului Județean Vaslui, instituția noastră a transmis Agenției Naționale pentru Locuințe, solicitarea de includere în Programul „Construcția de locuințe de serviciu” aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 719/2016 a obiectivului de investiție „Construire imobil locuințe de serviciu”. În anul 2018 a fost elaborat, aprobat si transmis catre ANL Planul Urbanistic zonal, pentru schimbarea destinației terenului în zonă de locuințe.

 

2.2. Proiecte elaborate în anul 2018, contractate, aflate în implementare

În data de 17 septembrie 2018, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, apelul național pentru proiecte nefinalizate, au fost depuse pentru finanțare următoarele două proiecte, care au fost aprobate și la această dată se află în implementare:

 

 1. Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca) – Zizinca – Deleni – Moreni – DJ 245L (Costești)”

Contractul de finanțare a fost semnat în data de 26 noiembrie 2018, proiectul având o durată de 39 de luni.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 16.550.275,59 lei, din care: 16.223.910,64 lei finanțare nerambursabilă și 326.364,95 cofinanțarea beneficiarului.

 

 1. Reabilitare și modernizare drum județean DJ244I: Murgeni (DN 24A) – Sărățeni – Mălușteni – DC 67, km 4+600-9+100 (L=4,500 km), județul Vaslui

Contractul de finanțare a fost semnat în data de 26 noiembrie 2018, proiectul având o durată de 24 de luni.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 8.686.545,58 lei, din care: 8.239.368,51 lei finanțare nerambursabilă și 447.177,07 lei cofinanțarea beneficiarului.

Tot în anul 2018, Consiliul Județean Vaslui a sprijinit elaborarea și depunerea a două proiecte în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, apel pentru proiect nefinalizate. În cadrul ambelor proiecte, lider de parteneriat este Ministerul Sănătății, iar Spitalul Județean de Urgență Vaslui, Spitalul Municipal de Urgență “Elena Beldiman” Bârlad și Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian” Huși sunt parteneri, alături de spitalele din județele Bacău și Neamț. Proiectele au fost aprobate, contractele de finanțare fiind semnate la începutul lunii decembrie 2018.

Aceste proiecte, care presupun, în principal, decontarea cheltuielilor efectuate de spitale cu echipamentele achiziționate începand cu anul 2014 și până în anul 2018 sunt următoarele:

 

 1. Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județelor Vaslui, Bacău și Neamț”

Proiectul are o valoare totală de 25.231.582,27 lei, din care suma aferentă spitalelor din județul Vaslui este de 2.630.316,20 lei.

 

 1. Îmbunătățirea accesului populației din județele Vaslui, Bacău și Neamț la servicii medicale de urgență”.

Proiectul are o valoare totală de 26.261.728,18 lei, din care suma aferentă spitalelor din județul Vaslui este de 2.070.403,74 lei.

 

 1. Depus în data de 24 septembrie 2018, proiectul Planificare strategică pentru dezvoltarea durabilă a județului Vaslui”, a fost declarat câştigător şi în data de 5 decembrie 2018 a fost semnat contractul de finanțare. Proiectul se va derula pe o perioadă de 18 luni și este finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă în cadrul apelului de proiecte POCA/350/2/1.

Bugetul proiectului aprobat în vederea contractării se prezintă astfel: 816.478,00 lei (inclusiv TVA) valoarea totală a proiectului, din care: 800.148,44 lei valoarea eligibilă nerambursabilă (98%) şi 16.329,56 lei cofinanțarea eligibilă a beneficiarului(2%).

 

2.3. Proiecte aflate în implementare în anul 2018

În anul 2018, prin intermediul Direcției de dezvoltare și cooperare s-a asigurat, în cadrul echipelor de proiect nominalizate, implementarea unui număr de 6 proiecte cu finanțare nerambursabilă, având ca solicitant Consiliul Județean Vaslui, în valoare totală  de 256.122.955 lei. La acestea se adaugă cele 4 proiecte implementate de ADI EURONEST, cu sprijinul instituției noastre și care au ca beneficiari locuitori ai județului Vaslui.

 

 1. Un prim proiect aflat în implementare, derulat de Consiliul Județean Vaslui și finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 este „Regiunea Nord – Est – Axa Rutieră Strategică 4 Vaslui – Reabilitare și modernizare drum strategic județean Bîrlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245M DJ 247, DJ 246)”. Contractul de finanțare a fost semnat în luna decembrie 2017, proiectul având ca termen de finalizare 30.06.2022 .

 Valoarea totală contractată a proiectului este de 222.001.842,03 lei, inclusiv TVA, din care 213.074.058.31 este asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene și a Guvernului României, iar suma de 8.927.783,72 lei este cofinanțarea asigurată de U.A.T. Județul Vaslui. Până la sfârșitul anului 2018, cheltuielile totale ale proiectului sunt în valoare de 743.010,30 lei.

 

 1. Un alt proiect aflat în implementare, derulat de Consiliul Județean Vaslui și finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 este “Creșterea eficienței energetice a imobilului ”CSEI Elisabeta Polihroniade” Vaslui”. Contractul de finanțare a fost semnat în data de 23 iulie 2018, proiectul având o durată de 31 de luni.

Valoarea totală a proiectului este de 3.464.963,93 lei, din care valoarea eligibilă este 2.284.173,32 lei. Valoarea finanțării nerambursabile, aprobată prin contractul de finanțare, este 2.238.489,85 lei, contribuția Consiliului Județean Vaslui, inclusiv cheltuielile neeligibile, fiind de 1.226.474,08 lei. Până la sfârșitul anului 2018, cheltuielile totale ale proiectului sunt în valoare de 93.147,25  lei.

 

 1. Județul Vaslui a semnat în data de 28 ianuarie 2018 contractul de finanțare pentru proiectul CALITATE şi PERFORMANŢĂ: strategie de management la Consiliul Judeţean Vaslui”, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2, „Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente”.

Proiectul este propus a se implementa pe o durata de 16 luni, începand din luna februarie 2018. Proiectul are o valoare totală de 609.991,90 lei (inclusiv TVA). Până la sfârșitul anului 2018, cheltuielile totale ale proiectului sunt în valoare de 291.796,21 lei.

 

 1. In data de data de 18.06.2018, a intrat în vigoare contractul de finanţare aferent proiectului „Etica şi integritate la Consiliul Judeţean Vaslui”, depus în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Proiectul, în valoare totală de 399.610,00 lei (inclusiv TVA), are o durată de implementare de 16 luni incepând cu luna iunie 2018. Până la sfârșitul anului 2018, cheltuielile totale ale proiectului sunt în valoare de 74.265,56 lei.

 

 1. Pe parcursul anului 2018 au fost continuate activitățile la obiectivul de investiție „Construire clădire nouă în vederea organizării Ambulatoriului integrat şi desfăşurării activităţii administrative la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui”, inclus în „Programul naţional de construcţii de interes public sau social”, Subprogramul „Unităţi sanitare din mediul urban”, derulat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin Compania Nationala de Investitii C.N.I. S.A.

Valoarea totală estimată a proiectului este de 29.410.520 lei, din care valoarea contribuției care va fi asigurată de Consiliul județean Vaslui este de 911,724 lei.

În anul 2018, s-au executat lucrările de deviere a rețelelor de utiliăți de pe amplasament (în sarcina CJ Vaslui) și fundația clădirii ambulatoriului (lucrări în sarcina C.N.I.).

 

 1. În cadrul proiectului “Centrul de Informare Europe Direct 2018” derulat de Consiliul Județean Vaslui și finanțat de Comisia Europeană, s-a continuat activitatea de informare europeană, cu un buget total pe anul 2018 de 49.690 Euro. Activitățile derulate pe parcursul anului 2018 sunt descrise la secțiunea „Informare europeană”.

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Euronest (în care Județul Vaslui este membru fondator) derulează următoarele proiecte cu finanțare nerambursabilă, în care Consiliul Județean Vaslui asigură desfășurarea activităților din județ și /sau care au ca beneficiari cetățeni ai județului:

 

 1. ReCONNECT DIASPORA – Reconectarea resurselor umane active din diaspora la comunitățile de origine prin susținerea antreprenoriatului” în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, care se va desfășura pe o perioadă de 36 luni.

În cadrul acestui proiect, în anul 2018 au fost organizate în județ activități care au avut ca scop informarea publicului cu privire la oportunitățile oferite în cadrul proiectului.

 

 1. “Start up Yourself” proiect aprobat și selectat pentru finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Pe parcursul anului 2018 s-au derulat activitati de informare în diverse localități ale Regiunii Nord-Est (inclusiv județul Vaslui), întâlniri cu persoanele interesate, s-au derulat cursurile de formare a competențelor antreprenoriale, s-a desfășurat concursul planurilor de afaceri, 2 planuri din județul Vaslui fiind declarate câștigătoare.

 

 1. „O şansă egală pentru toţi. Educaţie incluzivă în unităţile şcolare” în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Unul dintre partenerii proiectului este Primăria comunei Bălteni, judeţul Vaslui, iar Şcoala gimnazială nr.1 Bălteni este partener asociat. Bugetul aferent UAT Comuna Bălteni este de 436.198,99 lei și va acoperi cheltuielile destinate susţinerii unui after school, reparaţii şcoală, materiale auxiliare activitate didactică, dotare laborator informatică cu echipament IT. În anul 2018, grupul țintă selectat la nivelul UAT Bălteni a beneficiat de pachete cu produse de igienă, au fost demarate activități after school, consiliere socio-educațională și psihologică a copiilor în scopul prevenirii abandonului școlar, activități cu Școala mobilă.

 

 1. „Dezvoltarea de politici și mecanisme în domeniul serviciilor de utilitate publică prin entități asociative de tip intercomunitar și promovarea parteneriatelor public-privat pentru o dezvoltare sustenabilă a comunităților” proiect semnat pentru finanțare în data de 27.04.2018. Bugetul total al proiectului este de 999.036,17 lei, iar valoarea cofinanțării este de 19.980,72 lei, reprezentând 2% din valoarea totală, sumă ce va fi asigurată în mod egal de către membrii fondatori, respectiv 3.330,12 lei pentru fiecare membru fondator al asociației ADI Euronest. Durata de implementare este de 16 luni.

 

2.4. Asigurarea sustenabilității proiectelor finalizate aferente perioadei de programare 2007-2013

Conform obligațiilor prevăzute în contractele de finanțare, Consiliul Județean Vaslui trebuie să asigure continuitatea proiectelor finalizate care au beneficiat de finanțare nerambursabilă, funcționalitatea deplină a acestora, conform prevederilor din cererea de finanțare, întocmirea rapoartelor anuale de sustenabilitate, vizitele organismelor abilitate la obiective, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea perioadei de implementare a proiectelor. În anul 2018, proiectele aflate în perioada de sustenabilitate au fost:

 1. “Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui” – în anul 2018 s-a depus raportul aferent perioadei de sustenabilitate, au avut loc o vizită de monitorizare și o vizită specială efectuate de experții ADR Nord-Est, s-au desfășurat activități de întreținere a lucrărilor și echipamentelor achiziționate prin proiect și au fost reînnoite autorizațiile CNCAN pentru aparatura radiologică;
 2. Reabilitare, modernizare, dezvoltare şi echipare Centrul de Asistenţă Medico -Socială Codăeşti – în anul 2018 s-a depus raportul aferent perioadei de sustenabilitate, a avut loc o vizită de monitorizare, efectuată de experții ADR Nord-Est, s-au desfășurat activități de întreținere a lucrărilor și bunurilor achiziționate prin proiect și s-au desfășurat recepțiile finale pentru lucrările din cadrul proiectului, pentru ambele contracte de lucrări;
 3. “Centru pentru Educaţie Incluzivă Negreşti– în anul 2018 s-a depus raportul aferent perioadei de sustenabilitate, a avut loc o vizită de monitorizare efectuată de experții ADR Nord-Est și s-au desfășurat activități de întreținere a lucrărilor și bunurilor achiziționate prin proiect;
 4. „Școala te face OM!”- în anul 2018 s-a depus raportul aferent perioadei de sustenabilitate, au fost achiziţionate bunuri necesare desfăşurării activităţilor de educație parentală în cele 81 de şcoli din mediul rural care au fost beneficiarele proiectului cu finanţare prin granturi SEE ( mape curs și produse catering) și continuate asigurările pentru echipamentele IT achiziţionate.

 

2.5            . Derularea Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților non-profit de interes general pentru anul 2018

Şi în anul 2018, Consiliul Judeţean Vaslui a fost finanţator al activităţilor nonprofit de interes general cu suma de 500.000 lei organizațiilor neguvernamentale din judeţ cu activitate în domeniile: cultură, culte, sport și social, pentru proiecte care să aibă ca scop dezvoltarea activităţii culturale, religioase, sportive şi de intervenţie la nivel social în judeţul Vaslui și acțiuni destinate consolidării ideii de unitate națională, a conștiinței apartenenței la națiunea română, acțiuni specifice celebrării Centenarului Marii Uniri.

Valorile alocate inițial  pe domenii, au fost: 100.000 lei pentru sprijinirea activităților sportive; 100.000 lei pentru sprijinirea activităților cultelor din județ, recunoscute conform legii; 100.000 lei pentru sprijinirea activităţilor sociale din judeţul Vaslui și 200.000 lei pentru sprijinirea activităților culturale.

Pentru alocarea acestor sume a fost organizată o licitaţie de proiecte. În urma procesului de evaluare, din cele 35 de proiecte depuse, 25 de proiecte au fost declarate eligibile. Valoarea totală a finanțării nerambursabile aferentă proiectelor eligibile pentru finanțare a fost de 622.372,93 lei, valoare care depășea prevederile bugetare alocate în anul 2018 (500.000 lei).

La finalul sesiunii de evaluare, economiile înregistrate au fost redistribuite, iar valorile finale alocate pe fiecare domeniu au fost: domeniul cultură – 230.679,59 lei pentru 8 contracte; domeniul culte – 74.630,54 lei pentru 3 contracte; domeniul social – 18.223,09 lei pentru 1 contract și domeniul sport – 117.516,21 lei pentru 7 contracte.

Valoarea totală a sumelor cheltuite de beneficiari este de  441,049,43 lei.

 

 1. ACTIVITATEA DE INFORMARE EUROPEANĂ s-a derulat prin Centrul de Informare EUROPE DIRECT Vaslui

 

Centrul de Informare EUROPE DIRECT Vaslui, cu un buget total pe anul 2018 de 49.690 Euro, din care 24.750 Euro finanțare nerambursabilă, este cofinanţat de către Comisia Europeană prin Reprezentanţa sa în România, în cadrul programului “Selectarea Partenerilor pentru desfășurarea de activități în calitate de Centre de Informare Europe Direct în România (2018-2020)”.

În perioada ianuarie – decembrie 2018, un număr de 104 vizitatori au trecut pragul Centrului, 2.032 de vasluieni de vârste și medii sociale diferite au beneficiat de activitățile organizate în teritoriu conform Planului Anual de Comunicare 2018, iar cel puțin 1.518 utilizatori ai internetului au beneficiat de  informațiile furnizate de centru.

Activităţile desfăşurate în anul 2018 au fost organizate pentru a promova prioritățile de comunicare ale Uniunii Europene, valorile si politicile europene.

Pentru a promova rolul Parlamentului European și a contribui la creșterea gradului de informare și conștientizare în rândul tinerilor vasluieni cu privire la importanța alegerilor europene, Europe Direct Vaslui a derulat concursul „EU aleg Europa!”.

Europe Direct Vaslui și Centrul Cultural „Podul Înalt” Muntenii de Jos, în calitate de partener, au desfășurat caravana de teatru educativ, „Europa îţi vorbeşte”, dedicată elevilor de gimnaziu din judeţul Vaslui. Caravana a cuprins în total 11 reprezentaţii ale piesei de teatru pentru copii „Tărâmul celor douăsprezece stele”, special compusă pentru acest eveniment, având ca tematică drepturile și valorile europene. Pe parcursul celor 2 luni, caravana de teatru a ajuns la 1.100 copii, părinți, bunici și profesori din orașele Vaslui, Huși, Negrești și 8 comune.

Despre ce înseamnă un „JOB calificat pentru Europa”, despre dreptul la liberă circulație în spațiul european și oportunitățile de muncă din UE, au dialogat 98 de persoane active în câmpul muncii, pensionari de diferite profesii și elevi de liceu, din ani terminali.

„Parlamentul European al Tinerilor” este numele campaniei de conștientizare a tinerilor vasluieni asupra importanței alegerilor europene ce a cuprins 4 simulări ale procesului decizional la nivelul Parlamentului European, ce au avut loc la licee din Huşi, Bârlad, Negreşti şi Vaslui, la care au participat 142 de liceeni din județul Vaslui.

În contextul Anului European al Patrimoniului Cultural, al Centenarului Marii Unirii şi al preluării de către România a Președinției Consiliului UE, Europe Direct Vaslui a organizat conferința „Rolul României în Uniunea Europeană” ce a adunat 90 de participanți – reprezentanți ai Guvernului României, Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord – Est, autorităţilor locale, precum şi ONG-urilor din județ și a reprezentat un bun prilej de discuție despre importanța fondurilor europene în regiune, cu accent pe proiectele de succes în domeniul revitalizării tradițiilor populare și valorificării patrimoniului cultural local.

Newsletter-ul electronic „Europa în Direct”, ajuns la cel de-al 11-lea an de existență a fost diseminat prin intermediul căsuţei poştale electronice, la o medie de 326 de e-mailuri ce aparţin publicului larg al judeţului Vaslui (administraţia publică; tineri; ONG-uri; elevi;  profesori; mass media locală). Toate numerele publicate, se regăsesc pe website-ul centrului.

Pe parcursul anului 2018, website-ul www.europedirectvaslui.ro a fost actualizat de 321 de ori, fiind accesat de 1.724 de ori, iar pe contul de Facebook, @EuropeDirectVaslui, au fost postate 378 de stiri cu caracter european, activitate ce a dus la o creştere a numărului de prieteni la 1.518, la finele anului.

În anul 2018 Europe Direct Vaslui a realizat şi distribuit persoanelor care au participat la activităţile organizate de către centru, vizitatorilor şi publicului larg 730 de materiale promoţionale inscripţionate cu sigla şi datele de contact ale centrului, pentru o mai bună promovare în cadrul comunității locale.

Coordonatorul şi ofiţerul de comunicare Europe Direct Vaslui au participat pe parcursul anului 2018, la 4 reuniuni și cursuri de formare organizate de către Comisia Europeană.

 

 1. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR EXTERNE

 

B1. Întărirea relațiilor cu partenerii din Republica Moldova

 

 1. Semnarea unor noi înțelegeri de cooperare cu autorități publice din Republica Moldova

Au fost inițiate și aprobate 2 noi înțelegeri de cooperare, cu raioanele Anenii Noi și Strășeni.

 

 1. Finanțarea unor proiecte ale autorităților publice din Republica Moldova

În anul 2019, Consiliul Județean Vaslui a aprobat finanțarea a trei proiecte propuse de partenerii din Republica Moldova, în baza art. 35^1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale.

b.1. Construcția căsuțelor de la Tabăra de odihnă pentru copii și adolescenți La Dumbrava”, proiect inițiat de Consiliul Raional Soroca.

Valoarea totală a proiectului este de 150.918,80 Euro din care, valoarea finanțării acordate de Județul Vaslui reprezintă 100.000,00 Euro și suma de 50.918,80 Euro reprezintă contribuția Consiliului raional Soroca.

Valoarea totală a cheltuielilor autorizate pe anul 2018, este 69760,26 EUR din care valoarea finanțării acordate de Județul Vaslui reprezintă echivalentul a 46.223,15 Euro (66,26%).

 

b.2.”Amenajarea accesului în Unitatea primiri urgențe a Spitalului raional din orașul Anenii Noi și dotarea cu ambulanță” propus de Raionul Anenii Noi.

Valoarea totală a proiectului este de 22.500 Euro, din care: suma de 20.000  Euro finanțată de Județul Vaslui prin Consiliul Județean Vaslui și suma de 2.500  Euro finanțată de Consiliul raional Anenii Noi.

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile autorizate pentru anul 2018 este de 19.185,97 EUR, din care valoarea finanțării acordate de Județul Vaslui reprezintă  16.939,07 Euro și valoarea contribuției beneficiarului, respectiv raionul Anenii Noi, este de 2.246,90 Euro.

b.3.”Reabilitarea drumului de acces către Cimitirul de Onoare, din satul Stoianovca, raionul Cantemir”, propus de Raionul Cantemir.

Valoarea totală a proiectului este de 206.975,92 Euro, din care: suma de 167.845 Euro finanțată de Județul Vaslui prin Consiliul Județean Vaslui și suma de 39.130,92 Euro finanțată de Consiliul raional Cantemir.

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile autorizate pentru anul 2018 este de 31.075,19 EUR din care, valoarea finanțării acordate de Județul Vaslui reprezintă  25.198,87 EUR, iar valoarea contribuției beneficiarului, respectiv raionul Cantemir, este de 5.876,32 EUR.

 

B.2. Dezvoltarea relațiilor internaționale a cuprins, în anul 2018, următoarele acțiuni principale:

 1. Vizita în Județul Vaslui a unor delegații din străinătate

În anul 2018, Județul Vaslui a primit vizita următoarelor delegații din străinătate: delegația raionului Soroca din Republica Moldova, delegația raionului Anenii Noi, delegația Consiliului raional Hîncești, Ambasadorul Republicii Belarus în România, Andrei М. GRINKEVICH și Doamna Ministru al Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova, Monica Babuc, care a onorat invitația de a participa la deschiderea oficială a evenimentului bienal, Festivalul Umorului “Constantin Tănase”.

 1. Deplasarea unor delegații ale Județului Vaslui la acțiuni internaționale

 b.1. Deplasări în cadrul acordurilor de cooperare încheiate cu partenerii din Republica Moldova

În anul 2018, reprezentanții Consiliului Județean Vaslui au participat la următoarele acțiuni desfășurate în Republica Moldova:

 • deschiderea expoziției “Fabricat în Moldova” și la Forumul Internațional de Afaceri în Chișinău și Cahul;
 • participarea la parafarea oficială a Acordului de cooperare între Consiliul Județean Botoșani și Consiliul raional Criuleni;
 • deplasare în Chișinău, pentru discuții referitoare la proiectul pregătit în parteneriat cu Muzeul “Vasile Pârvan” Bârlad și Muzeul Național de Artă al Moldovei, care a fost depus în cadrul Programului Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020;
 • “Festivalul transfrontalier al fanfarelor” în raionul Anenii Noi;
 • competiția sportivă “Maraton Kids – 2018”, ediția a II-a cu ocazia sărbătoririi zilei de ”1 iunie – Ziua Internaționala a Copilului” – Criuleni;
 • prima editie a Iarmarocului “Produs în Soroca”  și  Festivalul Național “Fanfara Argintie”, ediția a XV-a;
 • Ziua Națională a Portului Popular în Republica Moldova și la Festivalul – concurs Național de Folclor “La Nistru la Mărgioară”, ediția a XXIII – a, raionul Anenii Noi;
 • Festivalul Internațional de Folclor “Meșterul Manole”, organizat de Consiliul raional Criuleni;
 • “Școala europeană de instruire și schimb de experiență în domeniul integrării europene”, organizată de Consiliul raional Anenii Noi;
 • celebrarea Anului Centenar și prima ediție a Festivalului Internațional “Generația Centenar” în raionul Ialoveni;
 • “Festivalul Prunei” în raionul Nisporeni;
 • sărbătoarea “Toamna de Aur” raionul Criuleni;
 • deplasare în raionul Soroca, pentru a verifica la fața locului activitățile și documentele din cadrul proiectului “Construcția căsuțelor de la Tabără de odihnă pentru copii “La Dumbravă”;
 • deplasare în raioanele Anenii Noi și Cantemir, pentru a verifica la fața locului activitățile și documentele din cadrul proiectelor “Amenajarea accesului în Unitatea primiri urgențe a Spitalului raional din orașul Anenii Noi și dotarea cu ambulanță” și “Reabilitarea drumului de acces către Cimitirul de Onoare, din satul Stoianovca, raionul Cantemir”;
 • ședința de încheiere a primei etape de implementare din cadrul proiectului “Construcția căsuțelor de la Tabara de odihnă pentru copii “La Dumbravă”, în raionul Soroca.

 

b.2. Deplasări la acțiunile organizate de Adunarea Regiunilor Europei

 • Arad, Sesiunea Plenară de Primăvară Comună a celor 3 Comitete ale Adunării Regiunilor Europene (Economic, Social şi Cultural);
 • Adunarea Generala a ARE care a avut loc în Norvegia, la Lillehammer;
 • Novi Sad, Sesiunea Plenară de Toamnă a celor 3 Comitete ale Adunării Regiunilor Europene (Economic, Social şi Cultural).

 

b.3. Deplasări la alte acțiuni internaționale

 • Forumul Economic din Krynica, Polonia;
 • Săptămâna Europeană a Regiunilor și Orașelor, Bruxelles, Belgia;
 • Voivodatul Łódź, Regiunea Lodzkie, Polonia ediția a XI-a a Forumului Economic European.

 

 1. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELAŢIEI CU ORGANIZAŢIILE NEGUVERNAMENTALE s-a concentrat pe următoarele direcţii: informarea organizaţiilor din judeţ cu privire la sursele de finanţare accesibile, actualizarea bazei de date care cuprinde ONG-urile existente și furnizarea de informaţii cu privire la ONG-urile din judeţ către alte instituţii.

Obiective prioritare pentru anul 2019

În anul 2019, activitatea va continua pe următoarele direcţii principale:

 • asigurarea respectării condiţiilor și angajamentelor din perioada de sustenabilitate pentru proiectele finalizate;
 • implementarea proiectelor pentru care au fost semnate contractele de finanțare;
 • identificarea şi elaborarea de noi proiecte cu finanţare nerambursabilă și a documentațiilor tehnico-economice aferente, dacă este cazul;
 • diseminarea informaţiei europene de interes general și desfășurarea de acțiuni de informare europeană pentru grupuri țintă specifice;
 • derularea Programului județean de finanțare nerambursabilă a activităților non-profit de interes general;
 • perfecţionarea continuă a specialiştilor proprii şi din instituţiile subordonate, în vederea gestionării proiectelor finanţate din fonduri structurale şi a îmbunătăţirii activităţii proprii;
 • întărirea parteneriatelor cu autoritățile publice locale din Republica Moldova și finanțarea proiectelor propuse de acestea și aprobate de plenul consiliului județean;
 • realizarea de noi parteneriate cu autorităţi ale administraţiilor publice și alte organizații de la nivel local, regional, internaţional pentru realizarea unor obiective comune de dezvoltare;
 • asistenţă acordată consiliilor locale comunale şi instituţiilor subordonate în identificarea, elaborarea şi implementarea de proiecte cu finanţare nerambursabilă;
 • dezvoltarea relațiilor internaționale, în scopul promovării Județului Vaslui și intensificării colaborarii pe plan extern;
 • informarea comunităţilor mici, a ONG-urilor, a instituţiilor interesate, despre sursele de finanţare accesibile.

*

Prin intermediul Direcţiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Achiziţii Publice – Arhitect Şef, conform atribuţiilor ce îi revin, s-au emis, conform prevederilor legale, un număr de 599 certificate de urbanism (faţă de 522 în anul 2017) şi 441 autorizaţii de construire/desființare (faţă de 187 în anul 2017).

La solicitarea primarilor comunelor au fost verificate documentaţiile şi s-a emis Avizul de structură al Arhitectului șef pentru 176 de proiecte ( față de 187 în 2017), care au stat la baza emiterii certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construcţie de către aceştia.

Au fost emise 27 avize de oportunitate pentru întocmire de PUZ-uri.

Au fost verificate şi avizate 24 documentații de urbanism și amenajare a teritoriului faza PUZ ( față de 31 în 2017).

Pe parcursul anului 2018 MDRAPFE a finanțat continuarea și finalizarea lucrărilor la  un număr de 22 ˂ 36 (în 2017) PUG – uri.

Valoarea totală a finanțării a fost de 469.837,63 lei față de 922.751,60 lei în 2017.

În anul 2018, începând cu luna iulie, Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Județean Vaslui a preluat activitatea de certificare, autorizare, control, recepții a orașului Negrești, acesta rămânând fără arhitect șef.

Deoarece situația se anunță a fi de durată, se impune ca primăriile municipiului Huși, respectiv orașului Negrești, să facă eforturi pentru angajarea sau promovarea, după caz, de personal care să ocupe, în condițiile legii, funcțiile de arhitecți șefi.

Arhitectul șef va coopera permanent cu direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în vederea transpunerii liniilor directoare de dezvoltare durabilă la nivel național, politicilor sectoriale, programelor naționale şi proiectelor prioritare.

*

Deţinerea unor resurse umane profesioniste şi eficiente depinde de elaborarea unei politici de personal riguroase care să aibă în vedere, în mod deosebit, dimensiunea europeană la nivelul tuturor structurilor administrativ-teritoriale. Având în vedere constantele schimbări în cadrul administraţiei  publice, pentru asigurarea unui sistem modern, se acordă o atenţie deosebită formării profesionale continue a funcţionarului public.

Obiectivul general îl constituie realizarea unui management integrat al resurselor umane în condiţii de eficienţă şi eficacitate.

Ca şi obiective specifice urmărite de serviciul management resurse umane în încercarea de a ajuta instituţia să devină eficace enumerăm următoarele:

 • planificarea resurselor umane în cooperare cu conducerea instituţiei;
 • coordonarea procesului de instruire şi perfecţionare profesională;
 • oferirea asistenţei informaţionale în evaluarea performanţei profesionale ale personalului;
 • să ajute instituţia să îşi atingă scopurile;
 • să folosească eficient abilităţile şi deprinderile angajaţilor instituţiei;
 • să ofere instituţiei angajaţi bine pregătiţi şi motivaţi;
 • să sporească nivelul de satisfacţie al angajaţilor faţă de locul de muncă;
 • să comunice politicile de personal tuturor angajaţilor;
 • să ajute la menţinerea eticii profesionale;
 • diminuarea până la eliminarea a birocraţiei;
 • înregistrarea în mod cronologic a operaţiunilor;
 • asigurarea aprobărilor şi efectuării operaţiunilor exclusive de persoane special împuternicite în acest sens;
 • separarea atribuţiilor privind efectuarea de operaţiuni între persoane, astfel încât atribuţiile de aprobare, control şi înregistrare să fie încredinţate unor persoane diferite;
 • asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile.

Indicatorii  de performanţă, cu prezentarea gradului de realizare a acestora:

 • îmbunătăţirea performanţelor individuale la locul de muncă;
 • eficienţa utilizării resurselor umane la nivelul instituţiei;
 • gradul de creştere a responsabilizării salariaţilor faţă de efectuarea sarcinilor;
 • gradul de disponibilitate, siguranţă şi sprijin acordat cetăţenilor de către angajaţii instituţiei;
 • rigurozitate şi rapiditate în formularea răspunsurilor;
 • creşterea încrederii comunităţii în autoritatea locală;
 • eficienţa furnizării informaţiilor către factori interesaţi (persoane fizice şi juridice) ;
 • creşterea transparenţei actului administrativ;
 • creşterea operativităţii răspunsurilor la solicitările şi sesizările formulate de cetăţeni;
 • creşterea nivelului de informare a cetăţenilor.

Activitatea de management resurse umane se bazează pe următoarele principii:

 • principiul previzionării, al formării şi asigurării resurselor umane în raport cu cerinţele şi nevoile concrete ale instituţiei;
 • principiul formării continue a resurselor umane în scopul economisirii resurselor financiare pe de o parte şi al integrării rapide în muncă a resurselor umane;
 • principiul recrutării, orientării şi selecţiei în raport cu nevoile asigurării concordanţei cantitative şi calitative dintre resursele de muncă şi posturile vacante şi temporar vacante;
 • principiul evaluării personalului, al consumului de energie fizică şi nervoasă, rezultat din evaluarea posturilor de muncă şi a performanţelor;
 • principiul motivării angajaţilor şi promovarea în funcţie şi construirea de cariere profesionale.

Aceste valori şi principii vizează Serviciul Management Resurse Umane, Relaţii Mass – Media şi Informare Cetăţeni şi sunt respectate în activitatea desfăşurată în mod curent.

Programe / activităţi desfăşurate:

 • elaborarea/actualizarea regulamentului de organizare şi funcţionare în conformitate cu modificările legislative intervenite în domeniu, al aparatului de specialitate al consiliului Judeţean şi al instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean;

– Permanent

 • reactualizarea fişelor de post pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean;

– Permanent

 • eliberarea de adeverinţe pentru salariaţii instituţiei, necesare în diferite situaţii, corespondenţă;

– Permanent

 • îmbunătăţirea sistemului de monitorizare a activităţilor în domeniul integrităţii – asigurare de consiliere etică;

– Permanent

 • realizarea activităţilor de evaluare a performanţelor profesionale pentru activitatea desfăşurată şi stabilirea obiectivelor pentru fiecare angajat, pentru anul în curs;

– Ianuarie, fiecare an pentru activitatea anului anterior

 • realizarea activităţilor de evaluare anuala și/sau finală a managementului desfăşurat la instituţiile publice de cultura aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Vaslui;

– Ianuarie-martie, fiecare an pentru activitatea anului anterior

 • realizarea activităților de evaluare anuală și/sau finală a managementului desfășurat la Spitalul Județean de Urgență Vaslui aflate sub autoritatea Consiliului Județean Vaslui;

– Aprilie, în fiecare an pentru activitatea anului anterior

 • elaborarea planului anual de perfecționare profesională a personalului din aparatul de specialitate;

– Permanent

 • elaborarea planului de ocupare al funcţiilor publice;

– Februarie, în fiecare an

 • realizarea activităţilor de monitorizare a funcţiei publice şi funcţionarilor publici;

– August, în fiecare an

 • pregătirea profesională a personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliul Judeţean Vaslui;

– Permanent

 • raportarea trimestrială la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui;

– Ianuarie, aprilie, iulie, octombrie în fiecare an

 • raportarea semestrială la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici privind situaţia implementării procedurilor disciplinare funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui;

– Ianuarie, iulie în fiecare an

 • întocmirea machetelor necesare elaborării proiectului de buget pentru anul 2019 – cheltuieli de personal, deplasări, perfecţionări;

– Permanent

 • întocmirea statelor de plată privind salariile pentru personalul din aparatul de specialitate al consiliului judeţean;

– Permanent

 • organizarea concursurilor în vederea ocupării posturilor vacante ale funcţiilor publice sau în regim contractual de conducere ori de execuţie, precum şi examenele interne în vederea promovării în grade superioare a unor funcţionari publici si/sau personal in regim contractual, care îndeplineau condiţiile prevăzute de lege;

– Permanent

 • emiterea actelor administrative privind: angajări, încetarea de drept a contractelor individuale de muncă, numirea în funcţie publică a candidaţilor admişi în urma concursurilor şi a promovării examenului, concursul intern privind promovarea în grad superior, încetări/modificări ale raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici;

– Permanent

 • pregătirea proiectelor de hotărâri privind activitatea specifică serviciului;

– Permanent

 • operări în registrul general de evidența salariaţilor în format electronic pentru personalul în regim contractual, în dosarele profesionale ale funcţionarilor publici;

– Permanent

 • operări in portalul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în baza de date a Consiliului Judeţean Vaslui, în format electronic, modificările intervenite în gestiunea funcţiei publice și a funcţionarilor publici din aparatul de specialitate;

– Permanent

 • comunicare la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a datelor solicitate prin cadrul legislativ specific;

– Permanent

 • dezvoltarea şi implementarea unui plan de instruire al angajaţilor cu modificările legislative intervenite în domeniu;

– Permanent

 • studiu individual privind legislaţia nou apărută în cursul anului 2018;

Raportarea cheltuielilor, defalcate pe programe:

Serviciul Management Resurse Umane, Relaţii Mass – Media, Informare Cetăţeni nu are atribuţii privind raportarea cheltuielilor.

S-a realizat calculul drepturilor salariale şi a obligaţiilor datorate bugetului.

S-a realizat gestiunea sistemului de resurse umane şi a drepturilor şi obligaţiilor de natură salarială.

Nerealizări, cu menţionarea cauzelor acestora:

Eficientizarea activităţilor în cadrul administraţiei publice, precum şi raporturile dintre administraţie şi cetăţeni sunt îngreunate de numărul mic de personal angajat în raport cu cel prevăzut în structura organizatorică, urmare a inexistenţei prevederilor bugetare pentru cele vacante.

Propuneri pentru remedierea deficienţelor:

Propunerea Serviciului Management Resurse Umane, Relaţii Mass – Media şi Informare Cetăţeni este de a bugeta posturile la întreaga capacitate a structurii organizatorice, precum și alocarea prevederilor bugetare necesare perfecționării pregătirii profesionale a salariatilor.

 

*

 

Raportul centralizat privind activitatea de audit public intern prezintă activitatea desfăşurată la nivelul Consiliului Judeţean Vaslui şi la instituţiile subordonate şi progresele înregistrate prin implementarea recomandărilor formulate, precum şi contribuţia acestora (plusul de valoare adăugată) la realizarea obiectivelor şi atribuţiilor instituţiilor publice respective.

Organizarea activității Biroului audit public intern din cadrul  Consiliului Judeţean  Vaslui a fost realizată în temeiul art. 9 din Legea nr. 672/2002, privind exercitarea auditului public intern, republicată, în directa subordonare a  președintelui Consiliului Județean Vaslui.

Conform legislaţiei în domeniu, Biroul de audit public intern a elaborat „Normele proprii privind exercitarea activităţii de audit public intern”, avizate de către Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern şi aprobate prin Hotărârea  Consiliului Judeţean Vaslui nr. 108/14.08.2014, normele fiind obligatorii şi pentru Compartimentele de audit public intern ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui şi Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui. De asemenea, a fost elaborată „Carta auditului intern”, document constitutiv al funcţiei de audit public intern, care a fost aprobată de către preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui.

Conform Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 108/2014, s-a stabilit în sarcina Biroului de audit public intern auditarea activităţilor desfăşurate sau care sunt în responsabilitatea Consiliului Judeţean Vaslui şi a 8 instituţii aflate sub autoritatea sa, şi anume:

 • Teatrul „Victor Ion Popa” Bârlad;
 • Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad;
 • Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui;
 • Biblioteca Judeţeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui;
 • Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui;
 • Centrul de Asistenţă Medico-Socială Băceşti;
 • Centrul de Asistenţă Medico-Socială Codăeşti;
 • Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidența Persoanelor Vaslui.
De asemenea, s-a stabilit ca sarcină şi auditarea fondurilor publice alocate din bugetul judeţean şi gestionate de următoarele 7 instituţii:
 • Centrul Şcolar de Educație Incluzivă „Elisabeta Polihroniade” Vaslui;
 • Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Constantin Pufan” Vaslui;
 • Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă, oraş Negreşti;
 • Școala Profesională Specială „Sfânta Ecaterina” Huşi;
 • Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui;
 • Centrul Militar Judeţean Vaslui;
 • Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vaslui.

Pentru Spitalul Județean de Urgență Vaslui și Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui au fost aprobate organizarea de structuri proprii de audit, sub forma de compartiment.

Activitatea de audit public intern s-a desfăşurat în baza actelor normative specifice, a normelor proprii de exercitare, a Planului propriu pe anul 2018  nr. 15.417/27.11.2017, precum și a Planului strategic pe anii 2018 – 2020, nr. 15.151/27.11.2017 elaborate cu respectarea prevederilor legale și aprobate de către președintele Consiliului Județean Vaslui.

Prin planul anual de audit au fost stabilite structurile de auditat, numărul de auditori, durata, perioada, scopul, obiectivele generale, obiectivele specifice, activităţile şi operaţiunile de auditat. Domeniile cuprinse în plan s-au încadrat în cele prevăzute a fi auditate cel puţin o dată la 3 ani, potrivit prevederilor Legii nr.672/2002 privind auditul public intern. Fundamentarea planului de audit public intern s-a bazat în special pe analiza riscurilor identificate, întocmindu-se în acest sens referate de justificare. Principalele domenii spre care au fost îndreptate misiunile de audit au fost cele prevăzute în lege, obligatoriu a fi auditate cel puţin odată la 3 ani.

Pe parcursul anului 2018, fondul de timp calendaristic pentru fiecare auditor  a fost integral ocupat cu misiuni de audit, fiind planificate și realizate 11 misiuni audit de regularitate, la Serviciul Public Comunitar Județean de Evidența Persoanelor Vaslui, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui, Teatrul „Victor Ion Popa” Bârlad, Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad, Centrul Școlar de Educație Incluzivă Negrești, Școala Profesională Specială „Sfânta Ecaterina” Huși, Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Constantin Pufan” Vaslui, Centrul de Asistență Medico-Socială Băcești, Centrul de Asistență Medico-Socială Codăești, Muzeul Județean „Stefan cel Mare” Vaslui și Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Elisabeta Polihroniade” Vaslui.

În urma misiunilor de audit public intern efectuate, prin rapoartele de audit public intern aprobate de către ordonatorul principal de credite, auditorii au formulat un număr de 136 de recomandări. Recomandările formulate au fost în totalitate sau parțial implementate potrivit calendarului de implementare a recomandărilor corespunzătoare, sarcina implementării acelora cu caracter permanent căzând, în general, asupra șefilor structurilor auditate, în funcție de indicatorii interni sau externi care pot influența pozitiv sau negativ, activitatea de implementare a recomandărilor. Astfel, prin adresa nr. 17.814/29.11.2018, Biroul audit public intern al Consiliului Județean Vaslui a solicitat structurilor auditate o informare scrisă cu privire la implementarea recomandărilor, la zi. În timpul misiunilor de audit planificate pentru anul în curs, auditorii vor verifica realitatea celor comunicate în legătură cu stadiul implementării recomandărilor.

Pentru anul 2018 a fost întocmit raportul asupra activității de audit public intern la nivelul Consiliului Județean Vaslui, fiind înaintat, conform prevederilor legale, la Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern/ Ministerul Finanțelor Publice, precum și Curții de Conturi a României.

*

 

Compartimentul de Managementul Calității (CMC) reprezintă o structură de specialitate cu rol de coordonare și execuție, care sprijină conducerea instituției în realizarea managementului calității și controlului intern managerial, prin planificarea/monitorizarea acțiunilor specifice, organizarea grupurilor de lucru pentru elaborarea documentelor aferente și instruirea personalului privind asigurarea calității și respectiv implementarea/dezvoltarea  Sistemului de Managementul Calității/Sistemul de control intern managerial.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, la data de 31 decembrie 2018 sistemul de control intern managerial la nivelul Consiliului Județean Vaslui cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor (din cele 16 de standarde impuse 13 sunt implementate, 3 parțial implementate). Din analiza rapoartelor asupra sistemelor de control intern managerial transmise ordonatorului principal de credite de către ordonatorii terțiari de credite, aflați sub autoritate/subordonare/coordonare, rezultă că:

 • 2 entități au sisteme conforme;
 • 12 entități au sisteme parțial conforme;
 • 2 entități au sisteme parțial conforme limitat.

Menționăm că aprecierea conformității sistemelor a avut la bază metodologia prevăzută de O.S.G.G. nr.600/2018, pentru aprobarea codului controlului intern managerial al entităților publice.

În baza prevederilor legale compartimentul a întocmit situația centralizatoare anuală (la 31.12.2018) privind stadiul implementării și dezvoltării SCIM pe baza raportărilor entităților publice subordonate și a transmis-o către Secretariatul General al Guvernului (Direcția de control intern managerial și relații interinstituționale).

Referitor la certificarea ISO 9001, în cursul anului 2018, Județul Vaslui, în calitate de beneficiar, a implementat proiectul ²Calitate și Performanță: strategie de management la Consiliul Județean Vaslui². Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană, iar obiectivul general al proiectului presupune optimizarea proceselor orientate către beneficiari prin conformarea calității serviciilor publice furnizate de Consiliului Județean Vaslui la cerințele standardului ISO 9001:2015 și raportarea la managementul performanței bazat pe instrumentul Balanced Scorecard (BSC). Deoarece certificarea ISO nu reprezintă o obligație legală, ci doar o recomandare și o opțiune, la nivelul Compartimentului Managementul Calității activitatea de bază s-a constituit cu preponderență din obligativitatea legală de implementare a celor 16 standarde de control intern managerial prevăzute în O.S.G.G. nr.600/2018.

De asemenea, compartimentul a asigurat resurse umane care au fost implicate în post monitorizarea a două proiecte (Reabilitare, modernizare, dezvoltare şi echipare Centrul de Asistenţă Medico-Socială Codăeşti” și “Centru pentru Educaţie Incluzivă Negreşti”) finanțate din Programul Operațional Regional 2007-2013.

 

*

Potrivit Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, o altă activitate importantă desfăşurată a fost cea privitoare la gestionarea serviciilor publice din subordine, prin asigurarea, potrivit competenţelor şi în condiţiile legii, a cadrului necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind:

– serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;

– educaţia şi cultura, sănătatea, situaţiile de urgenţă, protecţia şi refacerea mediului, evidenţa persoanelor etc.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, la capitolul Protecţia socială a drepturilor copilului a urmărit atingerea următoarelor obiective generale:

 • respectarea standardelor minime de calitate în toate serviciile speciale acordate copilului aflat în dificultate;
 • dezvoltarea serviciilor integrate de prevenire prin înfiinţarea de adăposturi de zi şi de noapte pentru copiii străzii;
 • reducerea numărului de copii aflaţi în asistenţă maternală prin reintegrarea lor în familia naturală şi sprijinirea familiei extinse ca alternativă;
 • creşterea gradului de conştientizare a copiilor asupra importanţei exercitării dreptului de a cere informaţii, de a-şi exprima opinia, de a depune plângeri, de a participa la viaţa comunităţii, de a-şi menţine specificul etnic şi cultural prin realizarea unor campanii de informare;
 • încurajarea adopţiei ca măsură alternativă de protecţie a copilului;
 • profesionalizarea resurselor umane din cadrul instituţiei;
 • responsabilizarea părinţilor, atât în prevenirea separării copilului de familia naturală/lărgită, cât şi cu privire la drepturile şi obligaţiile pe care le au faţă de copiii lor, beneficiari ai unei măsuri de protecţie;
 • dezvoltarea parteneriatului public-privat.

 În ceea ce priveşte Protecţia socială a persoanelor adulte, obiectivele generale urmărite în anul 2018 au fost:

 • prevenirea instituţionalizării şi promovarea îngrijirii persoanelor cu handicap în propria familie;
 • creşterea continuă a calităţii vieţii persoanelor cu handicap;
 • restructurarea centrelor rezidenţiale pentru persoanele cu handicap cu un număr mai mare de 50 beneficiari;
 • dezvoltarea sistemului rezidenţial care acordă asistenţă persoanelor vârstnice cu grad ridicat de dependenţă;
 • promovarea integrării socio-profesională a beneficiarilor ca persoane active în măsură de a-şi controla viaţa;
 • perfecţionarea personalului care lucrează în sistemul de protecţie a persoanelor vârstnice;
 • dezvoltarea parteneriatului public – privat.

 

  1. Indicatori de performanţă

      Indicatori de performanţă în domeniul protecţiei copilului:

 • scăderea numărului de intrări a copiilor cu handicap în sistemul de protecţie a copilului;
 • creşterea numărului copiilor cu handicap reintegraţi în familie;
 • creşterea gradului de recuperare a copiilor cu handicap;
 • creşterea gradului de satisfacţie a părinţilor care au copii cu handicap.

Aceşti indicatori au fost realizaţi prin înfiinţarea unei echipe mobile care răspunde nevoilor copiilor cu handicap în familia proprie.

 • reducerea numărului copiilor abuzaţi, neglijaţi, exploataţi, creşterea numărului de părinţi care îşi redobândesc drepturile şi obligaţiile părinteşti.
 • creşterea numărului copiilor care cunosc şi înţeleg principalii factori de risc în traficul de fiinţe umane;
 • identificarea şi asistenţa copiilor victime ale traficului;
 • facilitarea accesului la asistenţă pentru victimele traficului;
 • creşterea numărului copiilor victime ale traficului reintegraţi în familie sau într-un mediu familial stabil;
 • creşterea numărului de copii care îşi cunosc drepturile prevăzute în legislaţia naţională şi internaţională;
 • scăderea numărului de copii care pot deveni victime ale traficului de fiinţe umane.

Indicatorii de mai sus au fost realizaţi prin campanii de prevenire şi combatere a fenomenului copiilor abuzaţi, neglijaţi, exploataţi.

 • îmbunătăţirea gradului de integrare şcolară şi socială a copiilor de etnie rroma;
 • reducerea numărului de copii de etnie rroma abandonaţi;
 • schimbarea percepţiei opiniei publice cu privire la populaţia de etnie rroma;
 • combaterea discriminării şi marginalizării copiilor de etnie rroma.
 • scăderea numărului de copii din sistemul de protecţie;
 • integrarea copiilor într-un mediu stabil, permanent;
 • creşterea numărului de servicii de prevenire organizate la nivelul comunităţilor locale;
 • creşterea gradului de implicare a comunităţii în soluţionarea problematicii copiilor aflaţi în risc de separare de părinţi.

Indicatorii prezentaţi anterior au fost realizaţi prin dezvoltarea de centre la nivelul unor comunităţi locale.

 • creşterea gradului de profesionalism a asistenţilor maternali;
 • îmbunătăţirea cunoştinţelor teoretice şi dezvoltarea abilitaţilor practice în lucrul cu copiii a asistenţilor maternali;
 • creşterea gradului de adaptabilitate a copiilor în asistenta maternala;
 • creşterea eficienţei activităţii asistenţilor maternali;
 • evitarea epuizării (burn-out) asistenţilor maternali;
 • creşterea numărului asistenţilor maternali care participa la cursuri de formare în funcţie de categoria de copii pe care îi au în îngrijire;
 • creşterea calităţii serviciilor oferite în cadrul serviciului asistenţă maternală.
 • Indicatorii de mai sus au fost realizaţi prin participarea la diferite cursuri de dezvoltare profesională, şi prin serviciile de consiliere oferite de specialiştii direcţiei.
 • creşterea numărului de programe desfăşurate în parteneriat;
 • creşterea numărului şi calităţii serviciilor oferite beneficiarilor de servicii sociale din judeţ, indicatori realizaţi prin numărul mare de parteneriate dezvoltate.
 • echilibrarea raportului cost/calitate.

Indicatori de performanţă în domeniul protecţiei persoanei adulte:

 • stabilirea măsurilor de protecţie adecvate situaţiei persoanei cu handicap;
 • îndeplinirea standardelor de calitate a serviciilor oferite în sistemul rezidenţial de protecţie a persoanelor adulte cu handicap;
 • valorificarea şi implicarea persoanei cu handicap prin activităţile de terapie ocupaţională;
 • creşterea numărului de persoane cu handicap reintegrate în comunitate;
 • scăderea numărului de persoane cu handicap instituţionalizate;
 • creşterea calităţii vieţii pentru persoanele cu handicap;
 • creşterea numărului de asistenţi personali profesionişti;
 • replicarea modelului de protecţie de tip familial pentru persoanele asistate, dar într-o maniera profesionistă;
 • creşterea numărului de persoane cu handicap încadrate în muncă;
 • creşterea disponibilităţii agenţilor economici pentru încadrarea persoanelor cu dizabilităţi;
 • accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap la viaţă socială;
 • scăderea gradului de dependenţă a persoanelor cu dizabilităţi;
 • diminuarea fenomenului de discriminare şi excluziune sociala a persoanelor cu handicap;
 • creşterea gradului de implicare a autorităţilor în soluţionarea problemelor persoanelor cu handicap;
 • diversificarea şi creşterea calităţii serviciilor sociale oferite persoanelor cu dizabilităţi;
 • identificarea de noi surse de finanţare. Toţi aceşti indicatori prezentaţi au fost realizaţi prin proiectele derulate în domeniul respectiv.

 

  1. Scurtă prezentare a programelor derulate şi cheltuielile aferente

 

 Programe şi proiecte derulate în anul 2018

Proiecte depuse spre finanțare

 1. Titlul proiectului: „Servicii sociale integrate pentru persoane adulte cu dizabilități”

Promotor proiect: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui

Stadiul proiectului: implementare.

Sursa de finanțare: Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – ”Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale”, Prioritatea de investiție 8.1. – ”Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale”.

 1. Titlul proiectului: „Servicii sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități”

Promotor proiect: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui

Stadiul proiectului: implementare

Sursa de finanțare: Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – ”Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de investiție 8.1. – ”Investițiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional şi local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale”.

 1. Titlul proiectului: „Viață independentă în orașul Murgeni – servicii pentru persoane adulte cu dizabilități”

Promotor proiect: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui Stadiul proiectului: contractare

Sursa de finanțare: Programului de Interes Național „Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi şi pentru prevenirea instituțonalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate” .

 

 1. Titlul proiectului: „Viață independentă în comuna Pogana – servicii pentru persoane adulte cu dizabilități”

Promotor proiect: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui Stadiul proiectului: contractare

Sursa de finanțare: Programului de Interes Național „Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi şi pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate”.

 1. Titlul proiectului: „Viață independentă în comuna Tutova – servicii pentru persoane adulte cu dizabilități”

Promotor proiect: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui

Stadiul proiectului: contractare

Sursa de finanțare: Programului de Interes Național „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate” .

 1. Titlul proiectului: „Centrul respiro pentru persoane cu dizabilități Mărășeni”

Promotor proiect: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui

Stadiul proiectului: contractare

Sursa de finanțare: Programului de Interes Național „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate”.

 1. Titlul proiectului: „Viață independentă în comuna Banca – servicii pentru persoane adulte cu dizabilități”

Promotor proiect: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui

Stadiul proiectului: evaluare

Sursa de finanțare: Programului de Interes Național „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate”.

 1. Titlul proiectului: „Servicii alternative pentru persoane adulte cu dizabilități”

Promotor proiect: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui

Stadiul proiectului: evaluare

Sursa de finanțare: Programului de Interes Național „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate” .

 1. Titlul proiectului: „Centrul respiro pentru persoane cu dizabilități Banca”;

Promotor proiect: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui

Stadiul proiectului: evaluare

Sursa de finanțare: Programului de Interes Național „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate” .

 1. Titlul proiectului: „Centrul respiro pentru persoane cu dizabilități Bălești”

Promotor proiect: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui

Stadiul proiectului: evaluare

Sursa de finanțare: Programului de Interes Național „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate”.

 1. Titlul proiectului: „Conexiuni prin turism cultural”

Promotor proiect: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui

Stadiul proiectului: evaluare

Sursa de finanțare: Programul Operațional Comun Romania-Republica Moldova 2014-2020.

 1. Titlul proiectului: „Extinderea serviciilor de recuperare medicală în orașele Vaslui și Leova”

Promotor proiect: Spitalul Raional Leova

Partener: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui

Stadiul proiectului: evaluare

Sursa de finanțare: Programul Operațional Comun Romania-Republica Moldova 2014-2020.

 1. Titlul proiectului: „Tineri în derivă ”

Promotor proiect: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui

Stadiul proiectului: evaluare

Sursa de finanțare: Programul Erasmus.

 1. Titlul proiectului: „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”

Promotor proiect: Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție

Partener: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui

Stadiul proiectului: implementare

Sursa de finanțare: Programul Operational Capital Uman 2014-2020.

 1. Titlul proiectului: „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță”

Promotor proiect: Autoritatea Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați

Partener: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui

Stadiul proiectului: depunere propunere proiect.

Sursa de finanțare: Programul Operational Capital Uman 2014-2020.

 

Sustenabilitate

Pe parcursul anului 2018 a fost continuată colaborarea cu Autoritatea de management – OIR POSDRU în vederea asigurării sustenabilității și verificării activităților desfășurate în cadrul proiectului ”SANAS – soluții integrate de formare profesională pentru persoane inactive pe piata muncii prin pregatirea specifica si suport de angajare in domeniul sănătății și al asistenței sociale” finanțat prin POSDRU, contract nr. POSDRU/127/5.1/G/130565 – finalizat la data de 27.09.2015.

 

Dezvoltarea de parteneriate

Au fost dezvoltate parteneriate cu:

– Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie și cele 47 Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui din Romania pentru depunerea și implementarea proiectului „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020;

– Spitalul Raional Leova în vederea depunerii proiectului „Extinderea serviciilor de recuperare medicală în orașele Vaslui și Leova” în cadrul Programului Operațional Comun  Romania –Republica Moldova.

 

Managementul calității serviciilor sociale

În anul 2018 s-au făcut demersuri către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi  și Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi pentru licențierea următoarelor servicii sociale:

 • Serviciul Alternativ de Protecție de Tip Familial din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr. 1 Barlad, apartamentul Epureanu nr.47, apartamentul Epureanu nr.48, apartamentul Gheorghe Asachi nr. 7, apartamentul Gheorghe Asachi nr. 2, Casa de tip Familial;
 • Centrul de Recuperare și Reabilitare penru Tinerii cu Dizabilități din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap Bârlad;
 • Centrul de Abilitare/Reabilitare de Zi pentru Copii cu Dizabilitati din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Persoane cu Handicap Bârlad,
 • Serviciul Alternativ de Protecție de Tip Familial din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr. 1 Vaslui – apartamentul din strada Decebal, apartamentul din strada Feroviari, Casa de tip Familial;
 • Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Copilul cu dizabilități din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap Vaslui;
 • Centrul de Consiliere și asistență Specializată a copiilor cu tulburări de Spectru Autist din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap Vaslui;
 • Centrul de Recuperare pentru Victimele Violenței în Familie Vaslui din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr. 2 Vaslui;
 • Locuință protejată din Chițoc;
 • Locuința Protejată din Vutcani;
 • Bătrânețe demnă;
 • Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru copilul cu handicap Negrești;
 • Centrul de tip respiro Ghermănești;
 • Locuința protejată din Negrești;
 • Centrul de Recuperare și Reabilitare Râșești;
 • Centrul de Îngrijire și Asistență Rânzești;
 • Locuința Protejata din Vulturești;
 • Bătrânețe demnă;
 • Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Copilul cu Handicap Negrești.

 

Au primit licență de funcționare:           

 • Serviciul Alternativ de Protecție de Tip Familial din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr. 1 Barlad, apartamentul din strada Epureanu nr.47, apartamentul din strada Epureanu nr.48, apartamentul din strada Gheorghe Asachi nr. 7, apartamentul din strada Gheorghe Asachi nr. 2, Casa de tip Familial;
 • Centrul de Recuperare și Reabilitare penru Tinerii cu Dizabilități din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap Bârlad;
 • Centrul de Abilitare Reabilitare de Zi pentru Copii cu Dizabilitati din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Persoane cu Handicap Bârlad;
 • Serviciul Alternativ de Protecție de Tip Familial din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr. 1 Vaslui – apartamentul din strada Decebal, apartamentul din strada Feroviari, Casa de tip Familial;
 • Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Copilul cu dizabilități din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap Vaslui;
 • Centrul de Consiliere și asistență Specializată a copiilor cu tulburări de Spectru Autist din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap Vaslui;
 • Centrul de Recuperare pentru Victimele Violenței în Familie Vaslui din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr. 2 Vaslui;
 • Locuință protejată din Chițoc;
 • Locuința Protejată din Vutcani;
 • Bătranețe demnă;
 • Centrul Specializat pentru Copii cu Dizabilități din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Persoane cu Handicap.

Parteneriate dezvoltate pentru consolidarea relaţiei public – privat

Procesul de accesare a fondurilor nerambursabile presupune lucrul în parteneriat atât cu societatea civilă, cât și cu autorități publice locale. În anul 2018 au fost continuate și dezvoltate parteneriatele cu:

 • Asociația Centrul de Cercetări Culturale și Sociale ”Romane – Rodimata”- Ilfov, pentru implementarea proiectului ”Serviciile Sociale Integrate: anularea rezistenței la schimbare într-o comunitate de tip ghetou”;
 • Asociația ”Ecovas” Vaslui – acord de colaborare privind activități de promovare proiect, diseminare informații, îndrumare beneficiari în cadrul proiectului ”Servicii alternative pentru reconcilierea vieții familiale cu cea profesională”;
 • Asociația Persoanelor cu Handicap ”Speranța” Vaslui – protocol de colaborare privind activități de promovare proiect, diseminare informații, îndrumare beneficiari în cadrul proiectului ”Soluţii complete de evaluare, formare şi integrare pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile din Judeţul Vaslui” / 124648;
 • Primăriile comunelor Hoceni, Băcești, Bogdănești pentru implementarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum și instruirea personalului aferent;
 • În cadrul proiectului Centrul Respiro pentru copiii cu dizabilităţi neuro – psiho – motorii medii şi severe din familii naturale şi substitutive de la nivelul municipiului Vaslui şi a zonelor limitrofe: Asociaţia CISPA Vaslui;
 • Inspectoratul Școlar Judeţean Vaslui – acţiuni de prevenire a formelor de abuz, promovare şi conştientizare a drepturilor copilului, perfecţionarea metodelor de intervenţie şi colaborare interinstituţională;
 • Inspectoratul Judeţean de Poliţie – pentru intervenţia în situaţia minorilor dispăruţi în împrejurări suspecte;
 • Centrul Român pentru copiii dispăruţi şi exploataţi sexual ”Focus”-parteneriat de colaborare şi acţiune intersectorială;
 • „Salvaţi Copiii” – intervenţie şi suport pentru situaţia copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate;
 • Acord de parteneriat cu Asociaţia SOS Satele Copii din România;
 • Fundaţia Romanian Angel Appel pentru programul naţional de calificare şi acreditare a femeilor  în ocupaţia de baby sitter;
 • Protocol de colaborare cu Avocatul Poporului având ca obiect activităţi de informare, educare şi monitorizare;
 • Parteneriat cu Universitatea Petre Andrei Iaşi, valabil până în anul 2018;
 • Asociaţia Congregaţia surorilor franciscane Misionare de Assisi, privind încredinţarea unui număr de zece tineri bolnavi de SIDA;
 • Protocol de colaborare cu Universitatea Babeş Bolyoi pentru dezvoltarea unei reţele de specialişti care să lucreze cu victimele neglijării şi a abuzului;
 • Asociaţia Artă Tradiţie Cultură Bârlad.

*

Ca în fiecare an, asigurarea serviciilor de îngrijire, medicale şi sociale pentru persoanele cu nevoi medico-sociale a fost realizată de cele două centre de asistenţă medico-socială, respectiv Centrul de Asistenţă Medico-Socială Băceşti şi Centrul de Asistenţă Medico-Socială Codăeşti.

Pe plan social, la Centrul de Asistență Medico-Socială Băcești, s-au respectat obiectivele propuse, precum prevenirea şi combaterea instituţionalizării prelungite, facilitarea şi încurajarea legăturilor interumane cu familia. S-a continuat organizarea de activităţi culturale şi de socializare, prin implicarea activă a beneficiarilor şi a aparţinătorilor, încercând menţinerea legăturilor cu familia şi, totodată, prevenirea instituţionalizării prelungite.

În ceea ce priveşte monitorizarea permanentă a situaţiei socio-medicale a beneficiarilor, se poate evidenţia buna colaborare cu instituţiile statului din judeţ şi din ţară.

Obiectivele principale stabilite sunt următoarele: consiliere psihologică pentru prevenirea şi ameliorarea problemelor psiho-afective şi de comportament; consiliere psihologică şi menţinerea sănătăţii, confruntarea cu condiţiile de bază şi impas emoţional; consiliere psihologică pentru optimizarea relaţiilor dintre beneficiar-grup; grup-beneficiar-familie-beneficiar-personal.

Ţinând seama de astfel de particularităţi s-a urmărit o îmbunătăţire la nivelul comunicării sociale şi o relaxare a tuturor participanţilor la activităţi. În urma identificării nevoilor sociale şi culturale, s-a activat în interesul beneficiarilor, s-a urmărit încurajarea şi consolidarea relaţiei între persoane, cu scopul de a-i reintegra în familie, de a promova, de a reface şi menţine calitatea vieţii beneficiarilor, acţionând în concordanţă cu misiunea şi standardele profesionale în procentaj de 100%.

Alte obiective atinse:

 • captarea în parteneriate de colaborare a şcolilor şi grădiniţelor din judeţ:
 • parteneriat de colaborare cu Corul Fantasia, condus de prof. Negură Vasile;
 • parteneriat cu Episcopia Huşilor;
 • parteneriat cu Evidenţa Populaţiei Negreşti;
 • continuarea realizării de spectacole, concerte cu ocazia sărbătorilor anuale;
 • continuarea contractului de voluntariat pe servicii religioase şi consiliere religioasă;
 • parteneriat cu Şcoala Specială Negreşti;
 • parteneriat cu Şcoala Gimnazială Todireşti;
 • parteneriat cu Şcoala Generală nr. 6 Vaslui;
 • parteneriat cu Asociaţia “Artă. Tradiţie.Cultură” din Bârlad;
 • parteneriat cu Grupul Folcloric “Datina” din Negreşti, condus de Cercel Cristina.

S-a acordat o atenţie deosebită activităţilor culturale, după cum urmează: sărbătorirea aniversaţilor lunii, simpozione pe diferite teme (istorice, religioase, culturale, sărbătoarea Zilei Vârstnicului, respectarea sărbătorilor religioase cu caracter tradiţional – Sf. Paşte, Sf. Nicolaie; Crăciunul).

Totodată, datorită investiţiilor făcute în cursul anului 2018 şi colaborării cu personalul medical de specialitate şi auxiliar (medic specialist psihiatrie, medic specialist BFKT, medic specialist imagistică medicală, medic reumatolog, medic epidemiolog, medic pneumolog, laborator analize medicale, Casa de Asigurări de Sănătate; Ortoprofil) împreună cu personalul medical existent, obiectivul creşterii serviciilor medicale a fost îndeplinit, iar un procent semnificativ al beneficiarilor Centrului de Asistenţă Medico-Socială Băcești, s-au recuperat din punct de vedere medical. La beneficiarii cu risc de excluziune socială, stabilizate din punct de vedere medical, se urmăreşte găsirea unor soluţii în vederea colaborării cu instituţii specializate pentru îngrijirea persoanelor vârstnice sau cu dizabilităţi pentru instituţionalizarea în centre cu specific sau dirijarea către Căminul pentru Persoane Vârstnice de la Huşi şi Centrul de Plasament Elena Farago, Bîrlad.

Se urmăreşte reintegrarea unui număr mai mare de beneficiari prin intermediul serviciilor sociale din cadrul primăriilor, o mai bună colaborare cu aparţinătorii, conform Codului Familiei prin care aceştia sunt obligaţi la întreţinerea părinţilor, după ameliorarea afecţiunilor medicale.

Considerăm că rezultatele obţinute în anul 2018 sunt bune faţă de anul precedent, realizându-se majoritatea obiectivelor propuse.

Centrul de Asistenţă Medico – Socială Codăeşti, unitate medico-socială aflată în subordinea administrativă şi financiară a  Consiliului Judetean Vaslui,  a funcţionat în anul 2018 cu un număr de 40 de paturi – spitalizare continuă, acordând  servicii de asistenţă medico –socială unui număr de 210 beneficiari, cu o dublă situaţie de risc, atât din punct de vedere medical, cât şi din punct de vedere social, totalizând un număr de 14.344 zile de spitalizare.

S-a contribuit astfel, prin activitatea desfăşurată, la decongestionarea unităţilor sanitare de cazuistica socială, dar şi  a unităţilor de asistenţă socială, acordând asistenţă medicală concomitent cu asistenţa socială, beneficiarilor care au avut nevoie simultan de astfel de servicii.

Asistența medico – socială a constat în evaluarea pacientului la internare, cu efectuarea de consultaţii, tratamente, măsurători antropometice, monitorizarea parametrilor fiziologici, asigurarea medicamentaţiei şi efectuarea de explorări paraclinice (glicemie, INR, EKG, ecografii abdominale şi ecocardiografii), fizioterapie, servicii de îngrijire – infirmerie, recuperare, precum şi facilitarea /încurajarea legăturilor interumane, menţinerea unor legături mai strânse cu familiile proprii, rudele.

Susţinerea activităţii de asistenţă medico – socială a fost asigurată de un număr de 39 de salariaţi din care, personal medical  12, personal auxiliar sanitar 15, muncitori şi personal de deservire 7, personal tesa şi asistenţă socială 5.

Pentru asigurarea funcţionării unităţii au fost utilizate fonduri provenite de la bugetul de stat  prin Direcția de Sănătate Publică Vaslui, reprezentând 451.000 lei, subvenţii de la Consiliul Judeţean Vaslui pentru acoperirea necesarului pentru cheltuielile de personal medical, medicamente şi materiale sanitare, subvenţii CJ,  pentru cheltuieli de personal nemedical, pentru bunuri şi servicii, dotări şi investiţii,  precum şi venituri proprii provenind din sume încasate din contribuţiile datorate de către beneficiari.

Totodată, în anul 2018 s-au continuat lucrările la obiectivul de investiţii „Amenajare curte interioară şi împrejmuire la Centrul de Asistenţă Medico – Socială Codăeşti”, în valoare de  890.117 lei.

 

*

Serviciul Public Comunitar Județean de Evidența Persoanelor Vaslui și-a desfășurat activitatea conform legislației în vigoare, coordonând și controlând metodologic activitatea desfășurată de serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor  și compartimentele de stare civilă din cadrul primăriilor de pe raza județului Vaslui.

În anul 2018, activitatea Serviciului Public Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Vaslui s-a axat, în principal, pe atingerea obiectivelor specifice şi realizarea indicilor de performanţă din domeniul evidenţei persoanelor şi stării civile.

Obiectivele prioritare asumate de această instituţie pentru anul 2018 au fost:

 • menţinerea calităţii, eficienţei şi operativităţii activităţilor efectuate inclusiv în furnizarea serviciilor către beneficiarii direcţi şi alte persoane interesate, în scopul creşterii gradului de satisfacţie al acestora;
 • îmbunătăţirea managementului resurselor umane, prin formarea profesională a lucrătorilor, pentru realizarea sarcinilor de serviciu conform prevederilor legale în domeniu şi cerinţelor actuale.

Indicatori de performanță:

Activitatea de evidență informatizată a persoanei a fost organizată și efectuată la nivelul județului cu o populație de circa  509.565  locuitori, desfășurând activități pe două domenii:

 1. Pe linie de evidența persoanelor în colaborare cu structurile abilitate s-a coordonat, controlat, îndrumat, sprijinit, monitorizat și analizat activitatea celor 5 servicii publice comunitare locale de evidența persoanelor, de pe raza județului Vaslui, unde în cursul anului 2018,  au fost eliberate 667 acte de identitate, din care 54.488 cărți de identitate și 1.179 cărți de identitate provizorii, față de 57.411  acte de identitate eliberate în 2017 .

Pentru a veni în sprijinul persoanelor netransportabile, a celor cu o situație materială precară ori care domiciliază în localități aflate la distanțe mari față de serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor, s-au organizat 151 deplasări în teren, pentru preluarea imaginii și a documentelor cetățenilor prezentate în susținerea cererilor, de eliberare a actului de identitate. Cu această ocazie, au fost puse în legalitate 378 persoane.

S- au desfășurat 2 activități în unitățile școlare, fiind puși  în legalitate 52 elevi.

Au fost luate în evidență la naștere 4.516 persoane (față de 4.527 în 2017), ca urmare a dobândirii cetățeniei 3 persoane și 11.008 ca urmare a restabilirii domiciliului în România, cel mai mare număr fiind înregistrat la Birourile de Evidența Persoanelor  a municipiilor Vaslui și Huși.

La nivelul Biroului Județean de Evidența Persoanelor și Compartimentului de Informatică al Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor, au fost luați în evidență 6.185 cetățeni români care nu au avut domiciliul în România, majoritatea fiind din Republica Moldova, în baza comunicărilor primite de la Serviciul de Pașapoarte Vaslui.

Pentru prevenirea neregulilor la regimul de evidență a persoanei s-au organizat și executat un acțiuni și controale, împreună cu lucrători de poliție, ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, consilieri ai Primăriei cu atribuții pe linia organizațiilor de rromi, la unitățile de cazare în comun și în zonele cu probleme deosebite, ș.a.

În cursul anului 2018 s-au efectuat 10 activități de îndrumare, sprijin, control la Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor, pe linie de evidența persoanei, în principal pentru atingerea obiectivului de bază respectiv, punerea în legalitate cu acte de identitate și actualizarea Sistemului  național integrat de introducere și actualizare a informațiilor legate de evidența persoanelor – Registrului Național de Evidența Persoanelor, cu toate modificările intervenite în statutul persoanei.

În evidențe au rămas de pus în legalitate cu acte de identitate 13.947 persoane din care 8.375  sunt din anii anteriori, însă cetățenii trebuie să înțeleagă că actul de identitate este foarte important în relația cu instituțiile statului, cu alte persoane fizice sau juridice și că trebuie să se prezinte la ghișeu cu documentele necesare pentru a solicita punerea în legalitate.

 1.    Pe linie de stare civilă

Activitatea desfășurată de către personalul cu atribuții în domeniul stării civile din cadrul serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor și a compartimntelor de stare civilă din cadrul primăriilor unităților  administrativ – teritoriale, s-a materializat în realizarea următorilor indicatori:

 • 035 acte de stare civilă înregistrate, 23.714 certificate de stare civilă eliberate (naștere, căsătorii și deces), la nivelul județului Vaslui;
 • 19 dosare de schimbare a numelui pe cale administrativă, la care Consiliul Județean Vaslui a emis dispoziții de aprobare;
 • 006 dosare de transcrieri în registrele de stare civilă române a certificatelor de stare civilă eliberate de autoritățile străine, la care Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor – Compartimentul de stare civilă, a dat avize pozitive conform legislației;
 • 349 dosare de rectificare acte de stare civilă, în care au fost necesare avizele Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor – Compartiment stare civilă, anterior întocmirii dispozițiilor de către primarii din județ;
 • 218 dosare de înregistrare tardivă;
 • 377 mențiuni la exemplarul II al registrelor de stare civilă,  925 extrase eliberate de pe actele de stare civilă de la Compartimentul Operare Mențiuni al serviciului și 51 de numere alocate pentru dosarele de divorț din Registrul unic al certificatelor de divorț în colaborare cu Compartimentul Informatică, la solicitarea compartimentelor de stare civilă din județ.
 • 86 activități efectuate de îndrumare, coordonare și control la toți delegații de stare civilă din județ și controale la unitățile sanitare și de ocrotire socială, efectuându-se instruirile necesare pentru prevenirea încălcării legislației în vigoare.

O preocupare majoră a Serviciului Public Comunitar Județean de Evidența Persoanelor a fost și este, efectuarea activităților specifice conform competențelor legale pentru aplicarea și utilizarea corecta a „Sistemului  național integrat de introducere și actualizare a informațiilor legate de evidența persoanelor” (SNIEP) ș.a.

Obiectivele de bază au fost îndeplinite, inclusiv la nivelul instituției Serviciului Public Comunitar Județean de Evidența Persoanelor, nu au fost sincope în activitate, majoritatea deficiențelor constatate în cursul anului 2018 au fost remediate, iar în unele situații s-au făcut  recomandări, propuneri și s-au dat termene pentru soluționarea acestora conform prevederilor legale în vigoare.

 

*

Cultura judeţului Vaslui este promovată prin intermediul a 2 unităţi muzeale, o instituţie teatrală şi, de asemenea, printr-o reţea de biblioteci ce pune la dispoziţia utilizatorilor sute de mii de volume şi antrenează publicul cititor în diverse activităţi culturale.

În cadrul programului anual de activităţi pe anul 2018 Muzeul Judeţean “Ştefan ce Mare” Vaslui a organizat simpozioane, colocvii, sesiunea de comunicări științifice, lecţii de muzeu, expoziții, atelier de vacanţă, festivaluri, târguri de turism, după cum urmează:

– Simpozion științific „Lupta de la Podul Înalt -Vaslui” – organizat în colaborare cu Consiliul Județean Vaslui, Garnizoana Vaslui, Penitenciarul Vaslui, Centrul Cultural Munteni de Jos pe data de 10 ianuarie 2018;

– Manifestarea cultural – științifică ,,Unirea Principatelor Române – de la idee la faptă” – 23 ianuarie 2018;

– Târgul de turism al României – Promovarea turistică și culturală a județului Vaslui – 22-25 februarie 2018 şi 20 – 23 octombrie 2018;

– Simpozion științific „PENEȘ CURCANUL – renumit erou vasluian al Primului Război Mondial”- 15 martie 2018;

Expoziția de artă „ENIGMA INTERPRETĂRII PLASTICE” – a artistului plastic Gheorghe Alupoaie şi  Microrecital la pian  cu clasa doamnei prof. GALINA PARFENI –  ZIUA FEMEII – 16 martie 2018;

– Expoziția de artă și Concursul Național „ICOANE ȘI ÎNGERI” – organizate în colaborare cu elevii Palatului Copiilor Vaslui – 25 – 28 martie 2018;

– Simpozionul științific UNIREA BASARABIEI CU ROMÂNIA” – 27 martie 2018;

 – Simpozionul științific și Expoziția „ȘTEFAN CEL MARE ȘI VASLUIUL” – cu participarea unor profesori și elevi, în cadrul proiectului Școala altfel – 12 aprilie 2018;

– expoziția fotodocumentară și simpozion național „EVREII DIN ROMÂNIA” – organizate în colaborare cu Comunitatea Evreilor din România și Institutul “Elie Wiesel” din București – 20 aprilie 2018;

– Simpozionul științific „CENTENARUL MARII UNIRI” – cu participarea profesorilor de istorie – 25 aprilie 2018;

– Manifestarea cultural – științifică „ZIUA VETERANILOR” – dedicată Zilei Veteranilor – Sala de ședințe a Consiliului Județean Vaslui – 29 aprilie 2018;

– Simpozionul științific ,,9 MAI –  ZI CU TRIPLĂ SEMNIFICAȚIE ISTORICĂ”- 9 mai 2018;

– Simpozionul național „VENIAMIN COSTACHE – marele om de cultură moldav” – participarea cu comunicări științifice și în calitate de organizatori -10 – 12 mai 2018;

– Expoziția MUSEUM FEST – care va fi expusă la Muzeul Județean Buzău, în cadrul Festivalului Național al Muzeelor – 10 – 12 mai 2018;

– Simpozion științific „ZIUA EROILOR. Ziua Înălțării Domnului” – organizat împreună cu Asociația Cultul Eroilor din Vaslui – 17 mai 2018;

– Manifestare cultural – artistică CENTENARUL ROMÂNIEI MARI. Armata Română în mărturii muzeistice și documentare” – dedicată Zilei Internaţionale a Muzeelor, dar și Centenarului Marii Uniri – Expoziția Centenarul României Mari. Armata Română în mărturii muzeisticeși documentare”cu participarea Asociația de Tradiții Militare Românești – București Unitatea Militară Buzău 19 – 20 mai 2018;

– Simpozion științific „Istorii și tradiții locale pe malurile Prutului” – organizat la Școala Gimnazială Ghermănești și Căminul Cultural Drânceni, împreună cu prof. Tiberiu Dogariu – 26 mai 2018;

– Expoziția fotodocumentară și Simpozionul științific „Dumitru Bagdasar, Nicolae Gh. Lupu și Gr. T. Popa – pionieri în medicina românească” 7 iunie 2018;

– Expoziția tematică „ZIUA IEI – emblemă națională” și Expoziție  „Covoare și scoarțe tradiționale românești din Muntenia și Moldova”- 24 iunie 2018;

– manifestarea cultural – artistică ŞTEFAN CEL MARE ȘI VEȘNICIA FAPTELOR SALE” – la Ansamblul monumental PODUL ÎNALT – Băcăoani – 2 iulie 2018;

– Atelier de creație și Concurs „ATELIERUL DE VACANȚĂ – Arte plastice” – cu elevii talentați de la școlile și liceele din Vaslui + Miniexpoziție – la finalul proiectului – 5 iulie 2018;

– Expoziţia tematică  „IMAGINEA LUMII ȚESUTĂ ÎN LÂNĂ. Scoarțe tradiționale din Republica Moldova” – proiect transfrontalier – în colaborare cu Muzeul Național Etnografie și Ist. Naturală Chișinău, Republica Moldova – 25 iulie 2018;

– Expoziţia fotodocumentară „VASLUIUL DE IERI ȘI DE AZI” – expoziție cu reprezentări ale Vasluiului sec. XIX până în prezent și Expoziţia de fotografie „PORTRETE VASLUIENE” – CORNELIU DRĂGAN din Vaslui cu ocazia  Zilelor Municipiului Vaslui – 11- 15 august 2018;

– Simpozion științific „Mareșal CONSTANTIN PREZAN – apărător al Marii Uniri” – la Muzeul Județean Vaslui și la Conacul de la Schinetea – 27 august 2018;

– Simpozion ştiinţific „Monumente istorice reprezentative din judeţul Vaslui” – cu ocazia Zilelor Patrimoniului Cultural European – 18 septembrie 2018;

– Sesiunea Naţională de Comunicări Știinţifice „ACTA MOLDAVIAE MERIDIONALIS” – a Muzeului Judeţean Vaslui – cu secțiile: Arheologie; Civilizație medievală; Istorie Modernă și Contemporană; Etnografie și Artă populară; Numismatică; Conservare și Restaurare – 27 – 28 septembrie 2018;

– Expoziţia tematică: SALONUL DE CARICATURĂ al Festivalului Umorului „Constantin Tănase” Vaslui, ediția 2018 – 27 septembrie – 7 octombrie 2018;

– Simpozionul Științific Internațional „DIMITRIE CANTEMIR – spirit enciclopedic universal” – organizat împreună cu Consiliul Județean Vaslui și Primăria com. DIMITRIE CANTEMIR, jud. Vaslui – 26 octombrie 2018 ;

– Conferința Internațională „EMIL RACOVIȚĂ – Exploratorul” – dedicată împlinirii a 150 de la nașterea marelui savant Emil Racoviță, ediția a II-a 1 – 2 noiembrie 2018;

– Expoziția itinerantă fotodocumentară „EMIL RACOVIȚĂ – Exploratorul” – dedicată împlinirii a 150 de la nașterea marelui savant Emil Racoviță, ediția a II-a- noiembrie – decembrie 2018;

– expoziția și Simpozionul științific „COMUNISMUL ÎN ROMÂNIA” – în parteneriat cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc; reflectă perioada 1945–1989 (ideologia comunistă, cucerirea puterii în România, Securitatea ca instrument al PCR,  țărănimea și  colectivizarea, politici demografice, politica externă, viața cotidiană, evenimentele din decembrie 1989 etc.) – 25 noiembrie 2018;

– Colocviul științific „PERSONALITĂȚI VASLUIENE” – cu participarea elevilor și profesorilor din Vaslui – 27 noiembrie 2018;

– Simpozionul științific „1 DECEMBRIE – ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI”- 28 noiembrie 2018.

 – Expoziție tematică „1 DECEMBRIE 1918 – MAREA UNIRE. MEMORIA MEDALIEI  – Un veac de unitate a Transilvaniei cu  România”; – expunerea unor medalii și decorații militare despre Marea Unire și înfăptuitorii ei; etalarea unor medalii dedicate Unirii de la 1 Decembrie 1918 (din colecții particulare); realizarea medaliei Centenarul Marii Uniri – 28 noiembrie 2018;

Expoziţia de artă „RETRĂIRI”  – pictor DORIN APREUTESEI din București; promovarea viziunii particulare a unui artist din țară- aprilie – decembrie 2018.

În cadrul activităţilor de cercetare în anul 2018 au avut loc următoarele activităţi: Cercetare: România  în epoca modernă – cercetare realizată în colaborare cu Arhivele Naţionale ale României Bucureşti şi Direcţia Judeţeană a Arhivelor Vaslui şi Iaşi; Unirea de la 1918 și rolul marilor personalități – cercetare realizată în colaborare cu Arhivele Naţionale ale României Bucureşti şi Direcţia Judeţeană a Arhivelor Vaslui şi biblioteci din ţară; Conservarea pasivă a echipamentului de cercetaș a lui Marian Benghiuș – deplasări la Muzeele din ţară la laboratoarele de conservare şi restaurare.

Printre activitățile importante ale anului 2018 se numără și reamenajarea  expoziţiilor de la etajul I a Muzeului Judeţean Vaslui, derularea programului de restaurare şi conservarea a patrimoniului muzeal vasluian în cadrul căreia s-au desfăşurat activităţi de amenajare a depozitelor, laboratoarelor de restaurare şi conservare a patrimoniului muzeal, dar şi de refacere a spaţiilor muzeale existente, editarea unor pliante şi cataloage pentru expoziţii, seminarii, sesiuni de comunicări şi workshop-uri din ţară, editarea anuarului  muzeului “Acta Moldaviae Meridionalis”.

Finanţarea activităţilor cultural – artistice şi ştiinţifice pentru anul 2018 s-a încadrat în bugetul aprobat de către Consiliul Judeţean Vaslui.

 

*

Misiunea Bibliotecii Judeţene “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui, instituţie publică din categoria bibliotecilor de drept public, cu personalitate juridică, este de a asigura accesul liber, gratuit şi nediscriminatoriu la informaţii şi la documentele necesare informării, având valenţe educaţionale şi de formare continuă. Prin structură, servicii şi funcţionalitate, biblioteca serveşte interesele de informare, studiu, lectură şi recreere ale diverselor categorii socio-profesionale de utilizatori.

Activitatea bibliotecii s-a desfăşurat conform strategiei de dezvoltare pe termen lung, Proiectul de management  şi Planul de acţiuni pentru anul 2018. Strategia pentru îndeplinirea misiunii şi a funcţiei specifice bibliotecii vizează obiective care reflectă preocuparea pentru creşterea performanţei şi consolidarea rolului bibliotecii ca instituţie de cultură şi educaţie în comunitatea vasluiană.

 Obiectivele prevăzute în strategia de dezvoltare au urmărit:

– consolidarea şi dezvoltarea instituţională: completarea şi dezvoltarea colecţiilor, creşterea competenţelor personalului;

– diversificarea ofertei culturale, extinderea parteneriatelor şi consolidarea rolului de centru cultural şi educaţie permanentă;

– promovarea serviciilor, noutăţilor editoriale, scriitorilor de marcă, autorilor locali şi a imaginii instituţiei;

– cunoaşterea şi satisfacerea nevoilor utilizatorilor reali şi potenţiali;

– dezvoltarea activităţii de coordonare metodologică la nivelul reţelei de biblioteci publice din judeţ;

– aplicarea principiilor de eficienţă în gestionarea resurselor financiare şi asigurarea condiţiilor optime de funcţionare a instituţiei.

În anul 2018, Consiliul Judeţean Vaslui a alocat pentru Biblioteca Judeţeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui un buget de venituri şi cheltuieli de  2.458.279 lei, fiind cu 461.279 lei mai mare faţă de anul 2017. Plăţile au fost efectuate în limita bugetului aprobat, respectând dispoziţiile legale în vigoare.

Prezentarea cheltuielilor bugetare defalcate pe programe:

 1. Program: Completarea și diversificarea colecțiilor

Denumirea proiectului: Noutăți în bibliotecă

Valoare: 83.000 lei

 1. Program: Biblioteca – important centru cultural, instructiv-educativ și recreativ

Denumirea proiectului: Acțiuni cu caracter științific și cultural

Valoare: 151.000 lei

 1. Program: Biblioteca – centru editorial

Denumirea proiectului: Publicaţiile noaste; Imaginea bibliotecii  (Editare lucrări (bibliografii, monografii, publicaţii seriale etc), editare materiale  informative (afişe, invitaţii, pliante, fluturaşi etc.)

Valoare: 40.000 lei

 1. Program: Modernizarea și diversificarea serviciilor

Denumirea proiectului: Dezvoltarea infrastructurii informatice

Valoare: 15.000 lei

 1. Program: Optimizarea și îmbunătățirea spațiilor bibliotecii

Denumirea proiectului: Amenajarea holului expoziţional şi a spaţiilor  și  Remedierea şi extinderea sistemului de detecţie şi alarmă incendiu

 Valoare: 55.000 lei

 1. Program: Promovarea imaginii bibliotecii

Denumirea proiectului: Să cunoaștem biblioteca

Valoare: 6.500 lei

 1. Program: Dezvoltarea competenţelor profesionale şi îndrumarea metodologică

Denumirea proiectului: Cursuri de perfecţionare şi consolidare a cunoştinţelor

Valoare: 1.000 lei

 1. Program: Finanţările nerambursabile – alternativă pentru dezvoltare şi modernizare

Denumirea proiectului: Împreună reuşim!

Valoare:  0 lei

Organigrama şi Statul de funcţii, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 171/2018, cuprinde 42 de posturi, din care 5 posturi cu funcţii de conducere şi 37 posturi cu funcţii de execuţie. Structura organizatorică a Bibliotecii Judeţene Vaslui are în componenţă următoarea structură:

 • Serviciul financiar-contabilitate, juridic, resurse umane, administrativ;
 • Serviciul informatizare, informare bibliografică, prelucrarea şi completarea colecţiilor;
 • Serviciul relaţii cu publicul (sala de împrumut la domiciliu pentru copii, sala de împrumut la domiciliu pentru adulţi, sala de lectură carte şi periodice, sala mediateca);
 • Serviciul programe şi proiecte culturale, metodic, conservare şi restaurare documente.

Gradul de ocupare al posturilor este de 76%, reprezentat prin 26 posturi – personal de specialitate (bibliotecar, conservator, inginer de sistem), 6 posturi – personal administrativ (contabil şef, consilier juridic, secretar, muncitor calificat), 2 posturi personal de întreţinere (îngrijitor).

Cerinţele de lectură, documentare şi informare ale utilizatorilor bibliotecii sunt diverse şi permanent este necesară îmbogăţirea colecţiilor bibliotecii, păstrând un echilibru între cerere şi ofertă. Dezvoltarea colecţiilor de documente în bibliotecă a avut în vedere o politică de achiziţii bazată pe consultarea ofertelor editoriale, comunicarea cu furnizorii, respectarea dezideratelor de lectură exprimate de utilizatori şi resursele financiare alocate în acest sens. Au fost achiziţionate documente valoroase din punct de vedere cultural şi informaţional, asigurând caracterul enciclopedic al colecţiilor. Astfel, colecţiile bibliotecii s-au îmbogăţit cu 5.987 volume, reprezentând toate domeniile cunoaşterii, în valoare de 126.475,81 lei. Resursele financiare asigurate din fonduri bugetare reprezintă 65 %, iar donaţiile de la persoane juridice sau persoane fizice reprezintă 35 %.

Comparativ cu anul 2017, situaţia referitoare la completarea şi dezvoltarea colecţiilor se prezintă astfel: pentru anul 2018 cărţi (5.316 vol.), documente audio-video (178 vol.) şi publicaţii periodice (493 vol.), iar pentru anul 2017cărţi (6.829 vol.), documente audio-video (95 vol.) şi publicaţii periodice (970 vol.).

Prin donaţii s-au adăugat în colecţiile bibliotecii un număr de 2.675 volume, în valoare de 44.488,56  lei, donatorii care au oferit un număr impresionant de publicaţii fiind: Rezerva Naţională de Publicaţii a Bibliotecii Naţionale a României, EduCab România.

Permanent s-a avut în vedere urmărirea modului de aplicare a Legii nr. 111/1995 (republicată), Legea Depozitului Legal Local, contactând autorii locali şi editurile din judeţ.

Documentele intrate în colecţiile bibliotecii au fost prelucrate biblioteconomic şi înscrise în evidenţa globală, individuală şi contabilă. Întregul fond de documente existent în bibliotecă (cărţi, publicaţii seriale, documente audio-video) şi articole din periodice locale sunt reflectate în baze de date constituite prin intermediul sistemului integrat de bibliotecă şi oferă, atât pentru bibliotecari, cât şi pentru utilizatori, avantajul regăsirii cu uşurinţă a informaţiilor privind: autori, titluri, subiecte, edituri, loc de apariţie etc.

Tehnologiile moderne în dezvoltarea serviciilor de bibliotecă au vizat mai multe aspecte: îmbunătăţirea şi întreţinerea reţelei de calculatoare şi a echipamentelor periferice;  administrarea bazelor de date; procesare text şi imagini, design (DTP). La nivelul instituţiei, reţeaua cuprinde 75 calculatoare, din care 30 calculatoare sunt destinate accesului utilizatorilor bibliotecii la Internet şi OPAC (Online Public Access Catalog).

În anul 2018, Biblioteca Județeană “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui a înregistrat un număr de 4.360 utilizatori activi, 54.891 documente difuzate şi o cifră a frecvenţei de 51.093 utilizatori.

Din analiza datelor utilizatorilor noi înscrişi în bibliotecă s-a constat că beneficiarul principal al serviciilor de informare şi documentare este reprezentat de elevi şi studenţi.

Biblioteca Judeţeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui a continuat colaborarea cu instituţii de cultură şi educaţie care au atribuţii şi competenţe de interes comun: satisfacerea intereselor de informare, studiu, lectură, educaţie şi recreere în rândul comunităţii. S-au încheiat parteneriate cu instituţii de cultură, educaţie şi alte organizaţii din judeţ sau din afara acestuia pentru a răspunde nevoii de cultură de înaltă calitate, în cadrul cărora au fost prevăzute activităţi pentru preşcolari, elevi, studenţi şi alte categorii socio-profesionale. Au fost organizate şi desfăşurate activităţi pentru omagierea unor evenimente sau personalităţi marcante din istoria şi cultura naţională sau universală,  expoziţii de carte / rafturi tematice, activităţi de lansare de carte şi întâlniri cu scriitori, conferinţe, workshop-uri, concursuri, vizionări, audiţii muzicale, concerte, activităţi instructiv-educative şi recreative etc.

Programul manifestărilor culturale a avut la bază Planul anual de acţiuni în domeniul cultură pentru realizarea în judeţ a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare, calendarul activităţilor prevăzute în Planul minimal anual, calendarul aniversărilor anuale, activităţi cu caracter periodic şi activităţi propuse în cadrul parteneriatelor, destinate diferitelor categorii de public, O contribuţie deosebită în organizarea şi desfăşurarea activităţilor a fost adusă de voluntari, reprezentând diverse domenii de activitate (elevi, studenţi, cadre didactice, specialişti etc.).

În anul 2018 au fost organizate 196 activităţi culturale şi instructiv-educative, 112 expoziţii şi rafturi tematice, înregistrând 13.658 participanţi, cifre în creştere faţă de anul 2017. Dintre activităţile, proiectele/programele culturale organizate amintesc:

 • Ziua Culturii Naţionale – activităţi dedicate marelui poet Mihai Eminescu: recital de versuri şi muzică Omagiu lui Eminescu, Eminescu – suflet de copil;
 • Unirea Principatelor Române – realizarea expoziţiei Unirea Principatelor Române în colecţiile bibliotecii şi vizionare film istoric;
 • Ziua Internaţională a Nonviolenţei în Şcoală a prilejuit organizarea unor activităţi de promovare a educaţiei bazate pe respect, armonie şi solidaritate prin dialog interactiv;
 • Ziua Internaţională de comemorare a victimelor Holocaustului – prezentarea de materiale informative, prezentare de publicaţii, realizarea de colaje;
 • Ziua Internaţională a Cititului Împreună a prilejuit organizarea activităţii Citim împreună;
 • Dragobete – tradiţii şi obiceiuri – organizarea activităţilor Scriitori români şi poveştile lor de dragoste, Cuvintele şi misterele îndrăgostirii, activităţi de informare şi promovare a tradiţiilor şi obiceiurilor specifice sărbătorii Dragobete;
 • Ziua Naţională Constantin Brâncuşi – organizarea activităţii: Brâncuşi: măreţia absolutului, atelier de creaţie: Lumea poate fi văzută prin artă, vernisajul expoziţiei de carte Amintiri despre Brâncuşi, vizionarea filmului „C. Brâncuşi”;
 • Mărţişorul, simbol al primăverii – organizarea activităţii Mărţişorul – legendă şi tradiţie şi atelier de creaţie Cărţişor în bibliotecă;
 • Ziua Internaţională a Femeii – prezentarea unui recital de muzică şi poezie: Mama – icoană sfântă;
 • Ziua Internaţională a FrancofonieiLa Francophonie – organizarea unei activităţi în cadrul proiectului educaţional „România şi Franţa ţări înrudite prin obiceiuri şi tradiţii”, activitate de informare, program artistic, discuţii interactive;
 • Ziua Internaţională a Poeziei – organizarea un recital din lirica unor poeţi din literatura română şi universală;
 • 27 Martie – Ziua Mondială a Teatrului – prezentare de Momente umoristice şi muzicale cu Toma Caragiu – materiale selectate din Arhiva Multimedia a Televiziunii Române – 2005 şi prezentarea unor momente artistice (scenete);
 • Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii şi Tineret a fost marcată prin organizarea activităţii „ C. Andersen  în colecţiile bibliotecii”;
 • Simboluri Pascale – organizarea unor activităţi prilejuite de Sărbătorile Pascale: expunere, atelier de creaţie, expoziţie cu lucrări din concursul de pictură pe sticlă;
 • Ziua Mondială a Cărţii şi Dreptului de Autor; Ziua Bibliotecarului, marcată prin activităţi de promovare a cărţii şi lecturii : Pledoarie pentru lectură, Istoria fascinantă a cărţii, Cartea de-a lungul anilor, Recomandă o carte şi expunere privind: Drepturi de autor, Plagiat, OSIM;
 • Ziua Europei – organizarea activităţii Semnificaţii istorice româneşti şi europene şi organizarea expoziţiei „9 Mai – Ziua Europei”;
 • Săptămâna Naţională a Voluntariatului – organizarea activităţilor Biblioteca vie, Teatru forum, Voluntari în lumea poveştilor, campania Citeşti şi dăruieşti cu participarea voluntarilor bibliotecii din programul de voluntariat “Călători pe drumul culturii”;
 • Ziua Internaţională a Copilului – organizarea activităţii literar artistice „Farmecul copilăriei”;
 • Ziua Universală a Iei – organizarea activităţii Ia – simbol al culturii româneşti;
 • Ziua Europeană a Patrimoniului – organizarea expoziţiei de carte din colecţiile bibliotecii: 19 Septembrie – Ziua Europeană a Patrimoniului;
 • Ziua Europeană a Limbilor – activităţi de expunere privind semnificaţia zilei, recital de versuri, recital muzical şi prezentare colecţii în limbi străine;
 • Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice ; Ziua Internaţională a Muzicii, – prezentarea unui recital muzical dedicat persoanelor vârstnice  ”Simfonii de toamnă”;
 • Ziua Educaţiei Nonformale – prezentarea unor metode de educaţie nonformală în rândul adolescenţilor, cu participarea voluntarilor bibliotecii;
 • Ziua Internaţională a Toleranţei – organizarea unei activităţi de informare şi discuţii interactive;
 • Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului – organizarea activităţii interactive dintre elevi şi voluntari ai bibliotecii; Sunt copil şi am drepturi!;
 • Ziua Naţională a României – organizarea unor expoziţii tematice 100 de ani de la Marea Unire din 1918 şi activităţi: Unirea – idealul poporului român, Marea Unire pe înţelesul copiilor, 100 de ani de la Marea Unire – 100 de personalităţi româneşti, Cu drag de România mea etc;
 • Ziua Internaţională a Voluntariatului – organizarea activităţii Voluntariatul – provocare şi implicare;
 • Obiceiuri şi tradiţii de Crăciun şi Anul Nou – prezentarea unor obiceiuri tradiţionale specifice sărbătorilor de iarnă;
 • Zilele Culturale ale Municipiului Vaslui – organizarea şi desfăşurarea unor activităţi menite să promoveze cultura vasluiană;
 • Sub semnul centenarului a fost organizată expoziţia documentară 100 de ani, 100 de autori, 100 de documente;
 • expoziţia Artă şi îndemânare – lucrări realizate la atelierul de creaţie (origami, guilling, stringart, pictură) din proiectul ”Biblioteca de vacanţă” şi festivitatea de premiere a acestor lucrări;
 • Zilele Bibliotecii – organizarea şi desfăşurarea activităţilor: festivitatea de premiere a concursului de creaţie literară ”Treptele devenirii noastre”, sesiune de comunicări „Contribuţia înaintaşilor la înfăptuirea Marii Uniri”; concurs ”De la Mica la Marea Unire – un vis împlinit”, concurs adresat elevilor de la instituţii liceale vasluiene;
 • Aniversări/Comemorări personalităţi marcante ale culturii – în cadrul căreia au fost organizate activităţi de evocare şi omagiere: Elena Farago – 140 ani de ani de la naştere; Emil Racoviţă – personalitate vasluiană; Nichita Stănescu – 85 de ani de la naştere;  Veniamin Costachi – 250 de ani de la naştere a prilejuit organizarea simpozionului naţional: „Cultura Românească – factor de unitate naţională” La nivelul sălilor de la relaţii cu publicul au fost organizate expoziţii şi rafturi tematice cu publicaţii existente în colecţiile bibliotecii.
 • Dialogul artelor – recital muzical-instrumental, audiţii muzicale, concert etc;
 • Muzică şi cinematecă la bibliotecă – vizionări individuale sau în grup pentru a pune în valoare documentele audio-video existente în colecţiile mediateca, ecranizare opere literare din programa şcolară învăţământ primar, gimnazial, liceal, prezentare înregistrări audio-video ale unor concerte, recitaluri etc.;
 • Cenaclul literar ProLITERA – activitate cu caracter lunar, adresată creatorilor şi iubitorilor de literatură;
 • Proiectul naţional Şcoala altfelSă ştii mai multe să fii mai bun – activităţi de promovare a colecţiilor bibliotecii şi a serviciilor, vizionări de filme artistice şi documentare, programe literar-artistice, concurs pe diverse teme etc.;
 • Proiectul Biblioteca de vacanţă, derulat în perioada iulie-august – activităţi cu rol recreativ, formativ şi educativ: atelier de limba engleză, franceză, spaniolă, cultura şi civilizaţie rusă, atelier de pictură, atelier de origami&quilling, string-art, atelier muzical; jocuri de enigmistică, şah pentru începători şi avansaţi, Ora poveştilor, Călătorind prin Europa, Drepturile copiilor, Permis de pieton, Educaţie prin sport, Ora veselă, vizionări filme existente în colecţiile bibliotecii;
 • Oricând poţi să înveţi ceva – iniţierea utilizatorilor bibliotecii în folosirea calculatorului şi regăsirea în catalogul electronic al bibliotecii a documentelor existente în colecţii;
 • Proiectul Ora veselă – activităţi instructiv-educative şi recreative dedicate utilizatorilor copii, 6-13 ani, organizate săptămânal, în timpul anului şcolar, susţinute de voluntarii bibliotecii;
 • Atelierul de pictură – activităţi organizate săptămânal, în timpul anului şcolar, pentru utilizatori copii, vârsta 7-14 ani, având ca scop însuşirea unor noţiuni depre tehnicile de desen si pictura, teoria culorilor si contrastelor de culoare, dezvoltarea creativităţii, etc.;
 • Atelierul muzical – activităţi organizate săptămânal, în timpul anului şcolar, pentru utilizatori cu vârsta 5-14 ani, având ca scop însuşirea unor noţiuni în domeniu, dezvoltarea unor abilităţi artistice etc.;

– Conferinţe pe teme de interes public sub genericul ”După-amiezi culturale la Vaslui”,  organizate lunar, având teme diverse:

 • Unirea Principatelor Române: context internaţional şi proiecte modernizatoare, cu participarea prof. univ. dr. Constantin Dram, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi şi dr. Liviu Brătescu, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” Iaşi (ianuarie);
 • Maiorescu şi posteritatea lui critică, cu participarea prof. univ. dr. Constantin Dram şi prof. univ. dr. Antonio Patraş, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi (februarie);
 • Carpe diem sau reflexul persan al surâsului lui Horaţius, cu participarea prof. univ. dr. Constantin Dram, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi şi prof. dr. Gheorghe Iorga, traducător, orientalist (martie);
 • Corp, identitate, memorie, cu participarea prof. univ. dr. Constantin Dram şi conf. univ. dr. Emanuela Ilie, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi (aprilie);
 • Dialog despre frumos, cu participarea prof. univ. dr. Constantin Dram şi prof. univ. dr. Petru Bejan, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi (mai);
 • Enigmele romanului poliţist. Istoria unui personaj: Andrei Mladin, cu participarea prof. univ.dr. Constantin Dram Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi şi scriitor, George Arion (iunie);
 • Începuturile instituţiei bursei şi renaşterea flamandă cu participarea prof. univ. dr. Constantin Dram şi conf. univ. dr. Alexandru Trifu, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi (iulie);
 • Pactul Ribbentrop – Molotov cu participarea prof. univ. dr. Constantin Dram şi acad. Valeriu Matei, director al Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu”, Chişinău (octombrie);
 • Mihail Sadoveanu – 138 de ani de la naştere cu participarea prof. univ. dr. Constantin Dram (noiembrie);
 • Sărbătorile de iarnă la Curtea Domnească cu participarea prof. univ. dr. Constantin Dram şi dr. Sorin Iftimi, Complexul Muzeal Moldova Iaşi (decembrie).

Pentru promovarea noutăţilor editoriale, scriitorilor de marcă şi autorilor locali au fost organizate activităţi de lansare de carte, întâlnire cu scriitori. În anul 2018 au fost prezentate volumele: „Iulian N. Vlad : confesiuni pentru istorie”, autor Aurel I. Rogojan, „Sfârşitul jocului” ; „Cine a descoperit Europa”, autor Nicolae Ariton, “Natură Moartă = Still Life ”, autor Eva Roşu, ”Revenirea Basarabiei la patria străbună: Centenarul Marii Uniri” – autor Dan Ravaru, „Ograda eternă” – autor Ion Iancu Lefter, Tu ce-ai făcut astăzi?, autor Ovidiu Scridon, Maestrul fricii, autor George Arion, Torentul, autor Marinel Gâlcă, Chiţoc, satul dintre dealuri, autor Găbureac Sergiu Marian, Răsfrângeri critice, autor Lina Codreanu; Basarabia eminesciană, autor Theodor Codreanu, Treptele devenirii noastre, Veniamin Costachi (1768-1846), După-amiezi culturale la Vaslui.

Festivalul de Umor „Constantin Tănase”, ediţia a XXV-a a prilejuit organizarea unor activităţi culturale complexe în cadrul secţiunii de literatură satirico-umoristică. Biblioteca Judeţeană a lansat la nivel naţional şi Republica Moldova concursul de literatură satirico-umoristică, secţiunea carte şi secţiunea manuscris. În urma evaluării lucrărilor participante la concurs a fost organizată Festivitatea de premiere a laureaţilor, activitatea „Laureaţi în festival” – în cadrul căreia laureaţii Concursului de literatură satirico-umoristică au fost prezentaţi publicului huşean şi bârlădean. În cadrul manifestării a fost organizată la sediul bibliotecii expoziţia de portrete a graficianului Marian Avramescu intitulată „Laureaţi ai premiului nobel pentru literatură” şi conferinţa: „Constantin Chiriac, actor de teatru şi film”.

Acţiunile de promovare a activităţilor din Biblioteca Judeţeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui au vizat informarea cu privire la principalele evenimente, activităţi cultural-artistice şi instructiv-educative iniţiate/organizate de bibliotecă. Activităţile pentru promovarea serviciilor, colecţiilor şi acţiunilor desfăşurate de Biblioteca Judeţeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui au constat în realizarea de afişe, invitaţii, pliante, fluturaşi cu caracter informativ etc; evidenţierea activităţilor şi serviciilor prin intermediul paginii web a instituţiei (www.bjvaslui.ro), pagina facebook (www.facebook.com/biblioteca.vaslui) şi apariţii în mass-media locală. În revista trimestrială de cultură Baadul literar care apare sub egida Bibliotecii Judeţene „N. M. Spătarul” Vaslui au fost promovate valorile culturii locale, scriitori de marcă.

Având rol de coordonare metodologică pentru bibliotecile publice din judeţ, Biblioteca Judeţeană ”Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui a desfăşurat o serie de acţiuni orientate spre îmbunătăţirea activităţii bibliotecare în sprijinul utilizatorilor, optimizarea relaţiilor de colaborare între biblioteci, asistenţa de specialitate, diseminarea informaţiilor, formarea continuă a bibliotecarilor etc.

În anul 2018, la nivelul judeţului au fost funcţionale 70 de biblioteci publice: 66 biblioteci comunale, 2 biblioteci orăşeneşti, 2 biblioteci municipale. În bibliotecile din 11 comune: Boţeşti, Creţeşti, Dăneşti, Dragomireşti, Dumeşti, Fălciu, Pădureni, Soleşti, Stănileşti, Zăpodeni, Zorleni nu există bibliotecar angajat, iar în comunele: Fruntişeni, Pogoneşti, Puşcaşi, Rafaila, nu exista biblioteca. Pentru a urmări activitatea profesională a bibliotecarilor şi a sprijini îmbunătăţirea performanţei la nivelul întregii reţele de biblioteci publice din judeţ au fost efectuate vizite în teritoriu. În cadrul acestor vizite s-au urmărit aspecte ce ţin de: dezvoltarea colecţiilor, evidenţa colecţiilor, organizarea colecţiilor şi a cataloagelor, activitatea bibliografică, activitatea de relaţii cu publicul, activităţile culturale derulate de bibliotecă, situaţiile administrative, pregătirea profesională, informatizarea bibliotecilor s.a. Au fost întocmite materiale profesionale şi oferite  bibliotecarilor din bibliotecile publice: caiet de evidenţă a activităţii de bibliotecă, tabele de autori şi alte tipizate, calendarul cultural Evenimente şi manifestări culturale pentru anul 2019 şi alte documente utile în activitatea bibliotecarilor.

Au fost organizate colocviile profesionale: Anul 2017 în bibliotecile comunale, orăşeneşti şi municipale şi Tradiţii şi obiceiuri populare în bibliotecile publice vasluiene, cu participarea bibliotecarilor din bibliotecile publice din judeţul Vaslui. Au fost organizate şi întâlniri tematice zonale cu tema Implicarea bibliotecii în viaţa comunităţii.

Fiind absolut fundamental ca bibliotecarii să parcurgă periodic programe de specializare pentru formarea unui statut profesional temeinic a fost organizat în Centrul de Formare al Bibliotecii Judeţene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui modulul al II-lea din cursul de pregătire Bazele biblioteconomiei – curs de calificare/perfecţionare bibliotecar studii medii/superioare.

Sub genericul Împreună reuşim!, Biblioteca Judeţeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui a implementat în anul 2018 proiectele: Concurs de creaţie literară „Treptele devenirii noastre”, Expoziţie documentară „100 de ani, 100 de autori, 100 de documente” şi Cultura românească – factor de unitate naţională, finanţate de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale prin programul Centenar. A fost partener în proiectul „Tinerii şi Marea Unire”, proiect finanţat de Ministerul Tineretului şi Sportului şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Vaslui, implementat de Fundaţia Pentru Tineret Vaslui, în cadrul căruia biblioteca a derulat activităţi recreative şi instructiv-educative pentru adolescenţi.

La capitolul nerealizări se remarcă următoarele aspecte: nu s-a reuşit amenajarea unei filiale a bibliotecii în zona gară sau în zona spital,  neocuparea unor posturi vacante.

*

Ca și în anul anterior, Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad  şi-a continuat politica prin care se doreşte dezvoltarea, modernizarea şi adaptarea ofertei culturale la nevoile şi aşteptările publicului său.

Având ca reper prevederile legislaţiei în vigoare, dar şi principiile actuale ale muzeologiei şi muzeografiei, se evidenţiază ca obiectiv general: Muzeul “Vasile Pârvan”  Bârlad instituţie muzeală, model de nivel regional şi naţional!, iar ca obiective specifice, următoarele:

– creşterea eficienţei şi eficacităţii managementului instituţiei în protejarea   patrimoniului deţinut şi în promovarea acestuia, inclusiv prin utilizarea tehnologiei informaţiei – software, hardware;

 • creşterea performaţelor profesionale ale personalului de specialitate din instituţie, accentuându-se capacitatea acestuia de a propune, implementa şi dezvolta programe şi proiecte culturale;
 • diversificarea şi adecvarea ofertei culturale a muzeului prin cunoaşterea profilulului consumatorului cultural bârlădean şi prin promovarea de acţiuni culturale interdisciplinare;
 • creşterea vizibilităţii instituţiei pe plan naţional şi internaţional – site performant de promovare a muzeului, parteneriate regionale, naţionale şi internaţionale, înscrierea în reţele de diseminare a informaţiilor şi a produselor culturale;
 • poziţionarea şi promovarea noii imagini a muzeului pe piaţa culturală românească, atragerea de noi categorii de public, creşterea audienţei;
 • îmbunătăţirea ofertei culturale prin realizarea de produse culturale de calitate inclusiv prin utilizarea unui cadru de lucru performant cu instituţiile partenere ale muzeului/stakeholders.

Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad, organizat pe patru secții și un serviciu de astronomie are, la baza întregii activități desfășurate, un patrimoniu valoros și în același timp extrem de diversificat. În cadrul activităților curente ale instituției au fost avute în vedere 7 programe principale în cadrul cărora s-au derulat sute de proiecte în anul 2018.

Programe desfășurate:

Programul I – Cercetarea patrimoniului”: s-a urmărit cercetarea patrimoniului, atât a celui virtual, cât și a celui deținut prin metode și activități specifice fiecărei secții a muzeului:

 • reluarea cercetărilor în situl arheologic de la Bârlad Valea Seacă și săpătură sistematică în situl neolitic de la Rupea 7 – Pârâul Mălinilor, județul Brașov;

– realizarea unor observaţii astronomice care au asigurat culegere de date şi imagini cu ocazia unor fenomene şi evenimente astronomice. A avut loc măsurarea şi raportarea poziţiilor asteroizilor şi cometelor la Minor Planet Center;

– cercetarea la Arhivele Statului filiala Vaslui – tema – Documente legate de Primul Război Mondial și Marea Unire de la 1918;

– documentarea bibliografică pentru organizarea activității-concursului „Sesiunea juniorilor Vasile Pârvan”, a lecțiilor de muzeu, precum și documentarea cu privire la alfabetul chirilic și transliterarea textelor;

– expoziția online „Muzeul Virtual al Unirii” realizată de Muzeul Național de Istorie a României, precum și cercetarea și selectarea materialelor cu privire la eroii Primului Război Mondial;

– derularea programului de monitorizare a punctului fosilifer din cariera de nisip Pogana, județul Vaslui.

Programul II – Valorificarea patrimoniului”: au fost organizate expoziții, concerte, conferințe, simpozioane, lansări de carte, lecții de muzeu, observații astronomice, spectacole de planetarium, difuzare de filme 3D  etc. S-a avut în vedere elaborarea de studii, articole și publicarea acestora în reviste de specialitate, precum și participarea la simpozioane, sesiuni de comunicări și dezbateri. S- a realizat monografia  arheologic: Descoperiri arheologice inedite referitoare la perioada Antichității târzii (sec.IV d. Hr.) în podișul Central Moldovenesc și a Catalogului expoziției – concurs Bienala Internațională de Artă contemporanp N.N. Tonitza.

În total specialiștii muzeului au publicat și participat la peste 80 simpozioane, conferințe, mese rotunde.

Programul III – „Organizarea de activități culturale cu publicul”: la Observatorul astronomic și Planetariu, cele patru secții ale muzeului, incluzând aici și biblioteca instituției au fost organizate peste 356 de activități cu publicul cum ar fi filme documentare, spectacole de planetariu, observații astronomice, lecții de muzeu, work shop-uri, proiecte educaționale, toate acestea fiind încadrate în sfera proiectelor mici.

La acestea se adaugă alte câteva zeci de proiecte medii, incluzând conferințe (ex. „Așezările getice din Podișul Moldovei”, .„Experimente legate de muzica neolitică – Noi idei despre vase vechi”, „Generali în Primul Război Mondial-politicieni în perioada interbelică”, „Paleomedii din Miocenul superior. Podișul Bârladului”, „Schimbările climatice și factorii de risc din zona Podisului Moldovenesc”, „Ziua Internaţională a Astronomiei”, Conferinţă cu ocazia Săptămânii Mondiale a Spaţiului Cosmic, Spectacol de muzică şi versuri „În unire e puterea”, dedicat Zilei Culturii Naţionale, Taberele de astronomie, Concerte de muzică clasică susținute de membrii Fundației George Enescu. Au mai fost organizate Lansări ale revistelor instituției, a catalogului expoziției de artă, precum și a volumului Bârladul și marele război, Marcel Proca.

La proiectele mai sus amintite se mai adaugă alte 31 de proiecte, cum ar fi: Concert de pian la patru mâini:  Corina Răducanu și Eugen Dumitrescu, Concert „Pianul călător”-Horia Mihail, Concert-violonistul Antal Zalai (Ungaria)  şi Jenni Lappalainen (Finlanda),  Concert David Marcian –vioară, Iași, Concursul internațional de muzică calsică, sub genericul „Pe urmele lui Enescu”, Concert Omagial, formația Solaris, Concert de Crăciun Aurelia Simion și Petrea Gîscă. Expozițiile „Magia punctului” a pictorului Victor Foca, „Unirile românilor de la Cuza Vodă la Ferdinand I”, Expoziția de foto-documentară Bârladul  capitală militară Război Mondial (Colab.), Expoziția „Mașinile lui Leonardo Da Vinci”, Concursul internațional”Bienala Tonitza” cu tema: NAȚIUNE – IDENTITATE – INTEGRITATE – CORPORALITATE, Expoziția: „Podoabe și accesorii vestimentare din antichitatea târzie”, Expoziția Cultura Cucuteni-apogeul artei preistorice europene”, Expoziția „Expoziţia “Marea unire în memoria românilor”, Expoziția „Călătorie în lumea armelor”, Expoziţia de cartofilie “Costume populare tradiţionale europene”, Expoziţie itinerantă “Arta din tranșee. Fenomenul trench art” organizată la Braşov,  Expoziţia Mărturii memoriale din colecţia scriitorului George Ivaşcu, Expoziţia Marea Unire în memoria românilor, Şcoala de vară de Astronomie,“Descoperă Universul!” Bârlad, ed. a VII-a, Expoziţie Eclipsele de Lună şi Soare vizibile de pe teritoriul României din ultimii o sută de ani (1918 -2018), Expoziția Muzeul Virtual al Unirii(colaborare), Expoziția Primul Război Mondial momunmente și eroi (colaborare), Sesiunea Națională de comunicări științifice.

Programul IV – Evidența patrimoniului”: au fost întocmite 800 de fișe analitice de evidență a patrimoniului și au fost realizate și depuse spre clasare 350 de piese din domeniile arheologie, numismatică și documente.

Programul V – Conservarea restaurarea bunurilor de patrimoniu”: au fost conservate preventiv 9000 de piese, au fost întocmire fișe de conservare – 400 piese artă plastică și 100 piese arheologie, s-au restaurat 250 de elemente scheletice fragmentare care provin din punctele fosilifere de la Crețești, Gherghești și Pogana și au fost restaurate și conservate 1100 de piese și fragmente ceramice provenite de pe șantierele arheologice.

Programul VI – „Dinamica creșterii patrimoniului”: patrimoniul muzeului s-a îmbogățit cu peste 1475 piese de arheologie, numismatică, paleontologie, biologie, cărți și documente, dar și lucrări de artă plastic. În acest sens sunt de semnalate lucrările intrate în patrimoniul secției de artă, lucrări provenite în urma derulării primei ediții a taberei de creație și a concursului Bienala N. N. Tonitza.

Programul VII – „Popularizarea muzeului și a activităților sale”: au fost achiziționate o multitudine de obiecte și s-au realizat scurte spoturi publicitare cu un mare impact la public. Un loc important l-au ocupat revistele de specialitate, dar și Sesiunea Națională de Comunicări Științifice.

Indicatori de performanță:

 • cheltuieli pe beneficiar (subvenție + venituri – cheltuieli de capital) nr. de beneficiari: 62,89

Secția Astronomie: 16,63; Secția Arheologie: 15,41; Secția Artă: 20,27;

Secția Științele Naturii: 7,49; Secția Memorialistică: 3,08

 • fonduri nerambursabile atrase (lei): 000

Secția Artă: 34.000

 • număr de activități educaționale: 468

Secția Astronomie: 338; Secția Arheologie: 67; Secția Artă: 17; Secția Științele Naturii: 20

Secția Memorialistică: 26

 • număr de apariții media: 488
 • număr de beneficiari neplătitori: 227

Secția Astronomie: 2.994; Secția Arheologie: 1.963; Secția Artă: 6.281

Secția Științele Naturii: 1.143; Secția Memorialistică: 846

 • număr de beneficiari plătitori: 794

Secția Astronomie: 6.795; Secția Arheologie: 7.110; Secția Artă: 5.652

Secția Științele Naturii: 3.268; Secția Memorialistică: 969

 • număr de beneficiari propuși în anul 2018: 500
 • număr de beneficiari de la evenimentele organizate în alte instituții: 510
 • număr de expoziții/număr de evenimente/număr de reprezentații/frecvența medie zilnică: 78

Secția Astronomie: 11; Secția Arheologie: 17; Secția Artă: 17; Secția Științele Naturii: 4

Secția Memorialistică: 29

 • număr de proiecte/acțiuni culturale: propus/realizat: 546

Secția Astronomie: 349; Secția Arheologie: 84; Secția Artă: 34; Secția Științele Naturii: 24

Secția Memorialistică: 55

 • venituri proprii din activitatea de bază: 929
 • venituri proprii din alte activități: 1200 euro; 320 lire; 11.227 lei

Colaborări: concert Antal Zalai (1.500 lei); concert „Pianul călător” (1.200 lei); Tabăra de creație (12.000 lei); Festivalul internațional de muzică clasică (12.000 lei); premiere Bienală (3.500 euro).

Totodată, în anul 2018 au fost organizate peste 434 de evenimente la care au participat 37.021 vizitatori, iar cele două site-uri ale muzeului au adunat 98.720 vizualizări și 71.542 vizitatori virtuali pe site-ul Astroclub Bârlad și 56.969 pe site-ul muzeului.

 

Nerealizări și cauzele acestora:

 • deși nici în anul 2018 nu s-a demarat reabilitarea imobilului Casa Sturdza, s-a făcut totuși un pas important în această direcție, prin depunerea unui proiect în vederea obținerii unei finanțări din fonduri europene. În acest moment proiectul se află într-o etapă de evaluare:
 • nu s-a reuşit demararea acțiunii de asigurare a bunurile clasate în tezaur, cauza fiind lipsa fondurilor;
 • datorită absenței normelor de evaluare a bunurilor mobile aflate în patrimoniul instituției, nu s-a putut trece la evaluarea acestora;
 • o altă problemă nerezolvată, pentru care s-au făcut însă importanți pași spre rezolvare, este cea legată autorizițiile la incendiu;
 • s-a reușit, în mare parte, modernizarea spațiilor expoziționale și administrative aflate în sediul din str. Republicii 235, cu excepția spațiului expozițional de la secția de științele naturii.

  Pentru anul 2018 se urmărește accesarea unor fonduri care să permită demararea lucrărilor de reabilitare, respectiv de organizare a primului muzeu al gestualismului artistic din România, realizarea intervențiilor care se impun pe linia obținerii autorizațiilor la incendiu pentru două din imobilele deținute în admininistrare, respectiv Pvilionul expozițional marcel Guguianu și sediul din strada Republicii nr.235 (BASA), precum și creșterea nivelului veniturilor proprii, lucru care ar permite investții noi privitoare la dotarea laboratoarelor de conservare restaurare.

*

Teatrul “Victor Ion Popa” Bârlad și-a urmărit consecvent obiectivele și în anul 2018, vizând satisfacerea nevoilor culturale ale comunităţii, prin valorificarea optimă a potenţialului artiştilor din cadrul instituţiei, stimularea inovaţiei şi creativităţii, afirmarea personalităţii artistice şi promovarea valorilor teatrale autohtone.

Teatrul din Bârlad a devenit un pol de interes în comunitate, realizând numeroase parteneriate și conexiuni cu instituţii și organizaţii din cele mai diverse domenii: cultural, social, educaţional, etc. Totodată, în anul 2018  au fost iniţiate proiecte de parteneriate culturale.

Programele gândite pentru această perioadă au avut în centru textul, povestea, calitatea rolurilor pe care le oferă trupei și noutatea și s-au axat pe trei mari direcții: nou și contemporan, recunoscute internațional, o interpretare modernă a unui text clasic.

Programele includ producții care au ca punct comun racordarea tematicii abordate de texte, la lumea contemporana, dar și adaugarea la repertoriul curent a cel putin 4 premiere pe stagiune,  realizarea  unor  piese cu un  buget  redus, care necesita cheltuieli mici pentru decor, costume si  drepturi  de  autor, deplasări și turnee cu cele mai reprezentative spectacole ale teatrului, o prezență cât mai consistentă la manifestările naționale (festivaluri, colocvii, etc.)

Teatrul “Victor Ion Popa” Bârlad a prezentat în anul 2018: 4 premiere şi 2 refaceri, 6 spectacole în regim de protocol, 84 spectacole la sediu și 32 spectacole în turnee, cu un număr de 16.465 de spectatori la sediu și 5.981 spectatori în turnee și 28 apariții în presă.

Derivând din misiunea sa, Teatrul “Victor Ion Popa” Bârlad, instituţie publică de cultură de importanţă judeţeană, are drept obiect principal de activitate producţia de spectacole, a altor evenimente culturale din sfera teatrală şi cea a artelor spectacolului, şi prezentarea lor publică în mod nemijlocit la sediul instituţiei, dar şi în alte locaţii.

 • Pentru anul 2019, Teatrul “Victor Ion Popa” Bârlad își propune următoarele obiective:
 • – prezența la toate manifestările culturale care se vor desfășura cu prilejul sărbătorilor  naționale, și nu numai;
 • –  lansări de carte;
 • –  expoziții și vernisaje;
 • – cicluri de conferințe științifice și discuții, cu implicarea, atât a specialiștilor, cât și a publicului larg;
 • –  întâlniri și dialog cu publicul;
 • – închirieri de săli pentru spectacolele susținute de licee și organizații non-profit;
 • – implicări în evenimente urbane: Zilele Orașului, Ziua Unirii, Comemorare Ștefan cel Mare, etc;
 • – sprijinire cercurilor teatrale din licee;
 • – participarea la evenimente caritabile cu artistii teatrului.

Indicatori de performanță:

 • număr de premiere: 4;
 • număr de refaceri: 2;
 • număr de coproducții: 0;
 • număr de spectacole în regim de protocol: 6;
 • număr de spectacole la sediu: 84;
 • număr de spectacole în turnee: 32;
 • număr de spectatori la sediu: 465;
 • număr de spectatori în turnee: 981;
 • număr de participări la festivaluri, gale și concursuri: 1;
 • număr de proiecte promovate ca inițiator sau ca partener: 0;
 • indice de ocupare a sălii la sediu: 65%;
 • număr de apariții în presă: 28;
 • număr de angajați care au urmat diverse forme de perfecționare: 1

Proiectele proprii realizate în cadrul programelor la sediul instituţiei, la nivelul anului 2018, au fost:

 • “Pacea cu zmeii” de Valeriu Butulescu;

Regia: Dorin Mihailescu

Scenografia: Sandu Maftei

 • “Gradini meseriase cu copii si caini” de Daniel Call;

Regia: Octavian Jighirgiu

Scenografia: Sandu Maftei

 • “Voyzeck” de Georg Buchner;

Regia: Dorin Mihailescu

Scenografia: Sandu Mftei

 • “Pacala si ursul” dupa snoave populare;

Regia: Bogdan Huseanu

Scenografia Sandu Maftei

În ce privește nerealizările anului 2018, menționez starea avansată de degradare a autocarului din dotare care a împiedicat efectuarea tuturor deplasărilor propuse, dar și mecanica de scenă care, dupa 63 de ani de folosință ridică mari probleme. În perioada imediat următoare se urmăreşte rezolvarea acestor probleme, dar și completarea colectivului, întărirea notorietăţii actorilor, publicitate, îmbunătăţirea relaţiei cu publicul, evitarea suprasolicitării ocazionale a unor angajaţi şi invitarea şi altor regizori.

*

În domeniul conservării şi promovării culturii tradiţionale s-au iniţiat şi desfăşurat proiecte şi programe culturale în domeniul educaţiei permanente şi al culturii tradiţionale.

Prin activitatea Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui s-a asigurat şi în anul 2018, în judeţul Vaslui:

 1. Oferirea de produse și servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare în scopul creșterii gradului de acces și de participare a cetățenilor la viața culturală;
 2. Conservarea, protejarea, transmiterea, promovarea și punerea în valoare a culturii tradiționale și a patrimoniului cultural imaterial.

Indicatori de performanță:

Având în vedere alocația bugetară aferentă anului 2018  și a indicatorilor  de performanță, asumate în proiectul de management, au fost identificate următoarele obiective:

– cercetarea și evaluarea realității fenomenului culturii populare, investigând cu precădere dinamica actuală a tradiției, urmărind prioritar scopuri aplicative.

– colecționarea și tezaurizarea de date și valori reprezentative pentru dezvoltarea actuală a tradiției populare și acumularea unui patrimoniu propriu al creației contemporane, asigurând fundamentarea științifică a strategiei culturale în acest domeniu. (Achiziționarea a 12 perechi de costume tradiționale specifice zonei Bihorului,  pentru ansamblul de dansuri populare „Hora Vasluiului”.)

– valorificarea patrimoniului acumulat (arhive, colecții) în activitatea actuală științifică și artistică;

– inițierea de măsuri stimulative pentru consacrarea și apărarea statutului creatorilor și performerilor tradiției populare, pentru protecția datinilor și valorilor împotriva agenților poluanți. (Acordarea de premii și onorarii în cadrul manifestărilor: Festivalul-concurs Cântec drag din plai străbun (Vaslui, 27-28 aprilie); Festivalul-concurs Muguri de tezaur (Huși, 2 iunie); Festivalul-concurs Cântec joc și voie bună la Negrești în bătătură (Negrești, 4-5 august); Festivalul Fanfarelor (Pădureni, 16 septembrie), Datini și obiceiuri de iarnă (Vaslui, 23 decembrie));

– inițierea, realizarea și sprijinirea de programe de promovare și valorificare cultural-artistică a obiceiurilor, tradiției populare și a creației contemporane;

 • organizarea târgurilor de meșteșuguri populare: Târg de primăvară (Vaslui, 23-25 februarie), Ouă încondeiate. Icoane (Vaslui, 30 martie-1 aprilie), Târg de jucării (Vaslui, 1 iunie), Festivalul Iei (Huși, 1-3 iunie), Târgul meșterilor populari (7-9 septembrie);
 • curs de dans popular adresat elevii școlilor vasluiene, pentru ansamblul „Hora Vasluiului”, pe tot parcursul anului;
 • atelier de actorie și dramaturgie „Scrie despre tine”, adresat elevilor școlilor vasluiene (iulie și septembrie);

– asigurarea de asistența metodică de specialitate instituțiilor culturale de stat (cămine culturale, case de cultură, centre culturale, școli de artă ș.a.) în activitatea de stimulare și valorificare a tradiției și creației populare, precum și, la cerere, societăților și asociațiilor cultural-artistice, celorlalte organizații cu preocupări în domeniu:

 • sprijinirea participării grupului folcloric „Răzeșii”, din Pogonești, la Festivalul Internațional „Generația Centenar”, de la Strășeni, Republica Moldova (15-16 septembrie)
 • sprijinirea participării ansamblului de dansuri populare „Plaiurile Prutului” din Drânceni, la Festivalul Internațional al Cântecului și Jocului Popular, de la Botoșani (4-5 august);
 • combaterea tendințelor de degradare a creației populare;
 • asigurarea, la cererea instituțiilor culturale, autorităților, tuturor organizațiilor interesate, de consultații și documentații de specialitate în vederea selectării, protejării și promovării valorilor autentice ale culturii populare;
 • identificarea și supunerea atenției opiniei publice, autorităților administrative și forurilor culturale agenții poluanți în acest domeniu;

– angajarea și întreținerea, în mod independent, de relații culturale cu entități publice și private similare din țară și străinătate:

 • Organizarea expoziției fotografice „Satul vasluian – tradiție și actualitate”, în colaborare cu Muzeul Etnografic al Moldovei, la Palatul Culturii din Iași (9 iulie-12 septembrie);
 • Participarea ansamblului de dansuri populare „Hora Vasluiului” la Festivalul Internațional de Folclor „Meșterul Manole” de la Criuleni, Republica Moldova (24-28 august).

Dintre cele mai importante activităţi desfăşurate în cursul anului 2018, enumerăm:

  1. Pentru celebrarea Centenarului Marii Uniri:
 • Editarea albumului Măi soldate roșior, text și CD audio, reprezentând vol. 1, Cântece de cătănie, din Arhiva de Folclor „Vasile Adăscăliței”, transpunerea digitală a benzilor de magnetofon înregistrate în anii 1968-1978, în diferite localități și județele Moldovei, majoritatea din județul Vaslui (editor: Lucian-Valeriu Lefter). De asemenea, editarea albumului Bate vântul vârfurile, reprezentând vol. 2, Cântece de dor și jale, din aceeași arhivă, care cuprinde și un supliment cu cântece de cătănie;
 • Editarea albumului: Lucian-Valeriu Lefter, Pe cărările timpului. O radiografie fotografică a satului vasluian/ On the Paths of Time. A photographic radiography of Vaslui’s villages, rezultat al atelierelor fotografice „Satul vasluian – tradiție și actualitate”, realizate în diferite localități ale județului Vaslui, în anii 2017-2018;
 • Editarea ziarului Centenarul Marii Uniri, astfel: nr. 1 – 1 decembrie 2017 (Ziua Națională a României); nr. 2 – 24 ianuarie 2018 (Unirea Principatelor Române); nr. 3 – 27 martie 2018 (Unirea Basarabiei cu România); nr. 4 – 17 mai 2018 (Ziua Eroilor); nr. 5 – 15 august 2018 (Zilele Municipiului Vaslui); nr. 6 – 1 decembrie 2018 (Ziua Națională a României), editor: Dan Ravaru;
 • Editarea unor volume de istorie a Marii Uniri necesare pentru popularizarea acestui eveniment în rândul publicului din județul Vaslui, prin lansarea acestora la diferite simpozioane, astfel:
 • Dan Ravaru, Revenirea Basarabiei la vatra străbună. Centenarul Marii Uniri, martie 2018.
 • Constantin Chiper, Miluță Moga, Mihai-Cristian Șelaru, Patria înainte de toate. Contribuția vasluienilor la Marea Unire, aprilie 2018.

– Dan Ravaru, Revenirea Bucovinei la România. Centenarul Marii Uniri, octombrie 2018.

 • Expoziție de fotografie, Memoria Marelui Război, vernisaj la Muzeul Județean Vaslui, 28 noiembrie 2018 (Lucian-Valeriu Lefter);
 • Simpozioane dedicate Centenarului Marii Uniri, în diferite comune ale județului, inițiate de dl Dan Ravaru, în colaborare cu primăriile locale, unde au fost lansate și volume dedicate acestui eveniment, astfel: 12 aprilie – Dănești; 21 mai – Boțești; 22 mai – Laza; 10 iunie – Lipovăț; 15 iunie – Vetrișoaia; 27 iulie – Bârlad; 14 august – Vaslui; 30 august – Pungești; 24 octombrie – Puiești; 26 octombrie – Dimitrie Cantemir; 4 noiembrie – Laza (cu dezvelirea noului monument al eroilor); 21 noiembrie – Ferești; Ivănești – 29 noiembrie.
 1. Atelierul de fotografie “Satul vasluian – tradiți și actualitate”, inițiat și desfășurat în cursul anului 2017, având ca formator pe Sorin Onișor. Participanții, împărțiți în trei grupuri, au beneficiat de trei ateliere ale trainerului Toma Bonciu, astfel:

– 4-6 mai – 8 participanți: Bogdan Raba (coord.), Miruna Mironescu, Daniela Ebrașu, Radu Macarie, Vivian Rusu, Vasile Voicu, Aura Hodorcă, Paul Clapa.

– 15-17 iunie – 7 participanți: Daniel Brodoceanu (coord.), Petru Huhurez, Mihai Agavriloaie, Liviu Buculeasa, Andrei Iacob, Daniel Iureanu, Mihaeala Zărnescu.

– 3-5 august – 9 participanți: Constantin Simionică (coord.), Eduard Prepeliță, Alexandra Olaru, Elena Cărare, Cornelius Drăgan, Ioan Toderașcu, Florin Ghelțu, Valentin Ștefan, Radu Napcori.

Un atelier care a implicat un efort deosebit a fost consacrat obieciurilor pascale, în preajma Învierii Domnului, în perioada 6-9 aprilie, la bisericile de lemn din Gologofta-Ivănești, Știoborăni-Solești și Lipovăț, precum și la cele din Todirești și Dumești, aici remarcându-se echipa coordonată de Bogdan Raba.

În anul 2018 au fost realizate trei expoziții fotografice, cu câte 68 de lucrări selecționate pentru fiecare, care au purtat numele proiectului, organizate la Silver Mall, Vaslui și Palatul Culturii din Iași, în cadrul Muzeul Etnografic al Moldovei. Ultima expoziție va avea loc la Muzeul Județean Vaslui, dedicată Memoriei Marelui Război, cu fotografii ale monumentelor eroilor Primului Război Mondial, cu vernisaj pe 28 noiembrie, în întâmpinarea Zilei Naționale a României și a Centenarului Marii Uniri.

Desfășurat pe parcursul a doi ani, 2017-2018, proiectul “Satul vasluian – tradiție actualitate” a avut în vedere o radiografie a lumii rurale la un secol de la Marea Unire, urmând a fi concretizat într-un album de fotografie, până la sfârșitul acestui an.

 1. “Târg de primăvară” – a X-a ediție a evenimentului, 23 februarie 2018, la Silver Mall, unde au participat peste 45 de meșteri populari din județul Vaslui.
 2. “Ouă încondeiate. Icoane” – Expoziție. Atelier. Vânzare – a XV-a ediție a evenimentului, în perioada 30 martie -1 aprilie 2018.
 3. Ziua Portului Popular la Vaslui Duminică – prima ediție – 13 mai;
 4. TÂRG DE JUCĂRII, Ziua Internaţională a Copilului – Vineri, 1 iunie 2018, cu participarea a peste 1500 de copii cărora organizatorii le-au oferit posibilitatea să-şi vândă, schimbe sau doneze jucăriile. Fiecărei clase din ciclul primar i s-a alocat câte o oră pentru a-şi putea vinde sau schimba jucăriile, iar la finalul acestui interval jucăriile rămase au fost donate de copii pentru o cauză umanitară.
 5. Festivalul Iei, în Parcul Rodina din Huși – Vineri, 1 iunie, a II-a ediție, la care au participat 33 de meșteri pe diverse secțiuni de meșteșug: lemn, olărit, artă culinară, port popular, icoane, podoabe
 6. Festivalul ”Muguri de tezaur” – Sâmbătă, 2 iunie 2018, a V-a ediție, în Parcul Rodina din Huși, structurat pe 7 categorii: soliști vocali 6-10 ani (18 participanți) și 11-16 ani (21 de participanți), soliști instrumentiști: 6-10 ani (3 participanți) și 11-16 ani (16 participanți), grupuri folclorice (3), tarafuri (3) și orchestre (2).
 7.  Festivalul Internațional de Folclor “ Meșterul Manole” , în perioada 24-27 august 2018, după un program bine stabilit:

– 24 august – deschiderea oficială a festivalului  orașul Criuleni

-25 august – deplasare prin localitățile rurale ale raionului Criuleni.

-26 august –  participarea la Festivalul  „Pătlăgica” care a avut loc în satul Dubăsarii Vechi.

-27 august –  deplasare în comuna Boșcana la Festivalul „Prăjițel Moldovenesc” ediția a III-a.

-28 august –  plecarea  colectivilor.

 1. Târgul meșterilor populari – a XVI-a ediție, în Parcul Copou din Vaslui, 7 septembrie 2018, ora 8.00 la care au participat peste 70 de meșteri pe diverse secțiuni de meșteșug: lemn, olărit, artă culinară, port popular, țesături, produse apicole, marochinărie, podoabe etc.
 2. Festivalul fanfarelor, concurs judeţean anual organizat în colaborare cu primăriile locale în diferite localităţi ale judeţului Vaslui. Beneficiind de o locație de desfășurare excelentă, comuna Pădureni, festivalul a debutat cu parada celor 10 fanfare prezente (pe traseul Centrul comunei – scena Teatrului de Vară), fiind urmată de la orele 12.00, de recitalul formațiilor înscrise în concurs.

În pauza jurizării Fanfara „Valentin Luchianov” din Raionul Căușeni, Republica Moldova a încântat audiența cu repertoriul său.

 1. Festivalulul umorului “Constantin Tănase”, înființat în 1970, organizat bienal, ajuns la ediția jubiliară, a XXV-a, în 2018. Gala teatrelor de comedie­ s-a desfășurat în Centrul Civic și pe scena Casei de Cultură “C. Tănase”, însumând 21 de spectacole și 41 de actori.
 2. Festivalului ,,Datini și obiceiuri de iarnă 23 decembrie 2018, ediția a XXXVII-a.

Au participat 35 de formații, respectiv 950 participanți, din care 33 de formații din județul Vaslui și 2 din afara județului (Dofteana–Bacău și Comănești-Bacău). Dintre formațiile prezente amintim: Berezeni (colindători), Vetrișoaia (colindători), Gârceni (vălăret, Capra din Racova), Puiești (vălăret, colindători), Ivănești (vălăret, Capra Mare), Grivița (colindători, Haiducii), Poienești (vălăret), Pogonești (colindători), Comănești-Bacău (ceata de ursari), Codăești (Căluț, Banda lui Coroi), Fâstâci-Cozmești (vălăret, Capra Mare), Rebricea (urători), Băcești (vălăret), Todirești (vălăret), Moara Domnească (colindători), Rafaila (vălăret, Rândul de flăcăi), Buda-Oșești (vălăret, Capra Mare), Solești (colindători), Roșiești (vălăret, Damele), Lipovăț-Citoc (vălăret), Muntenii de Sus (Rândurile), Vaslui (vălăret, Turca), Pușcași (vălăret, Turca, Haiducii), Brodoc (Turca), Deleni (Plugușorul), Perieni (Mocănașii), Berezeni (Datina), Hoceni (Capra), Arsura (Colindători), Tătărăni (Trupa de haiduci), Miclești (Ursul din Milești).

*

Consiliul Judeţean Vaslui îşi propune, în continuare, în colaborare cu consiliile locale, realizarea de investiţii majore în infrastructura de drumuri şi utilităţi pentru rezolvarea problemelor majore ale judeţului, în vederea îmbunătăţirii situaţiei economice şi sociale.

 

29 martie  2019

P R E Ş E D I N T E,

Dumitru Buzatu

 

 

 

 

 

 

 

One thought on “Raportul de activitate al Consiliului Județean Vaslui pentru anul 2018

Comentariile sunt închise.