ORDONANȚA MILITARĂ nr. 2 din 21.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

ORDONANȚA MILITARĂ nr. 2 din 21.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii
COVID-19

Având în vedere dispozițiile art. 24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind
regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu
modificările și completările ulterioare,
Ținând seama de evaluarea realizată de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență,
aprobată prin Hotărârea nr. 13 din 21.03.2020,
În temeiul art. 4 alin. (2) și (4) din Decretul Președintelui României nr. 195/2020 privind
instituirea stării de urgență Ia nivel național, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
212 din 16 martie 2020, al pct. 3 -5 din anexa nr. 2 la același decret și al art. 20 lit. n) din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările și completările ulterioare,
Ministrul afacerilor interne emite următoarea
Ordonanță militară
Art.l. — (1) Se suspendă temporar activitatea în cabinetele de medicină dentară.
(2) Prin excepție, sunt permise intervențiile stomatologice de urgență.
(3) Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22.00, ora României.
Art. 2. — (1) Se suspendă temporar activitățile de comercializare cu amănuntul, a produselor
și serviciilor, în centrele comerciale în care-și desfășoară activitatea mai mulți operatori economici,
cu excepția vânzării produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice și a serviciilor de
Prin centru comercial se înțelege „structura de vânzare cu suprafața medie sau
mare în oară activități de comercializare cu amănuntul de produse, servicii de piață și
de tałie ublică, ce utilizează o infrastructură comună și utilități adecvate”, astfel cum
este reglementat în anexa la Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.
(3) Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22.00, ora României.
Art. 3. — (1) Circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei se efectuează numai eu
respectarea măsurilor generale de prevenire a răspândirii COVID-19 și evitarea fomłării oricărui grup
de persoane.
(2) Prin formarea unui grup de persoane se înțelege alăturarea unui număr mai mare de 3
persoane care nu locuiesc împreună.
Art. 4. — În intervalul orar 06.00 – 22.00, se recomandă ca circulația persoanelor în afara
locuinței/gospodăriei să se efectueze numai pentru următoarele motive:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinta/ gospodărie și locul/locurile de
desfășurare a activității profesionale și înapoi;
b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor
și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la
distanță;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența
persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;
e) deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică
individuală a oamenilor și nevoile animalelor de companie/domestice.
Art. 5. (1) În intervalul orar 22.00 06.00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei
este permisă numai pentru motivele prevăzute la art. 4,
(2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate
să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată
de angajator sau o declarație pe propria răspundere.
(3) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să
prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată
în prealabil.
(4) Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii,
adresa locuinței/ gospodăriei/ locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și
semnătura.
(5) Fac excepție de la aceste prevederi personalul din cadrul Administrației Prezidențiale,
Parlamentului României, Guvernului României, Ministerului Public, instituțiilor sistemului național
de apărare, ordine publică și securitate națională, corpului diplomatic și personalul care asigură
serviciile de utilitate publică.
(6) Măsura se aplică începând cu data de 23 martie 2020, ora 22.00, ora României.
c torie.
Art. 6. — (1) Se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei
de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor, astfel cum sunt definiți la art.2 lit.a) și b) din Ordonanța de
tă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu ile și
completările ulterioare, cu excepția situației în care aceștia tranzitează teritoriul g pe
culoare de tranzit, organizate prin înțelegeri cu statele vecine.
(2) Prin excepție, este permisă intrarea pe teritoriUl României a cetățenilor străini
și apatrizilor care fac parte din următoarele categorii :
a)sunt membri de familie ai cetățenilor români;
b)sunt membri de familie ai cetățenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale
Spațiului Economic European ori ai Confederației Elvețiene, cu rezidență în România;
c)sunt persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document
echivalent permisului de ședere eliberat de autoritățile române potrivit Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, ori un document echivalent acestora emis de autoritățile altor state,
potrivit dreptului Uniunii Europene;
d)sunt persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de
ședere sau un alt document echivalent;
e) este personal diplomatic sau consular, personal al organizațiilor internaționale, personal
militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
f) sunt pasageri în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare;
g)sunt pasageri care călătoresc din motive imperative (medicale sau familiale);
h)sunt persoane care au nevoie de protecție internațională sau din alte motive umanitare.
(3) Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22.00, ora României.
Art. 7. — (I) Persoanele izolate la domiciliu, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID19,
care părăsesc locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente, sunt
considerate persoane cu risc crescut de contagiozitate și sunt conduse de forțele de ordine publică și
plasate În carantină instituționalizată, sub pază.
(2) Persoanele carantinate, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, care părăsesc
locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente, sunt carantinate pentru
o nouă perioadă de 14 zile.
(3) Măsurile dispuse potrivit alin.(l) și (2) nu exonerează persoanele de răspunderea
contravențională sau penală.
(4) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Art. 8. — (1) Autoritățile administrației publice locale au obligația să identifice și să țină
evidența persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără susținători sau altă formă de ajutor, și să asigure
sprijin acestora în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuințelor.
(2) Evidențele se actualizează și se raportează săptămânal la centrul județean/ al
municipiului București de coordonare și conducere a intervenției.
(3) Comitetele locale, județene și al municipiului București pentru situații de urgență
identifică modalități de sprijin pentru persoanele prevăzute Ia alin.( 1).
(4) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Art. 9. (1) Ordonanța militară nr. I/2020 privind unele măsuri de primă urgență, care
aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri, publicată în
Monitorul omâniei, Partea I, nr.219 din 1 8 martie 2020, se completează după cum
urmează:
pă alineatul (I) al articolului 2 se introduc două noi alineate, alin.(2) și (3), cu
uprins:
„(2) Se pot oficia slujbe în lăcașurile de cult, de către slujitorii
bisericești/religioși, tără accesul publicului, slujbele putând fi transmise în mass-media sau online.
(3) Se pot oficia acte liturgice/religioase cu caracter privat (botez, cununii, înmormântări), Ia
care pot participa maximum 8 persoane, cât și împărtășirea credincioșilor bolnavi la spital sau la
domiciliul acestora”.
2. După alineatul (2) al articolului 4, se introduce un nou alineat, alin.(3), cu
următorul cuprins:
„(3) Prevederile alin. (I) și (2) se aplică și conducătorilor autovehiculelor de transport marfă
cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4t”.
3. După alineatul (2) al articolului 5 se introduce un nou alineat, alin.(3), cu
următorul cuprins:
„(3) Alte excepții de la interdicția prevăzută la alin.(l) se stabilesc prin ordin al ministrului
sănătății.”
(2) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul
Oficial al României, Pał•tea I.
Art. 10. — (1) Sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea prevederilor prezentei
ordonanțe militare:
a) Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția locală, Agenția Națională de
Administrare Fiscală, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului și conducătorii
autorităților administrației publice locale, pentru măsurile prevăzute la art. I și 2;
b) Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția locală, pentru măsurile prevăzute
la art. 3, 5 si 7;
c) Poliția de Frontieră Română, pentru măsura prevăzută la art. 6.
(2) Nerespectarea măsurilor de primă urgență prevăzute la art. 1 7 atrage răspunderea
disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art,27 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.l/1999, cu modificările și completările ulterioare.
(3) Personalul instituțiilor prevăzute la alin.(l) este împuternicit să constate
contravenții și să aplice sancțiuni, în conformitate cu prevederile art.29 din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 11. (l) Prezenta ordonanță militară se publică în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația de a informa publicul, prin
mesaje difuzate regulat, pentru cel puțin 2 zile de la data publicării, despre conținutul
prezentei ordonanțe militare.