ANUNȚ

COMUNA GÂRCENI cu  sediul în sat Gârceni , comuna Gârceni, jud. Vaslui scoate la concurs urmatoarele posturi pentru constituirea echipei de implementare a proiectului  “Gârceni:Eu decid!depus prin  Programul Dezvoltare locală,reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor ”finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene  2014-2021 :

 • Mobilizator grup țintă  -2 posturi pe o perioadă  determinată de 4 luni, normă parțială de 3 h/zi(63 ore/lună)

Documentele necesare:

 1. Cererea de înscriere  
 2. CV-ul în  format Europass , datat şi semnat;
 3. Originalul şi copia actului de identitate (CI/BI, certificat de naştere, certificat de căsătorie, după caz;
 4. Originalul şi copia carnetului de muncă şi/sau adeverinţe care atestă experienta profesionala specifica;
 5. Originalele şi copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi cele care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către o unitate sanitară abilitată, în original. Aceasta conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de ministerul Sănătăţii;

(actele originale de la pc. 3, 4, si 5 vor fi prezentate în vederea conformităţii copiilor cu acestea).

Atributii posturi;

Detaliere atributii

Calificare, experienţă şi abilităţi necesare postului

   –  Studii medii

–       Cel putin 1  an de experienta

–       Promptitudine şi eficienţă în realizarea activităţilor;

–       Corectitudine, fidelitate şi păstrarea confidenţialităţii;

–       Capacitate de a lucra individual, cât şi în echipă;

 •  Deprinderi excelente de comunicare, inclusiv de relaţionare interpersonală.

Sarcinile principale

–       Asigură legătura între membri din       GT și echipa de implementare în     vederea organizării sub activităților     aferente membrilor din GT;

–       Asigură participarea membrilor grupului țintă la activitățile   proiectului;

–       Colaborează cu ceilalți membri ai echipei de implementare în vederea îndeplinirii atribuțiilor sale;

–       Elaborarea și actualizarea permanentă a bazei de date

–       Participă la întâlnirile de lucru prevăzute în cadrul proiectului;

–       Monitorizarea permanentă a situației adulților din grupul țintă;

–       Răspunde de arhivarea tuturor documentelor întocmite (atât  electronic cât și în format de hârtie);

–       Organizarea dosarelor de grup țintă;

–       Răspunde solicitărilor cu privire la membri din grupul țintă;

–       Prelucrează informații care privesc grupul țintă cu ajutorul tehnicii de calcul;

–       Execută orice alte activități, dispoziții ce au legătură directă cu activitățile din proiect și sunt necesare îndeplinirii indicatorilor proiectului.

Probe stabilite pentru concurs :

 • selectie de dosare
 • probă scrisă  ;
 • interviu,  cu subiecte din tematica aprobată

BIBLIOGRAFIE/TEMATICA

BIBLIOGRAFIE:Accesați:

 • https://dezvoltare-locala.frds.ro/apelul-cresterea-incluziunii-si-abilitarea-romilor/

Descărcați Documente  actualizate  în urma publicării Corrigendumului nr. 1/11.03.2021.

”Manualul de implementare al proiectelor”, programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

 Datele despre concurs

Concursul va avea  3 etape:

 • selectie de dosare
 • probă scrisă din tematica aprobată;
 • interviu.

Concursul se va desfăşura  începând cu  data de 19.05.2022, ora .10,00 la sediul Primăriei comunei Gârceni  , judeṭul   Vaslui .

Dosarele de concurs   se  primesc la sediul  Primăriei comunei Gârceni  , judeṭul   Vaslui , până la data de  12.05.2022 , ora 10.00, când expiră termenul limită de  depunere  a  dosarelor.  Persoana care  asigură  secretariatul  comisiei  de concurs este  Dădăi Valeriu    , telefon 0235/347273.

Primar ,                                                                                               Secretar  general  ,

Scutelnicu Sorin -Gheorghe-Gabriel  ,                                                      Dădăi  Valeriu ,